Protokół z przebiegu XVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 maja 2011 roku

środa, 29 czerwca 2011

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady przywitał ministra W. Jurka oraz pozostałych zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Dyskusja na temat projektów aktów wykonawczych wynikających z ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Prof. J. Lubacz poinformował, że do Rady Głównej wpłynął pakiet kolejnych 10 aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Następnie zwrócił się z prośbą do Przewodniczących Komisji RG o przygotowanie projektów uchwał na czerwcowe posiedzenie Rady.

Przewodniczący RG wygłosił komentarz do wybranych projektów rozporządzeń uprzednio zaopiniowanych przez Radę Główną.

Ponadto przedstawił kluczowe zagadnienia, jakie należy wziąć pod uwagę przy opiniowaniu projektów aktów wykonawczych.

W dyskusji udział wzięli: min. W. Jurek, prof. Lubacz, prof. P. Lampe, prof. P. Konderla, prof. E. Jezierski, prof. G. Kurzyński, prof. J. Szambelańczyk, prof. B. Tuchańska, dr A. Bartczak.

IV. Komunikaty.

• Prof. J. Lubacz poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP ( 6-7 maja, Bydgoszcz),
• Prof. J. Szambelańczyk poinformował, że w dniu 11 maja uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki oraz Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego,
• Dr Bogusław Dołęga poinformował, że w dniu 11 maja uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej.

V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach.

Przewodniczący Komisji Edukacji RG prof. E. Jezierski przedstawił ww. rozporządzenie.

Rada Główna nie wniosła uwag do projektu rozporządzenia. Uchwała Nr 189/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

VI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” – Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

• Doktora nauk o zdrowiu – II Wydziałowi Lekarskiemu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji” – Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Krakowskiej,

• Doktora nauk o zdrowiu – Wydziałowi Farmaceutycznemu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” – Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Rada Główna warunkowo pozytywnie, przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu, zaopiniowała wniosek:

• Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo” – Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Rada Główna negatywnie zaopiniowała poniższy wniosek dotyczący przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika” – Wydziałowi Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwale Nr 180/2011 stanowiącej załącznik do protokołu.

VII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju RG prof. B. Tuchańska przedstawiła wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów.

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski:

• „intermedia” ( studia I i II stopnia) w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
• „studia wschodnie” (studia I i II stopnia) w Uniwersytecie Warszawskim,
• „logopedia z audiologią” (studia I stopnia) w Uniwersytecie Łódzkim,
• „analityka gospodarcza” (studia I i II stopnia) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Rada Główna warunkowo pozytywnie zaopiniowała wnioski:

• „chemia budowlana” (studia I stopnia) w Politechnice Łódzkiej,
• „chemia budowlana” ( studia I stopnia) w Politechnice Gdańskiej,
• „chemia budowlana” ( studia I stopnia) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała następujący wniosek:

• „neurobiologia” (studia I i II stopnia) w Uniwersytecie Gdańskim.

Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w uchwałach Nr 181/2011, Nr 182/2011, Nr 183/2011, Nr 184/2011, Nr 185/2011, Nr 186/2011, Nr 187/2011, Nr 188/2011 stanowiących załączniki do protokołu.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie przedstawiono.

IX. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w 2010 roku.

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

X. Przyjęcie protokołu XVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

XI. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Załączniki:

1. Porządek obrad
2. Uchwały : Nr 180-189 z dnia 12 maja 2011 roku
3. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików