Protokół XXXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 maja 2013 r.

środa, 21 sierpnia 2013

 I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej oraz zaproszonych gości. Przedstawił zebranym nowego członka Rady z ramienia pracodawców (BCC) Pana Macieja Grelowskiego.

 II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

 III. Popularyzacja nauki – wprowadzenie do dyskusji: prof. Magdalena Fikus IBiB PAN, Robert Firmhofer Dyrektor CNK oraz prof. Jan Madey RGNiSW.

W dyskusji udział wzięli: prof. M. Fikus, dyr. R. Firmhofer, dyr. Grabarczyk,
prof. E. Jezierski, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, prof. J. Szmidt.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Rada zaapelowała o większe zaangażowanie MNiSW w inicjatywy społeczne związane z popularyzacją nauki. Przygotowanie apelu zadeklarował prof. J. Madey.

IV. Komunikaty

Przewodniczący RG, Prof. J. Lubacz poinformował, iż uczestniczył:

 • w posiedzeniu KRzASP (Gliwice, 18 kwietnia);
 • w konferencji  „Financing  and Deregulation  in  Higher Education” zorganizowanej przez Fundację Rektorów Polskich  (Kraków, 19 kwietnia);
 • w posiedzeniu Komisji Organizacji i Legislacji KRASP (Kraków, 20 kwietnia);
 • w naradzie zorganizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w celu przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wdrażania rekomendacji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego w takich obszarach jak edukacja, kształcenie i badania (Warszawa, 23 kwietnia);
 • w posiedzeniu plenarnym KRASP (Kraków, 26- 27 kwietnia; podczas posiedzenia przyjęto, między innymi, regulamin wyborów do RGNiSW na lata 2014-2017);
 • w konferencji z okazji 15-lecia istnienia państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce (Sejm RP, Sala Kolumnowa, 8 maja);
 • w IV seminarium organizowanym przez Fundacje Rektorów Polskich dla doktorantów w ramach cyklu seminariów pod nazwą „Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy”.

Wiceprzewodniczący prof. J. Madey poinformował, iż uczestniczył:

 • w konferencji – Forum Młodych Uczonych, organizowanej przez Radę Młodych Naukowców i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa, 18 kwietnia);
 • w uroczystościach wręczenia nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie, habilitacyjne, działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną oraz nagród dla szczególnie uzdolnionych studentów w ramach programu „Generacja Przyszłości” (Kancelaria Premiera RP, 8 maja);
 • w uroczystościach ogłoszenia wyników Rankingu Szkół Wyższych zorganizowanej prze Fundację Edukacyjną „Perspektywy” (Siedziba dziennika „Rzeczpospolita” 9 maja).

Prof. W. Mitkowski poinformował., iż uczestniczył:

 • w uroczystościach 60-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej;
 • w uroczystości 75-lecia prof. Nizioła z Politechniki Krakowskiej.

Prof. G. Kurzyński poinformował, że jako członek AEC uczestniczył w akredytacji Wileńskiej Akademii Sztuk.

V. Zaopiniowanie aktów prawnych.

 • Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały, zgłaszając uwagi do projektu. Rada Główna jednogłośnie przyjęła treść uchwały. Uchwała nr 479/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Rada zdecydowała o podjęciu uchwały w trybie obiegowym.

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych uchwał.

Przewodniczący Komisji Kształcenia  prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały. Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. dokument. Uchwała nr 480/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały. Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. dokument. Uchwała nr 481/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 • Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich.

Rada odstąpiła od opiniowania projektu ustawy.

 • Poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich

Rada odstąpiła od opiniowania projektu ustawy.

VI.  Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za 2012 rok.

Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki prof. B. Tuchańska przedstawiła projekt uchwały. Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. dokument. Uchwała nr 482/2013 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wymogu uzyskiwania absolutorium przez przewodniczącego Rady.

Wiceprzewodniczący RG  prof. J. Madey przedstawił projekt uchwały. Rada Główna jednogłośnie przyjęła zaproponowaną treść dokumentu. Uchwała nr 478/2013 stanowi załącznik do protokołu.        

VIII. Propozycje wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały. Rada Główna jednogłośnie przyjęła przedstawioną przez Komisję treść dokumentu. Uchwała nr 486/2013 stanowi załącznik do protokołu.

IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

 • Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „ochrona środowiska” - Wydziałowi Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie „biotechnologia”- Wydziałowi Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Rada negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

 • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” - Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.   

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 483/2013, nr 484/2013 nr 485/2013, które stanowią załącznik do protokołu.

 X. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Wiceprzewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. P. Kaczanowski przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych.

Rada pozytywnie, zgłaszając kilka uwag, zaopiniowała następujące regulaminy zasad przyznawania stypendiów naukowych :

 • dla studentów uczelni rolniczych Fundacji Banku Gospodarki Żywnościowej,
 • stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego,
 • stypendiów studenckich w programie Clean Coal Technologies

 Rada negatywnie zaopiniowała regulaminy zasad przyznawania stypendiów naukowych

 • dla studentów studiów II stopnia prowadzonych przez jednostki uczestniczące w Krakowskim Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status KNOW.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w stanowiskach nr  192/2013, nr 193/2013, nr 194/2013, nr 195/2013, które stanowią załącznik do protokołu.

 XI. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych.

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały dotyczącej wniosku Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach o uruchomienie studiów podyplomowych pn. „Auditing energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji i certyfikacji energetycznej budynków”.

Członkowie RG zgłosili uwagi szczegółowe do ww. dokumentu. W dyskusji udział wzięli: prof. E. Bagińska, dr A. Bartczak, p. M. Grylowski, dr A. Kiebała.

Uchwałę przyjęto przy 2 osobach wstrzymujących się i dwóch osobach przeciwnych. Uchwała nr 196/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 XII. Sprawozdanie z działalności Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 roku.

Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z działalności Rady w roku 2012. Rada Główna jednogłośnie przyjęła treść ww. dokumentu..

XIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

XIV. Przyjęcie protokołu XXXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11 kwietnia 2013).

Protokół przyjęto jednogłośnie.

XV. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki

 1. Porządek obrad
 2. Uchwały: nr 478 - 486
 3. Stanowiska: nr 192-195
 4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików