Protokół z przebiegu XVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 kwietnia 2011 roku

piątek, 20 maja 2011

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał ministra Z. Marciniaka oraz pozostałych zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Prof. J. Lubacz zaproponował wniesienie autopoprawki do porządku obrad:
• dodanie w punkcie XI. podpunktu 4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – „muzeologia” (studia I i II stopnia).
Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Zadania Rady Głównej wynikające z nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Prof. J. Lubacz zwrócił się z prośbą do ministra Z. Marciniaka o interpretację art. 120 znowelizowanej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym wchodzącego w życie 1.10.2013 r., który mówi o ograniczeniu czasu zatrudnienia na stanowisku adiunkta oraz asystenta osób niespełniających warunków ustawowych do ośmiu lat.
Minister Z. Marciniak oraz p. Ewa Sieczek (MNiSW) wyjaśnili, iż ustawa nakłada górny limit czasu, natomiast uczelnie mogą go skrócić poprzez odpowiedni zapis w statucie.
W dyskusji udział wzięli: prof. E. Bagińska, dr B. Dołęga, prof. P. Lampe oraz prof.
J. Srebrny KSN NSZZ „Solidarność”.
Prof. J. Lubacz zwrócił się z prośbą do ministra Z. Marciniaka o spowodowanie przedstawienia przez MNiSW wykładni ww. artykułu, który jest różnie interpretowany przez społeczność akademicką.

Prof. J. Lubacz przedstawił kluczowe problemy wynikające z nowelizacji ustawy:
• zmiana Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• konsekwencje wprowadzenia krajowych ram kwalifikacji,
• konieczność opracowania rozporządzeń do ustawy.

Prof. J. Lubacz zwrócił się z prośbą do ministra Z. Marciniaka o poparcie wniosku Rady
o opracowanie jednolitego tekstu znowelizowanych ustaw.

IV. Komunikaty.

Prof. J. Lubacz poinformował, że Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Poinformował także, że:
• z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych odbyło się seminarium pod hasłem „Kształcenie inżynierów w dwustopniowym systemie studiów” (15 marca, Politechnika Warszawska); sprawozdanie zostanie przekazane członkom Rady;

• uczestniczył w X Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (7-8 kwietnia, Wągrowiec);

• uczestniczył w konferencji organizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego
i Fundację Rektorów Polskich pod hasłem „Konwergencja sektora publicznego
i niepublicznego w szkolnictwie wyższym – Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni (7 kwietnia, Warszawa);

• prof. Jan Madey został członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce.

V. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki.
Rada nie wniosła uwag do następujących projektów rozporządzeń:
1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim. Uchwała Nr 149/2011 stanowi załącznik do protokołu.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Uchwała Nr 151/2011 stanowi załącznik
do protokołu.
3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach. Uchwała Nr 156/2011 stanowi załącznik do protokołu.
4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Uchwała Nr 165/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Rada zgłosiła uwagi do poniższych projektów rozporządzeń:
1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wysokości wynagrodzenia i warunków zwrotu kosztów podróży dla członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej
i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyznaczonych przez nie recenzentów i biegłych ekspertów oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki Szkolnictwa wyższego. Uchwała
Nr 150/2011 stanowi załącznik do protokołu.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Uchwała Nr 152/2011 stanowi załącznik do protokołu.
3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. Uchwała Nr 153/2011 stanowi załącznik do protokołu.
4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej. Uchwała Nr 154/2011 stanowi załącznik do protokołu.
5. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Uchwała Nr 155/2011 stanowi załącznik do protokołu.
6. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. Uchwała Nr 157/2011 stanowi załącznik do protokołu.
7. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Uchwała Nr 158/2011 stanowi załącznik do protokołu.
8. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów. Uchwała Nr 159/2011 stanowi załącznik do protokołu.
9. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Uchwała Nr 160/2011 stanowi załącznik do protokołu.
10. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Uchwała Nr 161/2011 stanowi załącznik
do protokołu.
11. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Uchwała Nr 162/2011 stanowi załącznik do protokołu.
12. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentów. Uchwała Nr 163/2011 stanowi załącznik do protokołu.
13. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Uchwała Nr 164/2011 stanowi załącznik do protokołu.
14. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski. Uchwała
Nr 166/2011 stanowi załącznik do protokołu.
15. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą. Uchwała Nr 167/2011 stanowi załącznik do protokołu.
16. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Uchwała Nr 168/2011 stanowi załącznik do protokołu.
17. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawa nadania stopnia doktora habilitowanego oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne. Uchwała Nr 169/2011 stanowi załącznik
do protokołu.
18. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród
za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej
i dydaktycznej. Uchwała Nr 170/2011 stanowi załącznik do protokołu.
VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauk

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił
ww. rozporządzenie.

Rada Główna nie wniosła uwag do ww. projektu. Uchwała Nr 171/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił
ww. rozporządzenie.

Rada Główna zgłosiła uwagi do ww. projektu. Uchwała Nr 172/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju RG prof. B. Tuchańska przedstawiła
ww. rozporządzenie.

Rada Główna nie wniosła uwag do ww. projektu. Uchwała Nr 173/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
IX. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Przewodniczący Komisji Edukacji RG prof. E. Jezierski przedstawił projekt ustawy.

Rada Główna zgłosiła uwagi do ww. projektu. Uchwała Nr 174/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych
o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „transport”  Wydziałowi Transportu i Elektrotechniki Politechnika Radomskiej,
• Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo”
 Instytutowi Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
• Doktora nauk rolniczych w dyscyplinie „biotechnologia”  Wydziałowi Rolnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
• Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria środowiska”
 Wydziałowi Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej,
• Doktora sztuk teatralnych  Wydziałowi Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższy wniosek dotyczący przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu”  Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Opinia Rady Głównej została przedstawiona w uchwale Nr 175/2011 stanowiącej załącznik do protokołu.

Rada Główna zadecydowała o skierowaniu do drugiego recenzenta wniosku Wydziału Wychowania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o przyznanie uprawnienia
do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie „sztuki piękne”.

Zadecydowano o przesunięciu opiniowania wniosku Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o przyznanie uprawnienia
do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu na kolejne posiedzenie RG.

XI. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju RG prof. B. Tuchańska przedstawiła, wnioski
o wyrażenie zgody na utworzenie kierunków studiów.

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek:

• „wojskoznawstwo” (studia I stopnia) w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rada Główna warunkowo pozytywnie, przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu, zaopiniowała wniosek:

• „etyka” (studia I i II stopnia) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała następujące wnioski:

• „informatyka biznesowa” (studia I i II stopnia) w Politechnice Wrocławskiej,
• „muzeologia” (studia I i II stopnia) w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w Uchwałach Nr 176/2011, 177/2011, 178/2011 i 179/2011 stanowiących załączniki do protokołu.

XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.
Sprawy przedstawił przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała:

• Regulamin przyznawania stypendiów „Fundacji Tygodnika POLITYKA”.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała:

• Regulamin przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu papieskiego JP II w Krakowie.

• Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu.

Stanowiska Nr 90/2011, 91/2011 i 92/2011 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

X. Sprawy różne i wolne wnioski.

XI. Przyjęcie protokołu XV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (10 marca 2011).

Protokół przyjęto jednogłośnie.
XII. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Prof. J. Lubacz

Załączniki:
1. Porządek obrad
2. Uchwały: Nr 149-179 z 14 kwietnia 2011 roku
3. Stanowiska: Nr 90-92 z 14 kwietnia 2011 roku
4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików