Protokół z przebiegu XVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 czerwca 2011 roku

wtorek, 15 listopada 2011

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał minister B. Kudrycką, ministra Z. Marciniaka oraz pozostałych zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Prof. J. Lubacz zaproponował wniesienie następujących zmian w porządku obrad:
• wprowadzić punkt II a. Stan przygotowań do opiniowania wzorcowych efektów kształcenia.
• wprowadzić punkt IV a. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów;
• W punkcie VIII skreślić punkt 2. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
w Gdańsku, Wydział Pedagogiki – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika”.
• W punkcie IX dopisać punkt 6. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki – „optyka” (studia II i II stopnia).
• W punkcie X dopisać punkt 6. Śląski Uniwersytet Medyczny – studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie projektami w ochronie zdrowie”.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

Minister B. Kudrycka podziękowała Radzie za dobrą współpracę przy pracach nad aktami wykonawczymi do znowelizowanych ustaw.
Poinformowała, że:
• w najbliższym czasie do RG zostanie skierowany ostatni pakiet projektów rozporządzeń;
• Kierownictwo Ministerstwa NiSW odbyło ponad pięćdziesiąt spotkań z senatami uczelni wyższych, które miały służyć zwróceniu uwagi uczelniom na potrzebę dostosowania wewnętrznych przepisów do zmieniających się regulacji prawnych oraz zebraniu bezpośrednich opinii na temat wprowadzanych zmian;
• Komisja Europejska opublikowała rekomendacje budżetowe dla 27 krajów UE, w których Polska została wysoko oceniona pod względem reform przeprowadzonych w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego.

II a Stan przygotowań do opiniowania wzorcowych efektów kształcenia.

Prof. J. Lubacz poinformował, że Ministerstwo NiSW przekazało Radzie do zaopiniowania wzorcowe efekty kształcenia dla 5 kierunków studiów: analityka medyczna, biologia, dietetyka, elektronika oraz kosmetologia.
Oprócz tego Rada oceni również efekty kształcenia dla 7 kierunków studiów wytypowanych przez prof. J. Lubacza oraz prof. E. Chmielecką: architektura krajobrazu, fizyka, geografia, instrumentalistyka, pedagogika i zarządzanie.
Przewodniczący zaprosił członków RG do udziału w lipcowym posiedzeniu Prezydium RG, na którym będą opiniowane powyższe wzorcowe efekty kształcenia.

III. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Rada nie wniosła uwag do poniższego projektu rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować
w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat. Uchwała Nr 204/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Rada zgłosiła uwagi do poniższych projektów rozporządzeń:
1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Uchwała Nr 190/2011 stanowi załącznik do protokołu.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu
z Ministrem Zdrowia w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa położnictwa. Uchwała Nr 191/2011 stanowi załącznik do protokołu.
3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: weterynarii i architektury. Uchwała Nr 192/2011 stanowi załącznik do protokołu.
4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzorów sprawozdań. Uchwała Nr 193/2011 stanowi załącznik do protokołu.
5. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej. Uchwała Nr 194/2011 stanowi załącznik do protokołu.
6. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Uchwała Nr 195/2011 stanowi załącznik do protokołu.
7. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. Uchwała Nr 196/2011 stanowi załącznik do protokołu.
8. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów. Uchwała Nr 197/2011 stanowi załącznik do protokołu.
9. Projekt rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów. Uchwała Nr 198/2011 stanowi załącznik do protokołu.
10. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru. Uchwała Nr 199/2011 stanowi załącznik do protokołu.
11. Projekt rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie oceny programowej i instytucjonalnej. Uchwała Nr 200/2011 stanowi załącznik do protokołu.
12. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Uchwała Nr 201/2011 stanowi załącznik do protokołu.
13. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich. Uchwała Nr 202/2011 stanowi załącznik do protokołu.
14. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Uchwała Nr 203/2011 stanowi załącznik do protokołu.

IV. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił
ww. rozporządzenie.

Rada Główna nie wniosła uwag do ww. projektu. Uchwała Nr 205/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
IV a. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów.
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił
ww. rozporządzenie.

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt. Uchwała Nr 206/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
V. Zaopiniowanie projektu ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu”.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego RG, prof. B. Tuchańska, przedstawiła projekt ww. ustawy.

Rada Główna nie wniosła uwag do ww. projektu. Uchwała Nr 207/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Prof. M. Sekułowicz, w imieniu Zespołu Medycznego RG, przedstawiła ww. projekt rozporządzenia.
Rada Główna jednogłośnie zgłosiła uwagę do ww. projektu. Uchwała Nr 208/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
VI a. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.
Prof. M. Sekułowicz, w imieniu Zespołu Medycznego RG, przedstawiła ww. projekt rozporządzenia.
Rada Główna nie zgłasza uwag do ww. projektu (1 osoba wstrzymała się od głosu). Uchwała Nr 209/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
VII. Zaopiniowanie rządowego projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej

Student A. Ryś, w imieniu Komisji Prawnej RG, przedstawił projekt ww. ustawy.

Rada Główna jednogłośnie zgłosiła uwagi do ww. projektu. Uchwała Nr 210/2011 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych
o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
• Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „biologia”  Wydziałowi Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego,
• Doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej  Wydziałowi Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Opinia Rady Głównej została przedstawiona w uchwale Nr 211/2011 stanowiącej załącznik do protokołu.

Rada Główna zadecydowała o skierowaniu do trzeciego recenzenta wniosku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „elektrotechnika”

IX. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju RG prof. B. Tuchańska przedstawiła wnioski
o wyrażenie zgody na utworzenie kierunków studiów.

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski:

• „geologia stosowana” (studia I stopnia) w Uniwersytecie Warszawskim.
• „religioznawstwo” (studia I stopnia) w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
• „hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich” (studia I stopnia) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
• „ teleinformatyka” (studia I stopnia) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
• „optyka” (studia I i II stopnia) w Politechnice Wrocławskiej.

Rada Główna negatywnie, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu, zaopiniowała wniosek:

• Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych – „krajoznawstwo
i turystyka kulturowa” (studia I stopnia).

Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w Uchwałach Nr 212/2011, 213/2011, 214/2011, 215/2011, 216/2011 i 217/2011 stanowiących załączniki
do protokołu.

X. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych.

Prof. M. Sekułowicz, w imieniu Komisji Nauki, przedstawiła wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie kierunków studiów.

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski:

1. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach – studia podyplomowe w zakresie „Pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną-oligofrenopedagogika”. (uchwała pozytywna z uwagą).

2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studia podyplomowe w zakresie” Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej”(w systemie ochrony zdrowia).

3. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku – studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie w służbie zdrowia”.

4. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni – studia podyplomowe w zakresie „Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą”.

5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia”.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek:

6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim – studia podyplomowe w zakresie ”Bibliotekoznawstwo z informacją naukową”.

Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w Uchwałach Nr 218/2011, 219/2011, 220/2011, 221/2011, 222/2011 i 223/2011 stanowiących załączniki do protokołu.

XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Sprawy przedstawił przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała poniższe wnioski:

1. Zasady przyznawania „Honorowych stypendiów wyjazdowych” przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej laureatom programu „MISTRZ”.

2. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunków humanistycznych przekazanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Stanowiska Nr 93/2011 i 94/2011 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

XII. Komunikaty.

Prof. J. Lubacz poinformował, że uczestniczył w:
• ceremonii ogłoszenia wyników Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy” w Warszawie w dniu 13.05.2011 r.;
• posiedzeniu KRPUT w Gdańsku w dniach 25-27.05.2011 r.

Prof. J. Madey poinformował, że uczestniczył w:
• Kongresie Edukacji Polskiej w dniach 5.06.2011 r.;
• Kongresie Innowacyjnej Gospodarki w dniu 6.06.2011 r.;
Prof. J. Madey poinformował także, że Uniwersytet Warszawski zorganizuje w dniach 13-18.05.2012 r. finały światowych mistrzostw w programowaniu.

Prof. W. Mitkowski wziął udział w XXI Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Szczecinie oraz Berlinie w dniach 2-4.06.2011 r.

Prof. D. Rott wziął udział w Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich w Białymstoku i Supraślu w dniach 25-26.05.2011 r.

Prof. M. Sekułowicz poinformowała, że Dolnośląska Szkoła Wyższa będzie gospodarzem Światowego Kongresu Pedagogiki Specjalnej w 2015 r.

Prof. P. Konderla przedstawił zestawienie porównawcze decyzji Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów z opiniami wydanymi przez RG.

XIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

XIV. Przyjęcie protokołu XVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (12 maja 2011).

Protokół przyjęto jednogłośnie.
XV. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zaprosił członków RG do udziału w lipcowym posiedzeniu Prezydium RG, a następnie podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Prof. J. Lubacz

Załączniki:
1. Porządek obrad
2. Uchwały: Nr 190-223 z 9 czerwca 2011 roku
3. Stanowiska: Nr 93-94 z 9 czerwca 2011 roku
4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików