Protokół z przebiegu XI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 listopada 2010 roku

wtorek, 25 stycznia 2011

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady przywitał Panią Minister Barbarę Kudrycką, prof. Zbigniewa Marciniaka Podsekretarza Stanu w MNiSW, dr Andrzeja Smirnowa Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, prof. Katarzynę Chałasińską–Macukow Przewodniczącą Konferencji Akademickich Szkół Polskich oraz pozostałych zaproszonych gości.

Następnie głos zabrała Pani Minister Barbara Kudrycka. Pani Minister poinformowała, że ukazało się opracowanie „Autonomia programowa uczelni Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”, które otwiera debatę na temat wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Wnioski i uwagi będą pomocne przy opracowywaniu aktów wykonawczych.
dotyczących KRK. (Podczas posiedzenia każdemu z członków Rady wręczono po jednym egzemplarzu publikacji).

Pani Minister Barbara Kudrycka podziękowała Radzie za dotychczasową współpracę i wręczyła Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym członkom Rady Głównej. Prof. J. Lubacz, w imieniu nagrodzonych, podziękował Pani Minister.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Podsumowanie uwag przedstawionych przez podmioty społeczności akademickiej do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw – przedstawił Przewodniczący Rady.

Przewodniczący RG poinformował, że opracował przedstawiany materiał został opracowany na podstawie uchwał i uwag zgłoszonych przez podmioty społeczności akademickiej. Po przedstawieniu materiału prof. J. Lubacz otworzył dyskusję.

W dyskusji udział wzięli: prof. B. Kudrycka, dr A. Smirnow, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. P. Lampe, prof. E. Jezierski, prof. W. Mitkowski, mgr P. Koza.
Szczegółowy przebieg dyskusji zawiera nagranie na nośniku CD. Do protokołu dołączono materiał przedstawiony przez prof. J. Lubacza.

Przewodniczący Rady zwrócił się do obecnych członków Rady z pytaniem, czy upoważniają go do przedstawienia treści art. 45 i 46 w brzmieniu zaproponowanym w prezentacji podczas prac sejmowych.
Rada jednogłośnie poprała brzmienie art. 45. Brzmienie art. 46 poparło 20 osób a 7 osób wstrzymało się od głosu.
Tym samym Rada upoważniła prof. J. Lubacza do przedstawienia wyżej wymienionych propozycji podczas prac sejmowych.
IV. Komunikaty.

• Prof. J. Lubacz poinformował, iż uczestniczy w posiedzeniach Forum Ekspertów powołanych przez Minister B. Kudrycką przygotowujących projekt strategii szkolnictwa wyższego

• Prof. J. Lubacz poinformował, iż dwie osoby z Rady (Przewodniczący RG i prof. B. Tuchańska) zostały powołane przez Minister B. Kudrycka do grupy ekspertów do spraw kosztochłonności kierunków studiów.

• Przewodniczący Rady poinformował, iż jest członkiem kapituły powołanej przez Krajową Reprezentację Doktorantów, która przyznaje nagrody w konkursie na najbardziej prodoktorancką uczelnię.

• Prof. G. Kurzyński poinformował, że został członkiem Zarządu Rady Stowarzyszenia Europejskich Uczelni Muzycznych (AEC).

• Dr A. Potocka poinformowała, że otrzymała nagrody na międzynarodowych wystawach m.in.: brązowy medal - International Women’s Invention Exposition w Seulu, złoty medal - IV International Warsaw Invention Show w Warszawie, srebrny medal - International Trade Fair „Ideas-Invention-New Products” w Norymberdze, za metodę wytwarzania papieropodobnego materiału do zastosowań w konserwacji dzieł sztuki oraz jako nowatorskie podłoża twórczości artystycznej.

• Prof. Małgorzata Sekułowicz poinformowała, że została członkiem Zarządu International Association of Special Education Members at Large na kadencję 2011-2013. Współpracuje z The Journal of the International Association of Special Education.

V. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji RG Prof. B. Tuchańska przedstawiła projekt ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie.

Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie – Uchwała Nr 115/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

VI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Sprawy przedstawił Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała następujące regulaminy:

• Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów w ramach projektu „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

• Zasady przyznawania stypendiów w ramach specjalnego Systemu Stypendiów Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Stanowiska Nr 74/2010 i 75/2010 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu. Stanowiska przyjęto jednogłośnie.
Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała regulamin:
• Zasad przyznawania Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego utworzonego w ramach uczelnianego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Stanowisko Nr 76/2010 stanowi załącznik do protokołu. Stanowisko przyjęto jednogłośnie.
VII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „ekologia”  Wydziałowi Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,

• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce”  Wydziałowi Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (3 osoby wstrzymały się od głosu),

• Doktora nauk rolniczych w dyscyplinie „biotechnologia”  Wydziałowi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji”  Wydziałowi Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o poznaniu i komunikacji społecznej”  Wydziałowi Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (8 osób wstrzymało się od głosu)

• Doktora nauk rolniczych w dyscyplinie „kształtowanie środowiska”  Wydziałowi Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

• Doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie „sztuki piękne”  Wydziałowi Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (15 osób głosowało za przyjęciem wniosku, 5 osób wstrzymało się od głosu, 4 osoby były przeciwne)
Rada Główna negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

• Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”  Wydziałowi Finansów i Rachunkowości Akademii Finansów w Warszawie.

• Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo”  Instytutowi Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
(8 osób głosowało za przyjęciem wniosku, 11 osób było przeciwnych, 4 osoby wstrzymały się od głosu).

Opinia Rady Głównej została przedstawiona w uchwale Nr 116/2010 stanowiącej załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego RG prof. B. Tuchańska przedstawiła wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie studiów.
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący kierunku:
• „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” na Uniwersytecie przyrodniczym we Wrocławiu;

• „Międzynarodowe Studia Kulturowe” na Uniwersytecie Łódzkim.

Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w Uchwałach Nr 117/2010 i 118/2010 stanowiących załączniki do protokołu. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

• Prof. J. Madey poinformował, iż na podstawie art.47 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór na kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie. Następnie przedstawił sylwetki kandydatów:

prof. Tadeusz Luty (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich),
prof. Janusz Janeczek (w grupie nauk o życiu),
prof. Tomasz Jasiński (w grupie nauk humanistycznych i społecznych),
prof. Teresa Malecka (w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej).
prof. Jarosław Mizera (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)
ks. prof. Andrzej Szostek (w grupie nauk humanistycznych i społecznych),
prof. Anna Twardowska (w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej),
prof. Piotr Węgleński, (w grupie nauk o życiu),

Po przedstawieniu sylwetek kandydatów przystąpiono do głosowania (oddzielnie na każdego kandydata).
Rada jednogłośnie zaakceptowała wyżej wymienionych kandydatów do Rady Narodowego Centrum Nauki.

• Na wniosek Przewodniczącego RG uzgodniono, że na grudniowym posiedzeniu plenarnym Krajowa Reprezentacja Doktorantów przedstawi i podda pod dyskusję model funkcjonowania studiów doktoranckich.

• Prof. Ewa Bagińska – Przewodnicząca Komisji Prawnej RG przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 22/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie opiniowania przez RGSW wniosków o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Uchwała Nr 119/2010 stanowi załącznik do protokołu). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

• Ustalono harmonogram posiedzeń Rady Głównej na 2011 rok. (Harmonogram stanowi załącznik do protokołu)

X. Przyjęcie protokołu X posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (21 października 2010).

Protokół przyjęto jednogłośnie.

XI. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za aktywny udział.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Prof. J. Lubacz

Załączniki:
1. Porządek obrad
2. Uchwały: Nr 115 – 119 z 18 listopada 2010 roku
3. Stanowiska: Nr 74 – 76 z 18 listopada 2010 roku
4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD
5. Prezentacja prof. J. Lubacza
6. Harmonogram posiedzeń 2011

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików