Protokół z przebiegu XX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 listopada 2011 roku

czwartek, 22 grudnia 2011

I. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej oraz zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Ankietyzacja zajęć dydaktycznych – problemy i wyzwania.

P. Kulczycki oraz M. Gruszczyńska – przedstawiciele Parlamentu Studentów RP, przedstawili w formie prezentacji multimedialnej „Ankietyzację zajęć dydaktycznych – problemy i wyzwania” oraz dokonali wprowadzenia do dyskusji.
W dyskusji udział wzięli: prof. E. Jezierski, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, prof. J. Szambelańczyk, dr A. Bartczak, dr Srebrny, prof. J. Lis, prof. G. Kurzyński, dr. A. Potocka, prof. A. Marszalek, prof. W. Mitkowski, D. Kita, prof. J. Lubacz.
Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

IV. Komunikaty.

Przewodniczący Rady poinformował, że:
• tematem wiodącym grudniowego posiedzenia RG będzie podsumowanie aktów prawnych wydanych w związku z nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,
• 30 listopada odbędzie się wspólne spotkanie przedstawicieli Rady Głównej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
• Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wystąpił z propozycją powołania wspólnej komisji RG i CK mającej przygotować postulaty dotyczące nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
• zostało przesłane pismo do min. B. Kudryckiej i min. E. Bieńkowskiej w sprawie zryczałtowanych kosztów ogólnych w projektach strukturalnych, podpisane przez przewodniczących RGNiSW, KRASP, PAN, RGIB.
• w dniach 13-14 października we Wrocławiu uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
• w dniach 26-28 października w Lublinie uczestniczył w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
• w dniach 26-28 października w Olsztynie prof. J. Madey uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
• w dniach 28-30 października w Poznaniu prof. J. Lis uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich,
• w dniu 9 listopada uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
• w dniu 10 listopada uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej
• uczestniczył w posiedzeniu kapituły PRODOK, IV edycji konkursu na najbardziej podoktorancką uczelnię w Polsce organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Prof. J. Madey poinformował, że odbyły się dwie ważne imprezy informatyczne, 30 października Uniwersytet Warszawski gościł uczestników XVI Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym. Przedstawiciele UW zdobyli I, II i III miejsce. Następnie, w Pradze odbyły się Akademickie Mistrzostwa Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym, podczas których przedstawiciele UW oraz UJ zajęli pierwsze cztery miejsca (zwyciężyli przy tym Mistrzowie Polski). W przyszłym roku gospodarzem światowych Finałów będzie Polska.

Prof. E. Jezierski w dniach 8-10 listopada w Warszawie uczestniczył w Conference Academic Validation in the Context of the European Qualifications Framework. Spotkanie poświęcone było efektom kształcenia w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.

Prof. G. Kurzyński poinformował, że ponownie został wybrany na członka Europejskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. M. Sekułowicz poinformowała, że w dniach 9-13 listopada uczestniczyła w spotkaniu w ramach ENTEP - European Network on Teacher Policie, podczas którego przestawiła system kształcenia nauczycieli w Polsce. (Nottingham)

V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił ww. projekt rozporządzenia.
Rada Główna zgłosiła uwagi do ww. projektu ( 2 osoby wstrzymały się od głosu).
Uchwała Nr 271/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt rozporządzenia.
Rada Główna jednogłośnie zgłosiła uwagi do projektu.
Uchwała Nr 272/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Rada postanowiła, że uchwała w sprawie projektu rozporządzenia zostanie podjęta w trybie obiegowym.

Uchwała w powyższej sprawie będzie miała numer 280/2011.

VIII. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o zasadach finansowania nauki.

Rada Główna nie wniosła uwag do projektu. Uchwała Nr 273/2011 stanowi załącznik do protokołu.

IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Przewodniczący Komisji Edukacji prof. E. Jezierski przedstawił projekt rozporządzenia.
Rada Główna jednogłośnie zgłosiła uwagi do projektu. Uchwała Nr 274/2011 stanowi załącznik do protokołu.

X. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Prof. P. Lampe w imieniu Zespołu Medycznego, przedstawił projekt rozporządzenia.
Rada Główna nie zgłosiła uwag do projektu (1 osoba wstrzymała się od głosu). Uchwała Nr 275/2011 stanowi załącznik do protokołu.

XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „transport” – Wydziałowi Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej,
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” – Wydziałowi Ekonomiczno-Socjologicznemu Uniwersytetu Łódzkiego,
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse”– Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” – Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” – Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
• Doktora habilitowanego „nauk o zdrowiu” – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
• Doktora nauk medycznych w dyscyplinie „biologia medyczna” – Wydziałowi Lekarskiemu Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu,
• Doktora nauk matematycznych w dyscyplinie „matematyka” – Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Uniwersytetu Rzeszowskiemu
• Doktora nauk fizycznych w dyscyplinie „biofizyka” – Instytutowi Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod warunkiem dostarczenia pozytywnej opinii Rady Wydziału.

Rada negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora „nauk o zdrowiu” – Wydziałowi Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji” – Wydziałowi Inżynieryjno-Ekonomicznemu Transportu Akademii Morskiej
w Szczecinie,
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika” – Wydziałowi Humanistycznemu Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum,
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika” – Wydziałowi Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego,
• Doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie „biologia” – Wydziałowi Przyrodniczo-Technicznemu Uniwersytetu Opolskiego,
• Doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie „fizyka”- Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach
• Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
• Doktora nauk chemicznych w dyscyplinie „biotechnologia – Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Warszawskiej,
• Doktora „nauk o zdrowiu” – I Wydziałowi Lekarskiemu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „energetyka” – Wydziałowi Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwale Nr 276/2011 stanowiącej załącznik do protokołu.

XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Prof. E. Jezierski w imieniu Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów.

Rada Główna warunkowo pozytywnie zaopiniowała wniosek:

• „elektroradiologia” (studia I stopnia) w Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym,

Rada Główna wyraziła opinie w powyższej sprawie w uchwale Nr 277/2011, stanowiącej załącznik do protokołu.

XIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski:
1. Zasady przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
2. Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Stanowiska Nr 102/2011 i 103/2011 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.

Prof. E. Jezierski poinformował, że po zapoznaniu się z ogłoszonym tekstem rozporządzenia MNiSW w spawie wzorcowych efektów kształcenia, stwierdził brak części uwag zgłoszonych w uchwale nr 241/2011 z dnia 8 września 2011 r. W związku z tym Rada wniosła o zmianę niniejszego rozporządzenia oraz o dokonanie korekt usuwających usterki, które nie występowały w projekcie rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2011 r., opiniowanym przez Radę przed ukazaniem się rozporządzenia KRK z dnia 2 listopada 2011 r.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Lubacz, prof. G. Kurzyński, dr A. Potocka.

Rada Główna wyraziła opinie w powyższej sprawie w uchwale Nr 279/2011, stanowiącej załącznik do protokołu.

Prof. J. Madey poinformował, że w opublikowanym rozporządzeniu MNiSW zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, znalazły się zapisy, które nie były uzgodnione na etapie konsultacji społecznych. W projekcie rozporządzenia z dnia 29 lipca 2011 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę, nie został wprowadzony warunek, który pojawił się w rozporządzeniu z dnia 2 listopada 2011 r. (…60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych…).
Rada jednogłośnie zaopiniowała wprowadzenie zmian.

Rada Główna wyraziła opinię w powyższej sprawie w uchwale Nr 278/2011 stanowiącej załącznik do protokołu.

Prof. J. Lubacz poinformował o wspólnym oświadczeniu Przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Przewodniczącej Parlamentu Studentów RP z dnia 27 października 200 r. w sprawie zawierania umów ze studentami studiów stacjonarnych. Następnie przedstawił projekt stanowiska RG w tej sprawie.

Rada Główna wyraziła opinię w powyższej sprawie w stanowisku Nr 101/2011 stanowiącej załącznik do protokołu.

Prof. J. Szambelańczyk poinformował, że do składu Komisji Ekonomicznej dołączył Jakub Jasiński – przedstawiciel studentów.

Ponadto J. Jasiński zgłosił swój udział w pracach Komisji Prawnej.
Rada jednogłośnie zaaprobowała niniejszą kandydaturę.

XV. Przyjęcie protokołu XIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (13 października 2011).

Protokół przyjęto jednogłośnie.

XVI. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

1. Porządek obrad
2. Uchwały : Nr 271-280
3. Stanowisko: Nr 101-103
4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików