Porządek obrad XII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 grudnia 2010 roku

środa, 26 stycznia 2011

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Model funkcjonowania studiów doktoranckich – przedstawia Krajowa Reprezentacja Doktorantów.
Przerwa
IV. Komunikaty.
V. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
1. Zasady przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu MISTRZ – Subsydia Profesorskie oraz stypendium naukowe im. Barbary Skargi.
2. Zasady przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
VI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.

1. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo”.

2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji”.

3. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „technologia chemiczna”.

4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie „psychologia”.

5. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo”.

6. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „socjologia”.

7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych – doktor nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna”.

8. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo”.

9. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny – doktor habilitowany nauk chemicznych w dyscyplinie „biotechnologia”.

VII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju
i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.

1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski – „neurobiologia” (studia drugiego stopnia).

2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania – „rachunkowość i controlling” (studia pierwszego stopnia).

3. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii – „religioznawstwo” (studia pierwszego stopnia).

VIII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.

1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w zakresie „Etyki” – Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku;

2. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo
i higiena pracy” – Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Przyjęcie protokołu XI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (18 listopada 2010).

XI. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików