Porządek obrad XIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 stycznia 2011 roku

środa, 23 lutego 2011

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Krajowe Ramy Kwalifikacji – dyskusja.
Przerwa
IV. Komunikaty.
V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
VII. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz innych niektórych ustaw – przedstawia prof. J. Madey.
VIII. Zaopiniowanie projektu ustawy o systemie oceniania jakości edukacji – przedstawia Komisja Edukacji.
IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
1. Program Stypendialny w Konkursie PRYMUS – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi.
2. Program Stypendiów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w konkursie dla studentów studiujących na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe.
3. Program Stypendiów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w konkursie dla studentów studiujących na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami.
4. Program Stypendiów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w konkursie dla studentów studiujących na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka i ekonometria, informatyka naukowa i bibliotekoznawstwo praz ochrona środowiska.
X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.

1. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „elektronika”.
2. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”.
3. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie – doktor nauk prawnych
w dyscyplinie „prawo”.
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo”.
5. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie „biotechnologia”.
6. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie „agronomia”.

XI. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju
i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania – „analityka gospodarcza” (studia I stopnia).
2. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii – „zarządzanie inżynierskie” (studia I stopnia).

XII. Sprawy różne i wolne wnioski.

XIII. Przyjęcie protokołu XII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (16 grudnia 2010).

XIV. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików