Porządek obrad XXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 czerwca 2012 roku

środa, 25 lipca 2012

Porządek obrad XXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 czerwca 2012 roku I. Otwarcie posiedzenia. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Stan prac Zespołu do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego – przedstawia prof. J. Lubacz. IV. Sprawozdanie z działalności Rady w roku 2011 r. – przedstawia prof. J. Lubacz. Przerwa V. Komunikaty. VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie – przedstawia KK RG. VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora – przedstawia KEP. VIII. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – przedstawia KEP RG. IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz korzystającym ze zorganizowanego odpoczynku – przedstawia KK RG. X. Zaopiniowanie projektu ustawy o uzgodnieniu płci. XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG. 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. 2. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. 3. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wydział Nauk Technicznych – doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. 4. Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny – doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. 5. Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji – doktor nauk prawnych w dyscyplinie nauki o administracji. 6. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski – doktor nauk o zdrowiu. 7. Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej – doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Teologii – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie. XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG. 1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ze środków własnych Uczelni przedstawionych przez rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie. 2. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Fundacji NBP przedstawionych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. (poprawiony). XIII. Sprawy różne i wolne wnioski. XIV. Przyjęcie protokołu z XXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 maja 2012 r.). XV. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików