Porządek obrad XI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 listopada 2010 roku

poniedziałek, 6 grudnia 2010

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podsumowanie uwag przedstawionych przez podmioty społeczności akademickiej do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw – przedstawia prof. J. Lubacz.
Przerwa
IV. Komunikaty.
V. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie – przedstawia Komisja Rozwoju i Komisja Prawna.
VI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów w ramach projektu „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.
2. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach specjalnego Systemu Stypendiów Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
3. Regulamin przyznawania Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego utworzonego w ramach uczelnianego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
VII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.

1. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego – dr nauk biologicznych w dyscyplinie „ekologia”.

2. Wydział Finansów i Rachunkowości Akademii Finansów w Warszawie – dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”.

3. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce”.

4. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – dr nauk rolniczych w dyscyplinie „biotechnologia”.

5. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – dr nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji”.

6. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – dr nauk humanistycznych „nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.

7. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr nauk rolniczych „kształtowanie środowiska”.

8. Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – dr sztuk plastycznych „sztuki piękne”.

9. Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo”

VIII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju
i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.

1. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (studia I stopnia).
2. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego – Międzynarodowe Studia Kulturowe (studia I i II stopnia).

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Przyjęcie protokołu X posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (21 października 2010).

XI. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików