Porządek obrad X posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 października 2010 roku

czwartek, 4 listopada 2010

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Praktyczne problemy funkcjonowania przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w sferze spraw studenckich – wprowadzenie do dyskusji – mgr Adam Ryś.
Przerwa
IV. Komunikaty.
V. Zaopiniowanie projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – przedstawia prof. P. Lampe, prof. A. Marszałek.
VI. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania – przedstawia prof. B. Tuchańska.
VII. Zaopiniowanie dokumentu „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2011” – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
X. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie:
1. wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych,

2. wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej,

3. wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

– przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych i Komisja Prawna .
XI. Zaopiniowanie dokumentu pn. Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym – przedstawia prof. J. Madey.
XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
1. Zasady przyznawania stypendiów dla studentów w ramach programu ERASMUS MUNDUS.

2. Zasady przyznawania stypendiów dla pracowników uczelni w ramach programu ERASMUS MUNDUS.

3. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego „IKS – Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK”.

4. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce w ramach projektu „Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki opartej na Wiedzy” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wniosek Uniwersytetu Rzeszowskiego.

5. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika projektu konkursowego „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów
i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia”.

6. Regulamin przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w ramach projektu „Czas inżynierów – studia zamawiane na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej”.

7. Zasady przyznawania stypendiów w programie METRO Student – wnioskuje spółka komandytowa Real.

XIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski – doktor nauk
o zdrowiu.

2. Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii – doktor nauk biologicznych
w dyscyplinie „mikrobiologia”.

3. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny – doktor nauk technicznych
w dyscyplinie „energetyka”.

4. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny – doktor nauk o zdrowiu.

5. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki
i Psychologii – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika”.

6. Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny – doktor nauk technicznych
w dyscyplinie „inżynieria chemiczna”.

7. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – doktor nauk chemicznych w dyscyplinie „chemia”.

8. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii – doktor nauk chemicznych w dyscyplinie „chemia”.

9. Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „transport”.
10. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor habilitowany nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna”.
IX. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju
i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa – „ekologia produktów” (studia pierwszego i drugiego stopnia).
2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – „bezpieczeństwo żywności” (studia pierwszego stopnia).

3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski – „neurobiologia” (studia drugiego stopnia).

X. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.
1. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

XV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XVI. Przyjęcie protokołu IX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (17 czerwca 2010).
XVII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików