Porządek obrad VIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 maja 2010 roku

środa, 19 maja 2010

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Stan przygotowań do wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego – wprowadzenie do dyskusji prof. E. Jezierski.
Przerwa
IV. Komunikaty.
V. Zaopiniowanie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach – przedstawia Komisja Rozwoju
i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.
Va Zaopiniowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym złożonego przez pełnomocnika Komitetu inicjatywy ustawodawczej Marcina Mastalereka.
VI Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
– przedstawia Komisja Edukacji.
1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

3. Projekt rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.

4. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

5. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

6. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz w ośrodkach.

7. Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

8. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową – przedstawia Komisja Ekonomiczna.

VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.

IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.
1. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „energetyka”.
2. Politechnika Radomska, Wydział Transportu i Elektrotechniki – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „elektrotechnika”.

3. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Wydział Filologii Polskiej – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo”.

4. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wydział Zarządzania – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”.

5. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie – doktor nauk prawnych w dyscyplinie „nauka o administracji”.

X. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Edukacji.
1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej – własność intelektualna (studia drugiego stopnia).
2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – elektroradiologia (studia pierwszego stopnia).
3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu – „elektroradiologia” (studia drugiego stopnia).
4. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych – „mikrobiologia” (studia pierwszego stopnia).
5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych – „komunikacja i poznanie” (studia pierwszego stopnia).
XI. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.
1. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – studia podyplomowe z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – studia podyplomowe
z zakresu „Edukacja zdrowotna”.
3. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie wprowadzenie zmian
w standardzie dla studiów podyplomowych z zakresu „Psychologia sportu”.
4. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – studia podyplomowe z zakresu „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
5. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – studia podyplomowe
z zakresu „Dziennikarstwo sportowe i rzecznictwo prasowe”.
6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie w ochronie zdrowia”.
7. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum – studia podyplomowe z zakresu „Socjoterapia”.
8. Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie – studia podyplomowe
z zakresu „Oligofrenopedagogika”.
9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studia podyplomowe z zakresu „Technologii informatycznych w medycynie i farmacji”.
10. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum – studia podyplomowe
z zakresu „Bezpieczeństwo wewnętrzne”.
11. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – studia podyplomowe z zakresu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.
XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
1. Zasady przyznawania stypendiów w ramach programu ERASMUS dla studentów oraz pracowników uczelni przedstawione przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
2. Zasady przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Uniwersytetu Łódzkiego w projekcie „doktoranci – regionalna Inwestycja w Młodych naukowców”.
3. Zasady przyznawania stypendiów naukowych doktorantom i młodym doktorom, pracownikom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu.
4. Zasady przyznawania stypendiów naukowych w ramach regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich przedstawionych przez Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. (wniosek poprawiony).
5. Zasady przyznawania stypendiów z wyniki w nauce dla studentów PWSZ
w Tarnowie realizujących kształcenie na kierunku zamawianym Chemia od roku akademickiego 2009/2010.
6. Zasady przyznawania stypendiów w nauce na studiach zamawianych w ramach projektu „kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne – zamawianie kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim”.
7. Zasady przyznawania stypendiów w ramach Systemu Stypendiów Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
XIII. Sprawy różne i wolne wnioski.
XIV. Przyjęcie protokołu VI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (15 kwietnia 2010).
XV. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików