Porządek obrad XXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 kwietnia 2012 roku

środa, 25 lipca 2012

Porządek obrad XXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 kwietnia 2012 roku I. Otwarcie posiedzenia. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Komunikaty. IV. Problemy funkcjonowania instytutów Polskiej Akademii Nauk. Przerwa V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia – przedstawia KK RG oraz Zespół ds. medycznych. VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia – przedstawia KK RG. VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa – przedstawia KEP RG. VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013 – przedstawia KEP RG. IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych – przedstawia KK RG oraz Zespół ds. medycznych. X. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich – przedstawia KEP RG. XI. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich – przedstawia KEP RG. XII. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki – przedstawia KN. XIII. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za 2011 rok – przedstawia KN oraz KEP RG. XIV. Przyjęcie uchwały w sprawie opiniowania przez RGNiSW wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki – przedstawia KU RG. XV. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG. 1. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 2. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Sztuki – doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. 3. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. 4. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. 5. Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Opieki Zdrowotnej – doktor habilitowany nauk o zdrowiu. 6. Collegium Civitas – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. 7. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. 8. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji – doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. XVI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG. 1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków ekonomicznych przedstawionych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków związanych z nowoczesnymi technologiami przedstawionych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków humanistycznych przedstawionych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka i ekonometria, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz ochrona środowiska i inżynieria środowiska przedstawionych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 5. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Fundacji NBP przedstawionych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 6. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii KUL, finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. (ponowny). XVII. Sprawy różne i wolne wnioski. XVIII. Przyjęcie protokołu z XXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 marca 2012). XIX. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików