Porządek obrad XVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 kwietnia 2011 roku

piątek, 20 maja 2011

Porządek obrad XVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 kwietnia 2011 roku I. Otwarcie posiedzenia. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Zadania Rady Głównej wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Przewodniczący Rady. Przerwa IV. Komunikaty. V. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim – przedstawia KR RG. 2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wysokości wynagrodzenia i warunków zwrotu kosztów podróży dla członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyznaczonych przez nie recenzentów i biegłych ekspertów oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki Szkolnictwa wyższego – przedstawia KE RG. 3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych – przedstawia KRRG. 4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – przedstawia KN RG. 5. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów – przedstawia KE RG. 6. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej – przestawia KE RG. 7. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych – przedstawia KR RG. 8. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach – przedstawia KR RG. 9. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu – przedstawia KEd RG. 10. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - przedstawia KERG i KEd RG. 11. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów – przedstawia KR RG. 12. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – przedstawia KN RG. 13. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów – przedstawia KEd RG. 14. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych – przedstawia KEd RG i KN RG. 15. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentów – przedstawia KE RG. 16. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych – przedstawia KEd RG i KN RG. 17. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego – przedstawia KURG. 18. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski – przedstawia KE RG. 19. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą – przedstawia KN RG. 20. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora – przedstawia KE RG. 21. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawa nadania stopnia doktora habilitowanego oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne – przedstawia KE RG. 22. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej – przedstawia KE RG. VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauk – przedstawia KE RG. VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej – przedstawia KE RG. VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. – przedstawia KR RG. IX. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – przedstawia KEd RG. X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG. 1. Politechnika Radomska, Wydział Transportu i Elektrotechniki – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „transport”. 2. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu”. 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Angielskiej – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo”. 4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie „biotechnologia”. 5. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Wychowania Artystycznego – doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie „sztuki piękne”. 6. Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria środowiska”. 7. Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku – doktor sztuk teatralnych. 8. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny – doktor nauk o zdrowiu. XI. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia KR RG. 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych – „wojskoznawstwo” (studia I stopnia). 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania – „informatyka biznesowa” (studia I i II stopnia). 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii – „etyka” (studia I i II stopnia). XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KE RG. 1. Regulamin przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie. 2. Regulamin (poprawiony) przyznawania stypendiów „Fundacji Tygodnika POLITYKA”. 3. Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. XIII. Sprawy różne i wolne wnioski. XIV. Przyjęcie protokołu XV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (10 marca 2011). XV. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików