Porządek obrad XXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 marca 2012 roku

piątek, 4 maja 2012

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Komunikaty.
IV. Problemy funkcjonowania instytutów badawczych – wprowadzenie prof. M. Szczerek.
Przerwa
V. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu oraz przyjęcia regulaminu trybu i zasad wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2013-2016 – przedstawia prof. E. Bagińska.
VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych – przedstawia KK RG oraz Zespół do spraw medycznych.
VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej – przedstawia KEP RG.
VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – przedstawia KN RG.
IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG.
1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.
2. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny – doktor nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
3. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor nauk o zdrowiu.
IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG
1. Zasady przyznawania stypendiów naukowych pracownikom Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu z własnego funduszu stypendialnego.
2. Zasady przyznawania stypendiów naukowych doktorantom z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Opolskiego.
3. Zasady przyznawania stypendiów przez Politechnikę Warszawską dla uczestników studiów doktoranckich z dotacji na rozwój młodych naukowców.
X. Sprawy różne i wolne wnioski.
XI. Przyjęcie protokołu z XXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (9 lutego 2012).
XII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików