Protokół z przebiegu V posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 11 marca 2010 roku

piątek, 23 kwietnia 2010

I. Otwarcie posiedzenia

W zastępstwie Przewodniczącego Rady Głównej posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Rady – prof. J. Madey.
Prof. J. Madey otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.
II. Uchwalenie porządku obrad
Prof. J. Madey zaproponował wniesienie następujących autopoprawek do porządku obrad: skreślenie pkt. VII i VIII oraz dodanie punktu IX a – Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru, punktu IXb – Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, dodanie podpunktu 9 w pkt XI – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego – doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie „ekonomia”, punktu XIIa – Zaopiniowanie wniosku UMCS w Lublinie o zmianę nazwy kierunku „logopedia z audiofonologią oraz punktu XIV a – przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w standardach na kierunku kształcenia – farmacja.
Rada zaaprobowała zaproponowane zmiany.
III. Komunikaty
Prof. J. Madey poinformował, iż prof. J. Lubacz uczestniczył:
• 17 lutego – w posiedzeniu komisji sejmowej, na którym rozpatrywano projekt ustawy w sprawie utworzenia Akademii Sztuki w Szczecinie; przedstawił argumenty za negatywną opinią Rady w tej sprawie

• 17 lutego – w dyskusji nad strategiami rozwoju szkolnictwa wyższego (środowiskową i na zmówienie ministerstwa) zorganizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

• 18-19 lutego (Toruń) – w posiedzeniu posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i obchodach 65-lecie Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika

• 24 lutego w spotkaniu z Minister B. Kudrycką – poruszono kwestie dotyczące nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową oraz przyszłości Rady Głównej

• 26 lutego w kolegium MNiSW – omawiano, między innymi, stan prac nad nowelizacją ustawy (opracowanie projektów rozporządzeń – współpraca z Radą Główną w tym zakresie)

• 4 marca w spotkaniu z Prezydium z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów – omawiano formy współpracy Rady i Centralnej Komisji (ze strony Rady Głównej obok Przewodniczącego uczestniczyli członkowie Prezydium RG i na prośbę Przewodniczącego inni członkowie RG).

• 5 marca w spotkaniu Forum Elektorów Kurii Doktorów Wyższych Uczelni Technicznych

• 8 marca w obradach Okrągłego Stołu (organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i międzynarodową organizację zajmującą się rankingiem i jakością szkolnictwa wyższego – IREG Observatory on Academic Ranking & Excellence) poświęconych problemowi zapewnienia wydziałom humanistycznym właściwego miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach akademickich

• 11 i 12 marca (Budapeszt, Wiedeń) w konferencji ministrów do spraw szkolnictwa wyższego krajów uczestniczących w procesie bolońskim (Pani Minister B. Kudryckiej towarzyszyli Przewodnicząca KRASP prof. K. Chałasińska-Macukow, prof. J. Lubacz oraz Przewodniczący PSRP B. Banaszak).

Prof. J. Madey poinformował, iż 19 lutego uczestniczył w debacie nad przyszłością szkolnictwa wyższego w ramach drugiego posiedzenia Klubu „Dobro Wspólne Ponad Podziałami” zorganizowanej przez Instytut Lecha Wałęsy, podczas której prezentowane były obie strategie rozwoju szkolnictwa wyższego (środowiskową i konsultantów). W dniu 23 lutego brał udział w posiedzeniu Prezydium PAN, gdzie – w szczególności – odbyła się dyskusja na temat spraw etyki w nauce.
Prof. B. Tuchańska przedstawiła najważniejsze kwestie poruszane podczas debaty (w której reprezentowała Radę Główną), zorganizowanej przez Uczelnię Łazarskiego i Newsweek Polska, na temat problemów etyki na styku nauki, biznesu i administracji publicznej. Głównym celem debaty było opracowanie rekomendacji i wytycznych do Kodeksu Etyki. W prace włączy się KRASP. Prof. B. Tuchańska stwierdziła, iż Rada Główna powinna aktywnie uczestniczyć w tym zadaniu. Zaproponowała aby na kwietniowym posiedzeniu plenarnym Rady Głównej tematem wiodącym były kwestie etyki w nauce.
Prof. J. Madey poinformował, iż dr A. Potocka uczestniczyła we wspólnym posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, które odbyło się w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Podczas posiedzenia prezentowana była strategia polskiego szkolnictwa artystycznego w kontekście reformy szkolnictwa wyższego.
IV. Przyjęcie uchwały dotyczącej stanowiska w sprawie utworzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prof. J. Madey poinformował, iż stanowisko w sprawie utworzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało podpisane przez Prezesa PAU, Przewodniczącą KRASP, Prezesa PAN, Przewodniczącego RGSW, Przewodniczącego RG JBR, Przewodniczącego RN, Przewodniczącego KRZaSP. Na posiedzeniu Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przedstawiono projekt uchwały popierającej to stanowisko.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie – Uchwała nr 20/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
V. Przyjęcie znowelizowanego Statutu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – przedstawia KP RG.
Prof. J. Madey przypomniał, iż zmiany do statutu były rozpatrywane na posiedzeniu Prezydium Rady w dniu 10 lutego i znowelizowany statut został rekomendowany do przyjęcia na posiedzeniu plenarnym. Następnie oddal głos prof. E. Bagińskiej – Przewodniczącej Komisji Prawnej.
Prof. E. Bagińska podziękowała członkom Rady za nadesłane uwagi i komentarze. Poinformowała, iż wprowadzono trzy rodzaje poprawek:
porządkujące (zmiany numeracji paragrafów i punktów),
skreślenia części zapisów (powielenia przepisów ustawowych lub nieaktualne informacje),
merytoryczne mające na celu usprawnienie pracy Rady obecnej kadencji.
Dodała, iż większość zgłaszanych uwag została przyjęta przez Prezydium. Naniesione poprawki przedstawione zostały w kolorach. Propozycje, które nie uzyskały aprobaty Prezydium zaznaczone zostały kolorem żółtym.
Następnie prof. J. Madey otworzył dyskusję. Dokonano analizy Statutu punkt po punkcie i treść poszczególnych zapisów przyjmowano w drodze głosowania (Głos w dyskusji zabierali: prof. E. Bagińska, dr A. Bartczak, prof. E. Jezierski, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. B. Tuchańska i prof. K. Wiatr – szczegółowy przebieg tej części debaty zawiera nagranie).
Rada Główna przyjęła znowelizowany statut – Uchwała nr 21/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
VI. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad opiniowania wniosków o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Przewodnicząca Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego –
prof. B. Tuchańska przedstawiła projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła pozytywną pinię w powyższej sprawie – Uchwała Nr 22/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
VII. Przyjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla recenzentów wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Sprawa została skreślona z porządku obrad i przeniesiona do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu.
VIII. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy zmieniającego ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia prof. P. Lampe oraz Komisja Prawna. (ustawa została już przyjęta przez Sejm.)
Sprawa została skreślona z porządku obrad (dokument wpłynął do Rady zbyt późno).
IX. Zaopiniowanie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Sprawę przedstawiła Przewodnicząca Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.
Rada Główna wyraziła pozytywną pinię w powyższej sprawie – Uchwała Nr 25/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
IXa. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru.
Sprawę przedstawiła Przewodnicząca Komisji Prawnej. Przedstawiła projekt uchwały, zgłaszając wątpliwości co do zgodności projektu z delegacją ustawową i do przepisów dotyczących parytetu.
Rada Główna poparła przedstawiony projekt uchwały. Uchwała Nr 26/2010 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
IXb. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Sprawę przedstawiła Przewodnicząca Komisji Prawnej.
Rada Główna wyraziła pozytywną pinię w powyższej sprawie – Uchwała Nr 29/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
X. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.
Sprawę przedstawiła, z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą Rady Głównej, prof. M. Sekułowicz.
Rada Główna wyraziła pozytywną pinię w powyższej sprawie – Uchwała Nr 27/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada Główna pozytywnie zaopiniowało poniższe wnioski:
• Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych – doktor habilitowany nauk chemicznych w dyscyplinie „chemia”.
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki polityce”.
• Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie „matematyka”.
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor nauk o zdrowiu.
• Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka”.

Rada Główna negatywnie zaopiniowało następujące wnioski:
• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika”.
• Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce”.
• Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego – doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie „ekonomia”.
Opinia Rada Głównej została przedstawiona w Uchwale Nr 28/2010 stanowiącej załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Rada Główna postanowiła, aby wniosek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu (Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) o nadanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu przesłać ponownie do recenzenta w celu uzupełnienia opinii.
XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego przedstawiła sprawę wniosku Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medyczny w Katowicach o wyrażenie zgody na utworzenie studiów II stopnia na kierunku „kognitywistyka”.
Rada Główna wyraziła negatywną pinię w powyższej sprawie – Uchwała Nr 30/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
XIIa Zaopiniowanie wniosku UMCS w Lublinie o zmianę nazwy kierunku „logopedia z audiofonologią”.
Sprawę przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.
Rada Główna wydała pozytywną opinię w powyższej sprawie – Uchwała Nr 31/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

XIII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych.
Przewodniczący Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych przedstawił wniosek Bydgoskiej Szkoły Wyższej w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych w zakresie „Administracji Sieci Komputerowych Cisco”.
Rada Główna wydała negatywną opinię w powyższej sprawie – Uchwała Nr 32/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
XIV. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.
Sprawy przedstawił Przewodniczący Komisji Ekonomicznej.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała następujące zasady przyznawania stypendiów:
• Regulamin zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów PWSZ w Tarnowie w ramach realizacji projektu „PUK Inżynieria M@teriałowa PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym”.
• Regulamin zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów PWSZ w Tarnowie w ramach realizacji projektu „PUK Chemi@ PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Chemia z pakietem językowym”.
• Regulamin zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów PWSZ w Tarnowie w ramach realizacji projektu „PUK M@tematyka PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Matematyka z pakietem językowym”.
• Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu „Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy” – Uniwersytet Rzeszowski.
Stanowiska Nr 17, Nr 20, Nr 21 i Nr 22 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.
Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała następujące zasady przyznawania stypendiów:
• Regulamin stypendiów naukowych „Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki- prowadzonego przez Centrum materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.
• Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego „Rozwój Studiów Chemicznych w UMK”.
• Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu „Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne – zmawianie kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim”.
• Regulamin stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie.
Stanowiska Nr 16, Nr 18, Nr 19 i Nr 23 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.
XIVa. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w standardach na kierunku kształcenia „farmacja”.
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Głównej poinformował, iż do Rady Głównej wpłynęło pismo od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie wniosku Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych o wprowadzenie do standardów kształcenia na kierunku „farmacja” poszerzonych zagadnień w zakresie opieki farmaceutycznej. Prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały Rady zawierający propozycję zmian standardu kształcenia na kierunku farmacja.
Rada Główna przyjęła zaproponowane zmiany – Uchwała Nr 24/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
XV. Sprawy różne i wolne wnioski.
• Mgr P. Koza poinformował, iż we współpracy z mgr E. Dyląg uruchomił stronę internetową (rgsw.doktoranci.org.pl) w celu ułatwienia komunikacji przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej z resztą środowiska.
• Prof. P. Lampe poinformował, iż został powołany Zespół do spraw medycznych przy Ministerstwie Zdrowia, w skład którego wchodzą: zespół roboczy do spraw medycznych Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego (prof. P. Lampe, prof. A. Marszałek) oraz przewodniczący konferencji dziekanów różnych gremiów medycznych.
• Prof. P. Kaczanowski i prof. P. Konderla zwrócili się z prośbą do prof. J. Madeya o wyjaśnienie w jakim trybie będą przyjmowane zasady opracowane przez KU RG wytycznych dla recenzentów wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Prof. W. Mitkowski podniósł kwestię zasadności konsultacji tego opracowania z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów.
• Prof. J. Madey stwierdził, iż wyżej wymienione zasady powinny być przyjęte w formie uchwały Rady Głównej. Przed przyjęciem uchwały PRG stwierdziło, iż wskazane byłoby skonsultować materiał w trybie roboczym z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów. Konsultacje nie naruszą autonomii Rady przy uchwalaniu ostatecznej treści uchwały.
XVI. Przyjęcie protokołu III posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (11 lutego 2010).
Protokół przyjęto jednogłośnie.
XVII. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący zamknął obrady o godz. 12.00 dziękując uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu.

Wiceprzewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jan Madey

Opracowała: H. Matuszak

Załączniki:
1.Porządek obrad
2.Uchwały: Nr 20 – 31 z 11 marca 2010 roku
3.Stanowiska: Nr 16 - 23 z 11 marca 2010 roku
4.Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików