Porządek obrad XX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 listopada 2011 roku

piątek, 27 stycznia 2012

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Ankietyzacja zajęć dydaktycznych – problemy i wyzwania – przedstawiają przedstawiciele Parlamentu Studentów RP.
przerwa
IV. Komunikaty.
V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich – przedstawia KE RG.
VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich – przedstawia KE RG.
VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym – przedstawia KN RG.
VIII. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o zasadach finansowania nauki – przedstawia KN RG.
IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – przedstawia KEd RG.
X. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego szkół – przedstawia Zespół do spraw medycznych.
XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG.
1. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie transport.
2. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego – doktor nauk o zdrowiu.
3. Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.
4. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.
5. Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Fizyki – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie biofizyka.
8. Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu – doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.
9. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Wydział Humanistyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.
10. Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk Humanistycznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.
11. Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.
12. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach – doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.
13. Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
14. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny – doktor nauk chemicznych
w dyscyplinie biotechnologia.
15. Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski – doktor nauk
o zdrowiu.
16. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor habilitowany nauk o zdrowiu.
17. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego – doktor nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.
18. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia KR RG.
Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski – elektroradiologia (studia I stopnia).
XIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KE RG.
1. Zasady przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie (wniosek rozpatrywany ponownie);
2. Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych - Katolicki Uniwersytet Lubelski.
XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XV. Przyjęcie protokołu XIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (13 października 2011).
XVI. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików