Protokół z przebiegu XII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 grudnia 2010 roku

środa, 26 stycznia 2011

I. Otwarcie posiedzenia.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady, który uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa, obrady prowadził prof. J. Madey. Otwierając obrady przywitał Pana Adama Fronczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Witolda Jurka, Podsekretarza Stanu w MNiSW, oraz zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Model funkcjonowania studiów doktoranckich.

Przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr E. Dyląg i mgr J. Lewicki przedstawili w formie prezentacji multimedialnej model funkcjonowania studiów doktoranckich. Stwierdzono, iż do podnoszenia jakości i efektywności studiów III stopnia przyczynić się może: indywidualizacja studiów doktoranckich, wprowadzenie autorskich projektów badawczych, szeroki dostęp do oferty dydaktycznej uczelni oraz wspieranie innowacyjności naukowo-badawczej.
Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji udział wzięli: prof. P. Lampe, prof. E. Jezierski, prof. Witold Jurek, prof. W. Mitkowski, prof. J. Szambelańczyk, prof. A. Marszałek, prof. S. Podlaski, Podsekretarz Stanu A. Fronczak oraz dr A. Bartczak.

Szczegółowy przebieg dyskusji zawiera nagranie na nośniku CD.

IV. Komunikaty.

Prof. J. Madey poinformował, że Zgromadzenie Ogólne PAN na swoim plenarnym posiedzeniu wybrało czterech wiceprezesów na kadencje 2011-2014.

Prof. Madey poinformował, że przewodniczący Rady Głównej prof. J. Lubacz uczestniczy w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Nauki, Edukacji i Młodzieży. Informacje z przebiegu posiedzeń Podkomisji zostaną przedstawione na styczniowym posiedzeniu RG.

Dr A. Bartczak poinformował, że w dniu 19 listopada odbyło się na Politechnice Wrocławskiej Forum Doktorów Kurii Uczelni Technicznych. Tematem spotkania była nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Prof. J. Lis poinformował, iż 19 listopada uczestniczył w uroczystości jubileuszu 90-lecia studiów lekarskich w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, zaś 20 listopada uczestniczył w XIV Forum Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów Fizyki zorganizowanym na Uniwersytecie Poznańskim.

V. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Sprawy przedstawił Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała następujące regulaminy:

• Zasady przyznawania stypendiów naukowych im. Barbary Skargi przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

• Zasady przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Stanowiska Nr 78/2010 i 79/2010 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu. Stanowiska przyjęto jednogłośnie.
Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała regulamin:
• Zasad przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu MISTRZ - Subsydia Profesorskie.
Stanowisko Nr 77/2010 stanowi załącznik do protokołu. Stanowisko przyjęto jednogłośnie.
VI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo” Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Zielonogórskiego,
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji” Wydziałowi Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
• Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „technologia chemiczna” Wydziałowi Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej,
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo” Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy,
• Doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie „biotechnologia”  Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Gdańskiej.
Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „psychologia” Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo” Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „socjologia” Wydziałowi Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
• Doktora nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna” Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Opinia Rady Głównej została przedstawiona w uchwale Nr 120/2010 stanowiącej załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

VII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego RG prof. B. Tuchańska przedstawiła wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie studiów:
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące kierunków:
• „Neurobiologia” na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu).

• „Rachunkowość i controlling” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (przy 5 osobach wstrzymujących się od głosu).

• „Religioznawstwo” na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(przy 7 osobach wstrzymujących się od głosu).

Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w Uchwałach Nr 121/2010, 122/2010 oraz 123/2010 stanowiących załączniki do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych.

Sprawę przedstawił Przewodniczący Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych prof. A. Marszałek.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski:

• Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej o utworzenie studiów podyplomowych w zakresie „Etyki”.

• Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku o utworzenie studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawie w Uchwałach Nr 124/2010, 125/2010 stanowiących załączniki do protokołu.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Przyjęcie protokołu XI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (18 listopada 2010).

Protokół przyjęto jednogłośnie.
XI. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący RG prof. Jan Madey zamknął obrady dziękując uczestnikom za aktywny udział.

Wiceprzewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Prof. J. Madey

Załączniki:
1. Porządek obrad
2. Uchwały: Nr 120 – 125 z 16 grudnia 2010 roku
3. Stanowiska: Nr 77 – 79 z 16 grudnia 2010 roku
4. Prezentacja – model funkcjonowania studiów doktoranckich
5. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików