Protokół z przebiegu XIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 października 2011 roku

wtorek, 22 listopada 2011

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady poinformował, iż z dniem 1 października Rada zmieniła nazwę na RGNiSW. Przypomniał, że 1 stycznia 2012 Rada zostanie rozszerzona o przedstawicieli PAN, instytutów badawczych RGIB i przedstawicieli pracodawców.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Wybory uzupełniające przedstawicieli doktorantów i studentów do Prezydium Rady Głównej

Rada Główna w głosowaniu tajnym wybrała studenta p. Piotra Kulczyckiego oraz doktorantkę p. Ewelinę Dyląg na członków Prezydium Rady Głównej.
Zastąpili oni dotychczasowych członków Prezydium RG p. Adama Rysia (przedstawiciela PS RP) oraz p. Piotra Kozę (przedstawiciela KRD), którzy utracili status legitymujący do pełnienia funkcji członka Rady Głównej.

Uchwała Nr 270/2011 dotycząca wyboru stanowi załącznik do protokołu.

IV. Komunikaty.

Przewodniczący Rady poinformował, że:
• w związku z rezygnacją p. Adama Rysia z pełnienia członkowstwa w Radzie Głównej, Parlament Studentów RP powołał na swojego przedstawiciela w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. Jakuba Jasińskiego.
• przekazał p. Minister B. Kudryckiej listę kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
• w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wystosował pisma do organizacji pracodawców, Przewodniczącego RGIB oraz Prezesa PAN z prośbą o dokonanie wyboru swoich przedstawicieli, którzy z dniem 1 stycznia 2012 wejdą do składu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
• p. prof. E. Bagińska sporządziła opinię prawną dotyczącą zawierania umów pomiędzy uczelnią a studentem w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Opinia zostanie rozesłana do wszystkich członków Rady.
• podjął inicjatywę, aby RGNiSW, PAN, KRASP i RGIB wystosowały pismo do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie umożliwienia ryczałtowego rozliczania kosztów ogólnych w projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków funduszy europejskich a zwłaszcza w Programach Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka i Infrastruktura i Środowisko.
• w dniu 13 września uczestniczył w posiedzeniu Fundacji Rektorów Polskich.
• w dniach 15-18 września uczestniczył w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Gnieźnie.
• w dniach 26-27 września uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w Radziejowicach.
• w dniach 23 – 24 września w Warszawie uczestniczył w obchodach XX- lecia uczelni niepublicznych.
• w dniu 28 września uczestniczył w Konferencji „Go East, Erasmus!” w Białymstoku, która zgromadziła ministrów edukacji i nauki państw UE i Partnerstwa Wschodniego
• dr A. Potocka otrzymała złoty medal 'In Recognition of Innovative Excellence" podczas "The 1 st Cultural Innovation International Festival', na Tajwanie za projekt - Papier jedwabny - podłoże artystyczne i materiał wykorzystywany w konserwacji dzieł sztuki.

Prof. J. Madey poinformował, iż jako krajowy organizator EUCYS w dniu 27 września uczestniczył w ogłoszeniu wyników europejskich finałów XXIII Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (Helsinki). Młody matematyk z Warszawy, zdobył jedną z 3. nagród. Prof. J. Madey przypomniał, iż Polska wzięła udział w tym konkursie po raz siedemnasty. Nasi młodzi naukowcy zdobyli dotąd 20 nagród głównych: (6 pierwszych, 7 drugich, 7 trzecich) i szereg nagród specjalnych. Dodał, iż za dwa lata gospodarzem europejskich finałów będzie Polska.

V. Problemy wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji.

Prof. E. Jezierski przedstawił w formie prezentacji multimedialnej „Problemy wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego” oraz dokonał wprowadzenia do dyskusji.
W dyskusji udział wzięli: prof. S. Podlaski, prof. J. Lubacz, prof. J. Szambelańczyk, prof. P. Kaczanowski, dr A. Bartczak, prof. G. Kurzyński, prof. T. Borecki, st. P. Kulczycki, prof. E. Jezierski.
Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

VI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Wiceprzewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. K. Rolka przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo” Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji” – Wydziałowi Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej,
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „automatyka i robotyka” – Wydziałowi Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Rada pozytywnie zaopiniowała, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu:
• wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” – Wydziałowi Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Rada pozytywnie zaopiniowała, pod warunkiem uzupełnienia dokumentacji:
• wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o polityce” – Instytutowi Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut funkcjonuje w strukturze Wydziału Nauk Społecznych, a wniosek nie zawiera opinii Rady Wydziału).

Rada negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia” –Wydziałowi Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „socjologia” – Wydziałowi Nauk Humanistycznych Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „socjologia” – Instytutowi Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji” – Wydziałowi Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwale Nr 268/2011 stanowiącej załącznik do protokołu.

Rada zdecydowała o:
• odesłaniu do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wniosku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych
w dyscyplinie „matematyka” (wniosek wymaga uzupełnienia)
• przeniesieniu opiniowania wniosku Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w dyscyplinie „biofizyka” na listopadowe posiedzenie (nie wpłynęła opinia od recenzenta).

VII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju RG prof. B. Tuchańska przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów.

Rada Główna warunkowo pozytywnie zaopiniowała wniosek:

• „mediacja międzykulturowa” (studia I stopnia) w Uniwersytecie Szczecińskim,

Rada Główna wyraziła opinie w powyższej sprawie w uchwale Nr 269/2011, stanowiącej załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała przedstawiony regulamin stypendialny.
Stanowisko Nr 100/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

Student P. Kulczycki przedstawił interpretację Parlamentu Studentów RP art. 160 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zgodnie z którą uczelnie powinny podpisywać umowy cywilno prawne z każdym studentem studiów stacjonarnych.

Prof. J. Lubacz odnosząc się do wypowiedzi P. Kulczyckiego stwierdził, iż rozumie niepokój studentów, ale wątpi, aby indywidualne umowy cywilno- prawne były najlepszym instrumentem rozwiązania problemu. Dodał, iż sprawa umów będzie poruszana podczas posiedzenia KRASP, w którym będzie uczestniczyć. Zaproponował, aby wrócić do sprawy na następnym posiedzeniu Rady.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Lis, dr A. Bartczak, prof. P. Lampe, prof. J. Szambelańczyk.

X. Przyjęcie protokołu XVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (9 czerwca 2011).

Protokół przyjęto jednogłośnie.

XI. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

1. Porządek obrad
2. Uchwały : Nr 268-270
3. Stanowisko: Nr 100
4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików