Protokół z przebiegu XIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 stycznia 2011 roku

środa, 23 lutego 2011

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady przywitał prof. Zbigniewa Marciniaka Podsekretarza Stanu w MNiSW, prof. R. Góreckiego Wiceprezesa PAN, Dominikę Kitę Przewodniczącą PSRP, Kingę Kurowską Przewodniczącą KRD, prof. Ewę Chmielecką i prof. A. Kraśniewskiego oraz pozostałych zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Prof. J. Lubacz zaproponował wniesienie następujących autopoprawek do porządku obrad: dodanie w punkcie XI podpunktu 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania – „inżynieria systemów” (studia I i II stopnia) oraz podpunktu 4. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu – „elektroradiologia” (studia I stopnia). Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Krajowe Ramy Kwalifikacji dyskusja.

Minister Zbigniew Marciniak przypomniał główne założenia Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), których wprowadzenie zaplanowane zostało po wejściu w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Konsekwencją wdrożenia KRK dla systemu szkolnictwa wyższego będzie zwiększenie swobody programowej uczelni, możliwość kształtowania przez nie procesu kształcenia oraz położenie nacisku na weryfikację efektów kształcenia poprzez system akredytacyjny.
W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. E. Chmielecka, dyr. R. Danielewicz MZ, prof. E. Jezierski, prof. P. Kaczanowski, prof. P. Konderla, prof.. A. Kraśniewski, prof. G. Kurzyński, prof. J. Lubacz, prof. A. Marszałek, prof. W. Mitkowski, dr A. Potocka, prof. J. Szambelańczyk i prof. B. Tuchańska.
Zaproszeni eksperci prof. E. Chmielecka i prof. A. Kraśniewski udzielili szczegółowych wyjaśnień dotyczących wdrażania KRK.
Przewodniczący Rady – prof. J. Lubacz stwierdził, iż dyskusja była potrzebna i pozwoliła na wyjaśnienie szeregu wątpliwości. Dyskusja będzie kontynuowana po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Szczegółowy przebieg dyskusji zawiera nagranie na nośniku CD.

IV. Komunikaty.

Prof. J. Lubacz poinformował, że:
• uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Forum Ekspertów w sprawie Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego (10 stycznia);
• w dniach 18 i 19 stycznia weźmie udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w czasie którego rozpatrzone zostanie sprawozdanie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, oraz o poselskim i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił uwagi do ww. projektu rozporządzenia oraz przedstawił szereg propozycji modyfikacji algorytmu podziału środków. Głos w tej sprawie zabrali: dr A. Bartczak oraz prof. J. Srebrny KSN NSZZ „Solidarność”.

Rada Główna jednogłośnie zaakceptowała uwagi i propozycje przedstawione przez prof. J. Szambelańczyka. Stanowisko Rady Nr 80/2011 stanowi załącznik do protokołu.

VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk przedstawił uwagi do ww. rozporządzenia.

Rada Główna jednogłośnie zaakceptowała przedstawione uwagi. Stanowisko Rady Nr 81/2011 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz innych niektórych ustaw.
Przewodniczący RG przedstawił ww. projekt.
Rada Główna nie wniosła uwag do ww. projektu. Uchwała Nr 126/2011, stanowiąca załącznik do protokołu, została podjęta jednogłośnie.
VIII. Zaopiniowanie projektu ustawy o systemie oceniania jakości edukacji.
Przewodniczący Komisji Edukacji RG, prof. E. Jezierski przedstawił projekt stanowiska w tej sprawie, w którym zawarte zostały uwagi szczegółowe do projektu.
Głos w tej sprawie zabrali: prof. St. Kowalik Prorektor ds. Nauki AWF Poznań, dr A. Potocka, prof. M. Sekułowicz oraz prof. R. Stępień.

Rada Główna przyjęła treść stanowiska przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Stanowisko Nr 82/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Sprawy przedstawił Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk.

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała następujące regulaminy:

• Program Stypendialny w Konkursie PRYMUS – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi
• Program Stypendiów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w konkursie dla studentów studiujących na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe.
• Program Stypendiów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w konkursie dla studentów studiujących na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami.
• Program Stypendiów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w konkursie dla studentów studiujących na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka i ekonometria, informatyka naukowa i bibliotekoznawstwo praz ochrona środowiska.
Stanowiska w tych sprawach: Nr 83/2011, 84/2011, 85/2011 i 86/2011 stanowią załączniki do protokołu.
X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „elektronika” Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia” Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
• Doktora nauk prawnych w dyscyplinie „prawo” Zamiejscowemu Wydziałowi Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów,
• Doktora nauk rolniczych w dyscyplinie „biotechnologia”  Wydziałowi Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Rada Główna negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo” Wydziałowi Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu),
• Doktora nauk rolniczych w dyscyplinie „agronomia” Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (jednogłośnie).

Opinia Rady Głównej została przedstawiona w uchwale Nr 127/2011 stanowiącej załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego RG prof. B. Tuchańska przedstawiła wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie studiów.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała następujące wnioski:
• „analityka gospodarcza” (studia I stopnia) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;
• „zarządzanie inżynierskie” (studia I stopnia) na Politechnice Gdańskiej;
• „inżynieria systemów” (studia I i II stopnia) na Politechnice Wrocławskiej.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała następujący wniosek:
• „elektroradiologia” (studia I stopnia) w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w Uchwałach Nr 128/2011, 129/2011, 130/2011 i 131/2011 stanowiących załączniki do protokołu.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby na lutowym posiedzeniu plenarnym podjąć dyskusję na temat kształcenia nauczycieli. Prof. J. Lubacz zwrócił się z prośbą do prof. M. Sekułowicz o przygotowanie wprowadzenia do dyskusji.

X. Przyjęcie protokołu XII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (16 grudnia 2010).

Protokół przyjęto jednomyślnie.
XI. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za aktywny udział.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Prof. J. Lubacz

Załączniki:
1. Porządek obrad
2. Uchwały: Nr 126– 131 z 13 stycznia 2011 roku
3. Stanowiska: Nr 80 – 86 z 13 stycznia 2011 roku
4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików