Porządek obrad XXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 lutego 2012 roku

piątek, 6 lipca 2012

Porządek obrad
XXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 9 lutego 2012 roku

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Wręczenie nagród laureatom konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni
o swoich badaniach.
IV. Jubileusz 20-lecia istnienia „Forum akademickiego” – przedstawia redakcja FA.
Przerwa
V. Komunikaty.
VI. Uzupełnienie składu Prezydium Rady.
VII. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy RG.
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków Analityka medyczna i Elektroradiologia.
IX. Przyjęcie stanowiska w sprawie zadań Rzecznika Praw Absolwenta.
X. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego – przedstawia KU RG.
XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Rady.
1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
2. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
3. Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.
5. Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.
6. Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.
7. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Wydział Sztuki Nowych Mediów – doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.
XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KERG
1. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL.
2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Rektora UAM w Poznaniu dla nauczycieli akademickich oraz stypendiów dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów i doktorantów z własnego funduszu stypendialnego.
3. Zasady przyznawania stypendium naukowego im. B. Skargi w Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej (wniosek poprawiony).
4. Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich
w ramach dotacji na działalność statutową prowadzonych przez Politechnikę Śląską w Gliwicach (wniosek poprawiony).
XIII. Sprawy różne i wolne wnioski.
XIV. Przyjęcie protokołu XXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (12 stycznia 2012).
XV. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików