Porządek obrad XXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 stycznia 2012 roku

piątek, 6 lipca 2012

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Komunikaty
IV. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Rady w związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw – przedstawia Komisja Prawna Rady.
V. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady oraz uzupełnienie składu Prezydium Rady.
VI. Ukonstytuowanie się Komisji Rady.
VII. Omówienie bieżących prac i zadań Rady.
VIII. Informacja Rzecznika Praw Absolwenta.
IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów – Zespół Medyczny.
X. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną – Zespół Medyczny.
XI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury – Zespół Medyczny.
XII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny – Zespół Medyczny.
XIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Rady.
1. Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska – doktor nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia.
2. Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Instytut Nauk Społecznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.
3. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny – doktor nauk ekonomicznych
w dyscyplinie finanse.
4. Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii – doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia.
XIV. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KERG
Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przez Katolicki Uniwersytet Lubelski (Wydział Filozofii) – KE RG.
XV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XVI. Przyjęcie protokołu XXI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (15 grudnia 2011).
XVII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików