Protokół z przebiegu XXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 lutego 2012 roku

wtorek, 3 kwietnia 2012

I. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał Minister prof. B. Kudrycka oraz Sekretarza Stanu w MNiSzW prof. Stanisława Karpińskiego oraz pozostałych zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Wręczenie nagród laureatom konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.

Minister B. Kudrycka wręczyła nagrody laureatom konkursu.

IV. Jubileusz 20-lecia istnienia „Forum Akademickiego”.
Redaktor Naczelny Piotr Kieraciński przypomniał historię powstania ogólnopolskiego miesięcznika informacyjno-publicystycznego „Forum Akademickie”, który od 20 lat jest miejscem wymiany myśli środowiska akademickiego i naukowego.

V. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował, że:
• w dniu 26 stycznia uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP. Podczas spotkania Minister B. Kudrycka przedstawiła priorytetowe kierunki planowanych działań w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Przewodniczący zreferował przedstawione priorytety.

• w dniach 2-3 luty prof. E. Jezierski reprezentował Radę na posiedzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych organizowanym w Kaliszu. Podczas spotkania zwrócono uwagę na problemy związane z interpretacją zapisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

• 15 lutego będzie uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem kryteriów dystrybucji środków”.

• 16 lutego odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP nt. „Rozpatrzenie informacji NIK o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe, wraz ze stanowiskiem Ministra NiSzW”; zwrócił się z prośbą, aby w tym posiedzeniu uczestniczył dr A. Bartczak.

• w dniach 16-17 luty będzie uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich organizowanym przez UMCS w Lublinie.

• w dniu 24 lutego odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi; zwrócił się z prośbą, aby w tym posiedzeniu uczestniczyli: prof. G. Kurzyński, dr A. Potocka i student P. Kulczycki.

• w dniach 1-2 marca będzie uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych organizowanym przez Politechnikę Łódzką

• w dniach 21-23 marca w Wiśle odbędzie się Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

• tematem dyskusji marcowego posiedzenia będą „Problemy funkcjonowania instytutów badawczych”, natomiast kwietniowego – „Problemy funkcjonowania instytutów PAN”.

• ponownie zwrócił się do członków Rady z prośbą o zgłaszanie propozycji nowelizacji zapisów ustaw (Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach i tytułach naukowych oraz o stopniu i tytule w zakresie sztuki) oraz wydanych rozporządzeń.
VI. Uzupełnienie składu Prezydium Rady.
Stosownie do § 12 ust. 5 oraz § 8 ust. 4 Statutu Rada Główna w głosowaniu tajnym wybrała profesora p. Andrzeja Januszewicza, przedstawiciela Polskiej Akademii Nauk na członka Prezydium Rady Głównej.
Uchwała Nr 298/2012 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy RG.
Rada jednogłośnie przyjęła projekt regulaminu trybu i zasad wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy RG.
Uchwała Nr 299/2012 stanowi załącznik do protokołu.
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków „Analityka medyczna” i „Elektroradiologia”.
Przewodniczący Komisji Edukacji prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały dotyczącej wzorcowych opisów efektów kształcenia dla kierunków studiów „Analityka medyczna” oraz „Elektroradiologia”.
Rada jednogłośnie podjęła decyzję o przedstawieniu Ministrowi NiSzW ww. projektów wzorcowych opisów efektów kształcenia.
Uchwała Nr 300/2012 stanowi załącznik do protokołu.

IX. Przyjęcie stanowiska w sprawie zadań Rzecznika Praw Absolwenta.
Przewodniczący Rady prof. J. Lubacz przedstawił projekt stanowiska w sprawie zadań i działań Rzecznika Praw Absolwenta. Rada jednogłośnie przyjęła projekt stanowiska.

Stanowisko Nr 107/2012 stanowi załącznik do protokołu.

X. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
Przewodniczący Rady prof. J. Lubacz przedstawił znowelizowany projekt rozporządzenia.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 301/2012 stanowi załącznik do protokołu.

XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo” – Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu Akademii Pomorskiej w Słupsku,
• Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „biotechnologia” – Wydziałowi Biologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
• Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „elektrotechnika”
– Wydziałowi Elektrycznemu Akademii Morskiej w Gdyni,
Rada negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki
o bezpieczeństwie” – Wydziałowi Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
• Doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie „sztuki piękne” – Wydziałowi Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie,

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwale Nr 302/2012 stanowiącej załącznik do protokołu.

Z powodów proceduralnych Rada przeniosła zaopiniowanie wniosku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie kulturoznawstwo na marcowe posiedzenie plenarne.
XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała poniższy wniosek:

Zasady przyznawania stypendium naukowego im. B. Skargi w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie z uwagami zaopiniowała poniższy wniosek:

Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich w ramach dotacji na działalność statutową prowadzonych przez Politechnikę Śląską w Gliwicach
Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski:

1. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL.
2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Rektora UAM w Poznaniu dla nauczycieli akademickich oraz stypendiów dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów i doktorantów z własnego funduszu stypendialnego.
Stanowiska Nr 108/2012, Nr 109/2012, Nr 110/2012 i Nr 111/2012 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.
XIII. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z postanowieniem styczniowego posiedzenia plenarnego Rady, ustalono ostateczny skład poszczególnych Komisji Rady. Składy Komisji zamieszczono w załączniku do niniejszego protokołu.

XIII. Przyjęcie protokołu XXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (12 stycznia 2011).
Protokół przyjęto jednogłośnie.

XIV. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

1. Porządek obrad
2. Uchwały : Nr 289-302
3. Stanowiska: Nr 107-111
4. Składy Komisji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
5. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików