Porządek obrad IX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 czerwca 2010 roku

poniedziałek, 5 lipca 2010

Porządek obrad
IX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
w dniu 17 czerwca 2010 roku

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Misja Polskiego Szkolnictwa Artystycznego – wprowadzenie do dyskusji prof. Marcin Berdyszak.
Przerwa
IV. Komunikaty.
V. Wyrażenie opinii, na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, w sprawie wniesionej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – przedstawia prof. J. Lubacz.
VI. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” – przedstawia prof. J. Lis.
VII. Zaopiniowanie 43 projektów rozporządzeń do pakietu sześciu ustaw „Budujemy na Wiedzy – Reforma Nauki dla Rozwoju Polski” – przedstawia KNRG oraz KPRG.
VIII. Poparcie uchwały Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wsparcia systemu kształcenia dzieci nowych emigrantów w zakresie języka polskiego i wiedzy
o Polsce – wprowadzenie prof. D. Rott.
IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne – przedstawia prof. A. Marszałek.
X. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.

 1. Regulamin przyznawania stypendiów Uniwersytetu Zielonogórskiego dla uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich oraz cudzoziemców odbywających studia doktoranckie jako stypendyści uczelni.
 2. Regulamin przyznawania stypendiów na kierunku Biotechnologia Medyczna w ramach projektu „Uruchomienie kierunku studiów Biotechnologia, specjalność „Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”. (poprawiony)
 3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. (poprawiony)
 4. Regulamin stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie.(poprawiony)
 5. Regulaminy przyznawania stypendiów administrowanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. (poprawiony)
 6. Regulamin przyznawania stypendiów habilitacyjnych, doktorskich nauczycielom akademickim ze środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.(poprawiony)
 7. Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektów finansowanych z POKL przez Politechnikę Śląską w Gliwicach.
 8. Regulamin wyjazdu na stypendia naukowe dla doktorantów realizowanych przez Politechnikę Łódzką w ramach POKL.

XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, Wydział Reżyserii Dramatu – doktor sztuk teatralnych.
 2. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie „archeologia”.
 3. Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „transport”.
 4. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”.
 5. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna”.
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo”.
 7. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia”.
 8. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Wydział Zarządzania – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „socjologia”.
 9. Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie „geografia”.

XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.

 1. studia podyplomowe w zakresie „Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej” – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 2. reasumpcja uchwały Rady Głównej nr 41/2010 z 15 kwietnia 2010 dotyczącej studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie w medycynie”.

XIII. Zaopiniowanie standardów kształcenia dla kierunku studiów „terapia zajęciowa” – przedstawia prof. E. Jezierski.
XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XV. Przyjęcie protokołu VIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (13 maja 2010).
XVI. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików