Protokół z przebiegu XXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 marca 2012 roku

czwartek, 19 lipca 2012

I. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał nowopowołanego Podsekretarza Stanu prof. Jacka Gulińskiego oraz pozostałych zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Komunikaty
Przewodniczący Rady poinformował, że:

 • Minister B. Kudrycka powołała Zespół do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego,
 • 15 lutego uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki Sejmu RP. Przedmiotem obrad były zasady finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem dystrybucji środków. Minister B. Kudrycka przedstawiła materiał przygotowany przez MNiSW. Materiały zostaną przesłane członkom Rady.
 • 16 lutego dr Bartczak uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Podczas posiedzenia omówiono wyniki kontroli NIK dotyczące wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe. Dr Bartczak opracował notatkę z posiedzenia, która będzie rozesłana członkom RG.
 • 17 lutego brał udział w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Lublinie,
 • 24 lutego prof. G. Kurzyński oraz p. P. Kulczycki uczestniczyli w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w Łodzi.
 • 29 lutego uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP. Podczas obrad omówiono aktualny stan realizacji ustaw reformujących system nauki i szkolnictwa wyższego oraz skutków ich wdrażania. Minister B. Kudrycka przedstawiła materiał przygotowany przez MNiSW dotyczący wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Dokumenty zostaną przesłane członkom Rady.
 • W dniach 1-2 marca uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych.
 • 9 marca prof. J. Lis będzie uczestniczył w uroczystości rocznicowej powstania Narodowego Centrum Nauki w Krakowie,
 • w dniach 9-10 marca prof. M. Ilnicki weźmie udział w konferencji tematycznej Parlamentu Studentów RP w Kościelisku. Tematem przewodnim konferencji będzie sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy.
 • w dniach 21-23 marca prof. M. Sekułowicz weźmie udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w Wiśle. Tematem posiedzenia będzie przyszłość niepublicznego szkolnictwa wyższego.

IV. Problemy funkcjonowania instytutów badawczych

Prof. M. Szczerek dokonał wprowadzenia do dyskusji.
Prezentację dotyczącą problemów i funkcjonowania instytutów badawczych przedstawił prof. L. Rafalski - Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.
W dyskusji udział wzięli: prof. P. Konderla, dr W. Szewko, prof. M. Szczerek, prof. J. Igras, prof. J. Lubacz, prof. Guliński – Podsekretarz Stanu w MNiSW, dr A. Bartczak, prof. A. Welfe.

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Prof. J. Lubacz postulował aby przedstawiona problematyka została opisana w formie artykułu do Forum Akademickiego.

V. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu oraz przyjęcia regulaminu trybu i zasad wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2013-2016
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały dotyczącej regulaminu trybu i zasad wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy RG.
Rada Główna przyjęła projekt regulaminu przy jednym głosie wstrzymującym się.
W dyskusji udział wzięli: dr A. Kiebała, prof. D. Rott, mgr E. Dyląg. Uchwała Nr 303/2012 stanowi załącznik do protokołu.

VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych.
Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt rozporządzenia. Rada Główna nie zgłosiła uwag.
Uchwała Nr 304/2012 stanowi załącznik do protokołu.
VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.
Przewodniczący Rady prof. J. Lubacz przedstawił znowelizowany projekt rozporządzenia.

Rada Główna zgłosiła szereg uwag szczegółowych. W dyskusji udział wzięli: dr A. Kiebała, prof. W. Mitkowski, prof. D. Rott, prof. J. Szambelańczyk, prof. B. Tuchańska.
Rada Główna przyjęła uchwałę przy pięciu głosach wstrzymujących się. Uchwała Nr 305/2012 stanowi załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. J. Szambelańczyk przedstawił znowelizowany projekt rozporządzenia.
Rada Główna zgłosiła szereg uwag szczegółowych. Udział w dyskusji wzięli: prof. J. Lubacz, dr A. Bartczak, dr W. Szewko.
Rada Główna przyjęła uchwałę przy trzech głosach wstrzymujących się. Uchwała Nr 306/2012 stanowi załącznik do protokołu.
IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo – Wydziałowi Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu – Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego,
• Doktora nauk o zdrowiu – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwale Nr 307/2012 stanowiącej załącznik do protokołu.

X. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała poniższe wnioski:

1. Zasady przyznawania stypendiów naukowych pracownikom Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu z własnego funduszu stypendialnego.

2. Zasady przyznawania stypendiów przez Politechnikę Warszawską dla uczestników studiów doktoranckich z dotacji na rozwój młodych naukowców.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższy wniosek:

Zasady przyznawania stypendiów naukowych doktorantom z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Opolskiego.

Stanowiska Nr 112/2012, Nr 113/2012, Nr 114/2012 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.
XI. Przyjęcie protokołu XXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 lutego 2011 r.)
Protokół przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.
XII. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

 1. Porządek obrad
 2. Uchwały : Nr 303-307
 3. Stanowiska: Nr 112-114
 4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików