Protokół z przebiegu IX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 czerwca 2010 roku

piątek, 5 listopada 2010

Protokół z przebiegu IX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 czerwca 2010 roku I. Otwarcie posiedzenia Prof. J. Lubacz otworzył posiedzenie i przywitał obecnych. II. Uchwalenie porządku obrad Rada przyjęła porządek obrad. Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Pani Minister B. Kudryckiej, która poinformowała o stanie prac nad przygotowaniem finalnej wersji projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym. Pani Minister podziękowała Radzie za opracowanie szczegółowych uwag, które są analizowane i będą uwzględnione przy dalszych pracach nad projektem nowelizacji. Pani Minister B. Kudrycka poinformowała, iż uczestniczyła w Posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podczas której przedstawiła informacje na temat stanu prac nad strategię rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020. III. Misja Polskiego Szkolnictwa Artystycznego Prof. Marcin Berdyszak dokonał wprowadzenia do dyskusji i przedstawił główne założenia dokumentu opracowanego przez Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych – „Misja polskiego szkolnictwa artystycznego 2010 – 2030”. W dyskusji udział wzięli: prof. M. Berdyszak, prof. G. Chojnacki, prof. A. Głowacki prof. G. Kurzyński, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, prof. L. Śliwonik, prof. M.Socha, prof. J. Szambelańczyk. Dyskusja była skoncentrowana wokół szczególnej specyfiki szkolnictwa artystycznego i argumentów skłaniających uczelnie artystyczne do pozostawania pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przeważającej opinii członków Rady, wyrażonych w trakcie dyskusji, przedstawione argumenty nie są w pełni przekonywujące. IV. Komunikaty Prof. J. Lubacz poinformował, iż uczestniczył w: • Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (Sandomierz 20-21 maja ) • Posiedzeniu plenarnym Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 27 maja br.) • Posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podczas której Minister B. Kudrycka przedstawiała Strategię rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020. • Konferencji organizowanej przez Krajową Reprezentację Doktorantów na temat „Model funkcjonowania Studiów Doktoranckich, Doktoranci a obszary gospodarcze – szanse i zagrożenia współpracy” • Debacie na temat „Kształcenie dla potrzeb biznesu” organizowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy (Warszawa, 11 czerwca br.) • Spotkaniach z kierownictwem MNiSW w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Prof. J. Madey uczestniczył w posiedzeniu Prezydium PAN i w uroczystościach odnowienia doktoratu prof. Jerzego Szackiego. Prof. W. Mitkowski uczestniczył w konferencji Dziekanów Wydziałów Elektrycznych (Politechnika Lubelska i Politechnika Lwowska 13-16 maja 2010). Prof. G. Kurzyński uczestniczył uroczystościach związanych z rozpoczęciem działalności Collegium Wratislaviensis (wykład inauguracyjny „Uniwersytet XXI wieku” wygłosił prof. T. Luty) Prof. P. Konderla poinformował, iż uczestniczył w spotkaniu dziekanów wydziałów budownictwa i wydziałów kształcących na kierunku energetyka. Dr A. Potocka poinformowała, iż uczestniczyła w ogłoszeniu wyników rankingu szkół wyższych organizowanym przez Fundację „Perspektywy”. Prof. S. Podlaski poinformował, iż uczestniczył w międzynarodowej konferencji organizowanej przez ACA (Academic Cooperation Association) w Kordobie poświeconej mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Prof. D. Rott uczestniczył w konferencji dyrektorów instytutów polonistyki i w konferencji poświęconej kształceniu nauczycieli). Dr A. Bartczak poinformował, iż wraz dr B. Dołęga uczestniczył w posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym NSZZ „Solidarność” Sekcji Nauki. Prof. M. Sekułowicz zaprosiła zainteresowanych na konferencję, która odbędzie się w dniach 5-7 lipca pod hasłem „Stare i nowe obszary niesamodzielności – wyzwania dla edukacji, rehabilitacji i inkluzji”. V. Wyrażenie opinii, na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w sprawie wniesionej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Przewodniczący Rady przedstawił treść pisma Minister B. Kudryckiej oraz innych dokumentów skierowanych do Rady w sprawie Rektora AWFiS w Gdańsku. Następnie odczytał projekt uchwały Rady. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 68/2010 w tej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu. VI. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011”. Prof. J. Lis przedstawił treść zmian zaproponowanych w poselskim projekcie ustawy. Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało ww. projekt ustawy – uchwała Nr 76/2010 stanowi załącznik do protokołu. VII. Zaopiniowanie 43 projektów rozporządzeń do pakietu sześciu ustaw „Budujemy na Wiedzy – Reforma Nauki dla Rozwoju Polski”. Prof. E. Bagińska i prof. Marszałek poinformowali, iż do Komisji Prawnej i Komisji Nauki nie wpłynęły żadne uwagi. Rada nie wniosła uwag do ww. aktów wykonawczych – uchwała Nr 69/2010 stanowi załącznik do protokołu. VIII. Poparcie uchwały Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wsparcia systemu kształcenia dzieci nowych emigrantów w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce. Prof. D. Rott przedstawił informację na temat wyżej wymienionej inicjatywy PAU. Rada jednogłośnie uznała, że inicjatywa zasługuje na poparcie. Uchwała Nr 70/2010 stanowi załącznik do protokołu. IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Prof. P. Kaczanowski przedstawił treść projektu rozporządzenia i poinformował, iż zespół do spraw medycznych nie zgłosił uwag. Rada nie wniosło uwag do ww. projektu ustawy – uchwała Nr 74/2010 stanowi załącznik do protokołu. X. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna. Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało regulamin przyznawania stypendiów habilitacyjnych, doktorskich nauczycielom akademickim ze środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała, zgłaszając drobne uwagi, następujące regulaminy: • Regulamin przyznawania stypendiów Uniwersytetu Zielonogórskiego dla uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich oraz cudzoziemców odbywających studia doktoranckie jako stypendyści uczelni. • Regulamin przyznawania stypendiów na kierunku Biotechnologia Medyczna w ramach projektu „Uruchomienie kierunku studiów Biotechnologia, specjalność „Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”. • Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. • Regulamin stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie. • Regulaminy przyznawania stypendiów administrowanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowało następujące regulaminy: • Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektów finansowanych z POKL przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. • Regulamin wyjazdu na stypendia naukowe dla doktorantów realizowanych przez Politechnikę Łódzką w ramach POKL. Stanowiska Nr 50/2010 – 59/2010 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu. XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo - Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” - Wydziałowi Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „socjologia”- Wydziałowi Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowało wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „archeologia”– Wydziałowi Socjologiczno-Historycznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego, • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „transport” – Wydziałowi Nawigacyjnemu Akademii Morskiej w Szczecinie, • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”– Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, • Doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie „geografia” Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Akademii Pomorskiej w Słupsku. • Doktora nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna” - Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opinia Rady Głównej została przedstawiona w Uchwale Nr 71/2010 stanowiącej załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych. • Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało wniosek Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” Opinia Rady Głównej została przedstawiona w Uchwale Nr 72/2010 stanowiącej załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. • Rada, po ponownym rozpatrzeniu wniosku Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie w medycynie”, dokonała reasumpcji uchwały nr 41/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. i przyjęła uchwałę Nr 73/2010, w której zawarte zostały uwagi o potrzebie wprowadzenia zmian w treściach programowych i godzinach nauczania. XIII. Zaopiniowanie standardu kształcenia dla kierunku studiów „terapia zajęciowa”. Przewodniczący Komisji Edukacji przedstawił projekt standardu dla kierunku „terapia zajęciowa”. Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało projekt standardu. Uchwała Nr 75/2010 stanowi załącznik do protokołu. XIII. Sprawy różne i wolne wnioski. Przewodniczący Rady przypomniał, iż w dniu 8 lipca odbędzie się otwarte posiedzenie prezydialne. XV. Przyjęcie protokołu VIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa wyższego z dnia 13 maja 2010 r. Protokół przyjęto jednogłośnie. XVI. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący podziękował uczestnikom za aktywny udział w obradach, następnie zamknął posiedzenie. Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Prof. J. Lubacz Załączniki: 1.Porządek obrad 2.Uchwały: Nr 68 - 76 2010 roku 3.Stanowiska: Nr 50- 59 2010 roku 4.Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików