Protokół z przebiegu XIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 10 lutego 2011 roku

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady, przywitał prof. B. Kudrycką Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krystynę Szumilas Sekretarz Stanu w MEN, prof. Z. Marciniaka Podsekretarza Stanu w MNiSW, Annę Dakowicz-Nawrocką Zastępcę Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN, ekspertów zaproszonych w związku z dyskusją nt. problematyki kształcenia nauczycieli: prof. M. Czerepaniak-Walczak USz i prof. J. Pawlaka UŁ oraz pozostałych zaproszonych gości.

Prof. J. Lubacz podziękował ustępującym przedstawicielom Parlamentu Studentów RP
w Radzie za udaną współpracę w czasie ich dwuletniej kadencji: E. Fornalskiej, M. Gołębiowskiemu, T. Neumannowi. Następnie powitał nowych przedstawicieli PSRP:
D. Bagińskiego, Ł. Bienia i P. Kulczyckiego oraz pogratulował studentowi A. Rysiowi wyboru na drugą kadencję.

Prof. J. Lubacz złożył gratulacje:
• prof. G. Kurzyńskiemu, który został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury narodowej,
za osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz działalności dydaktycznej,

• prof. J. Madeyowi, który otrzymał najwyższe wyróżnienie PAN – Medal im. Mikołaja Kopernika za wybitne osiągnięcia na rzecz nauki.

Min. B. Kudrycka przyłączyła się do gratulacji. Następnie poinformowała o dalszych pracach nad przyjętą przez Sejm RP, w dniu 4 lutego, ustawą o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pani Minister podziękowała Przewodniczącemu RG za czynny udział w pracach Podkomisji
i Komisji Sejmowej. Min. B. Kudrycka zwróciła się do RG z prośbą o przygotowanie dwóch projektów rozporządzeń, które będą stanowiły podstawę dalszych prac MNiSW, po czym zostaną przedstawione Radzie do zaopiniowania:
• w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów,
• w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Prof. J. Lubacz zadeklarował gotowość współpracy przy opracowywaniu ww. rozporządzeń.
Min. B. Kudrycka odpowiedziała na pytania zadane przez członków RG: dra A. Bartczaka oraz prof. P. Lampe.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Prof. J. Lubacz zaproponował wniesienie następujących autopoprawek do porządku obrad:
• dodanie punktu Va. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru;
• dodanie punktu VIa. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
• dodanie w punkcie IX. podpunktów 2 i 3:
2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II – „biotechnologia medyczna i biobiznes” (studia I i II stopnia).
3. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny – „judaistyka” (studia I i II stopnia).
Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Problematyka kształcenia nauczycieli – dyskusja.

Prof. M. Sekułowicz dokonała wprowadzenia do dyskusji.
W dyskusji udział wzięli: prof. M. Czerepaniak-Walczak USz, prof. E. Jezierski, prof.
J. Pawlak UŁ, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, prof. D. Rott, prof. R. Stępień, Min. K. Szumilas, prof. B. Tuchańska oraz prof. A. Wielgosz.

Szczegółowy przebieg dyskusji zawiera nagranie na nośniku CD.

IV. Komunikaty.

Przewodniczący Rady poinformował, że:
• uczestniczył w pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu plenarnym Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2011-2014, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poinformował o wyniku wyboru członków CK.
• przedstawicielem PAN na posiedzeniach plenarnych RG została prof. Marody;
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych organizuje seminarium „Kształcenie inżynierów w dwustopniowym systemie studiów”, które odbędzie się
15 marca 2011 r. na Politechnice Warszawskiej.

Prof. W. Mitkowski poinformował, iż w dniu 17 stycznia reprezentował Radę Główną na jubileuszowej 50. sesji Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej Stosowanej.

Dr A. Potocka poinformowała, że wraz z prof. G. Kurzyńskim uczestniczyli:
• w dniach 3-4 lutego w posiedzeniu Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) podczas którego omawiane były sprawy związane z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i nowym sposobem oceniania uczelni artystycznych,
• w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych podczas której ustalono
i w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Kultury do klas IV, V i VI zostaną wprowadzone przedmioty muzyka i plastyka.

VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Dr Bartczak, w imieniu Komisji Ekonomicznej RG, przedstawił uwagi do ww. rozporządzenia.

Rada Główna jednogłośnie zaakceptowała uwagi i propozycje przedstawione przez dra A. Bartczaka. Uchwala Rady Nr 132/2011 stanowi załącznik do protokołu.

VIa. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru.

Przewodniczący RG przedstawił ww. projekt.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. rozporządzenia. Uchwala Rady Nr 133/2011 stanowi załącznik do protokołu.

VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Prof. M. Sekułowicz przedstawiła uwagę do ww. rozporządzenia.

Rada Główna jednogłośnie zaakceptowała przedstawioną uwagę. Uchwala Rady Nr 134/2011 stanowi załącznik do protokołu.

VIa. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych.
Prof. D. Rott przedstawił ww. projekt.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. rozporządzenia. Uchwala Rady Nr 135/2011 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Zaopiniowanie projektu dokumentu rządowego Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Dr Bartczak, w imieniu Komisji Ekonomicznej RG, przedstawił ww. dokument.

Głos w tej sprawie zabrał prof. W. Mitkowski.
Rada Główna nie wniosła uwag do ww. projektu. Uchwała Nr 136/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych
o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu”
 Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
• Doktora habilitowanego nauk o zdrowiu  Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika”  Wydziałowi Etnologii
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo” Wydziałowi Filologicznemu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Rada Główna pozytywnie, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, zaopiniowała wniosek dotyczący przyznania uprawnień do nadawania stopni:
• Doktora i doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie „instrumentalistyka” Wydziałowi Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary
i Lutnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu.
• Doktora nauk o zdrowiu – Wydziałowi Medycznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego (pod warunkiem poprawienia oświadczeń osób stanowiących minimum kadrowe).

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „filozofia” Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie,
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce”  Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.

W dyskusji udział wzięli: prof. G. Kurzyński, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, prof.
W. Mitkowski oraz prof. A. Wielgosz.

Opinia Rady Głównej została przedstawiona w uchwale Nr 123/2011 stanowiącej załącznik do protokołu.

Rada Główna podjęła decyzję o przekazaniu do trzeciego recenzenta wniosku Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej o przyznanie uprawnienia
do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „transport”.

IX. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego RG prof.
B. Tuchańska przedstawiła wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie studiów.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała poniższy wniosek:
• „naukoznawstwo” (studia I i II stopnia) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Rada Główna negatywnie zaopiniowała następujące wnioski:
• „biotechnologia medyczna i biobiznes” (studia I i II stopnia) w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (jednogłośnie),
• „judaistyka” (studia I i II stopnia) w Uniwersytecie Jagiellońskim (przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu).
Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w Uchwałach Nr 138/2011, 139/2011, 140/2011 i stanowiących załączniki do protokołu.

X. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Dr Bartczak, w imieniu Komisji Ekonomicznej RG, przedstawił zasady przyznawania stypendiów dla pracowników i studentów z własnego funduszu stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy regulamin, pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag. Stanowisko Nr 87/2011 stanowi załącznik do oryginału protokołu. Stanowisko Nr 87/2011 stanowi załącznik do protokołu.

XI. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych.

Prof. M. Sekułowicz, w imieniu Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych RG, przedstawiła wnioski Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu o uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu „Oligofrenopedagogika” oraz „Przyroda w liceum”.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała powyższe wnioski. Uchwały Nr 141/2011 oraz 142/2011 stanowią załącznik do protokołu.

XI. Sprawy różne i wolne wnioski.

Prof. J. Lubacz zaproponował, aby wstępne projekty rozporządzeń, wymienionych
w punkcie I. protokołu, opracowały zespoły robocze RG.
Ustalono zespoły odpowiedzialne za przygotowanie projektów rozporządzeń:
• w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów – Komisja Edukacji RG,
• w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – prof. D. Rott, prof. M. Sekułowicz, prof. R. Stępień oraz dr
M. Szewczyk.

X. Przyjęcie protokołu XIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (13 stycznia 2010).

Protokół przyjęto jednogłośnie.
XI. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za aktywny udział.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Prof. J. Lubacz

Załączniki:
1. Porządek obrad
2. Uchwały: Nr 132– 142 z 10 lutego 2011 roku
3. Stanowisko: Nr 87 z 10 lutego 2011 roku
4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików