Porządek obrad XVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 maja 2011 roku

wtorek, 24 maja 2011

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Dyskusja na temat projektów aktów wykonawczych wynikających z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wprowadzenie prof. J. Lubacz.
Przerwa
IV. Komunikaty.
V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach – przedstawia KEd RG.
VI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG.
1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych „kulturoznawstwo”.
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania – doktor nauk ekonomicznych „finanse”.
3. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wydział Zarządzania – doktor habilitowany nauk ekonomicznych „nauki
o zarządzaniu”.
4. Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski – doktor nauk
o zdrowiu.
5. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych – doktor nauk humanistycznych „pedagogika”.
6. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny – doktor nauk technicznych „inżynieria produkcji”.
7. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny – doktor nauk o zdrowiu.
8. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse”.
VII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia KR RG.
1. Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii – „neurobiologia” (studia I i II stopnia).
2. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby – „intermedia” (studia I i II stopnia).
3. Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny – „studia wschodnie” (studia I i II stopnia).
4. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny – „logopedia z audiologią” (studia
I stopnia).
5. Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza – „chemia budowlana” (studia I stopnia).
6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki
i Finansów – „analityka gospodarcza” (studia I i II stopnia).
VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.
IX. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w 2010 roku.
X. Przyjęcie protokołu XVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (14 kwietnia 2011).
XI. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików