Protokół z przebiegu VIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 maja 2010 roku

piątek, 25 czerwca 2010

I. Otwarcie posiedzenia

Prof. J. Lubacz otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.
II. Uchwalenie porządku obrad
Prof. Józef Lubacz zaproponował wniesienie następujących autopoprawek
do porządku obrad: dodanie:
- punktu Va – Zaopiniowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym złożonego przez pełnomocnika Komitetu inicjatywy ustawodawczej Marcina Mastalereka
- w punkcie IX ppktu 3 – Zaopiniowanie wniosku Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Wydziału Filologii Polskiej o przyznanie uprawnień
do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo”;
- w punkcie IX ppktu 4 – Zaopiniowanie wniosku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania o przyznanie uprawnień
do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”;
- w punkcie IX ppktu 5 – Zaopiniowanie wniosku Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji
w Rzeszowie o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk prawnych
w dyscyplinie „nauka o administracji”.
- w punkcie X ppktu 4 – Zaopiniowanie wniosku Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych o wyrażenie zgody na uruchomienie kształcenia
na kierunku „mikrobiologia”;
- w punkcie X ppktu 5 – Zaopiniowanie wniosku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Społecznych o wyrażenie zgody
na uruchomienie kształcenia na kierunku „komunikacja i poznanie”.
- w punkcie XI ppktu 2 – Zaopiniowanie wniosku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie o wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu „Edukacja zdrowotna”;
- w punkcie XI ppktu 3 – Zaopiniowanie wniosku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie o wyrażenie zgody na zmianę studiów podyplomowych z zakresu „psychologia sportu”.
Rada zaaprobowała zaproponowane zmiany.

Następnie Przewodniczący oddał głos Podsekretarzowi Stanu w MNiSW – prof. Witoldowi Jurkowi, który przedstawił następujące informacje:
• pakiet sześciu ustaw dotyczący nauki został przyjęty przez Parlament
• trwają prace na projektem nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wpływają uwagi, które są wnikliwie analizowane, należy doprecyzować terminologię zaproponowaną w ustawie w związku
z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji;
• zostanie powołany zespół, którego zadaniem będzie opracowanie propozycji algorytmu podziału środków finansowych między uczelniami, który uwzględniałby fakt, iż w przyszłości uczelnie będą samodzielnie określać kierunki studiów,
• trwają konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Senator Kazimierz Wiatr poinformował, iż w trakcie prac Senatu nad pakietem sześciu ustaw dotyczących nauki, zgłosił do projekt ustawy o finansowaniu nauki dwie poprawki: jedna dotyczyła przywrócenia zapisu o Strategii Lizbońskiej, a druga propozycji zapisu, aby nakłady na finansowanie nauki w roku 2015 osiągnęły poziom 1% PKB. Zaznaczył, iż druga poprawka nie została przegłosowana.
Dr A. Bartczak poinformował, iż przedstawiciele kurii doktorów uczelni artystycznych, medycznych, technicznych i uniwersyteckich przygotowali stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące sposobu wyłaniania członków Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego, które zostało przekazane Pani Minister Barbarze Kudryckiej.
III. Dyskusja na temat „Stan przygotowań do wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji”
Prof. E. Jezierski przedstawił informacje na temat stanu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce. Materiał ilustrujący wystąpienie prof. Jezierskiego załączono do protokołu.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Lubacz, prof. G. Kurzyński, J. Szambelańczyk, dr A. Bartczak, prof. S. Podlaski, prof. Borecki.
Podkreślano, iż o sukcesie wdrażania w Polsce KRK w powiązaniu z Europejskimi Ramami Kwalifikacji zadecyduje przede wszystkim zrozumienie i akceptacja środowiska akademickiego.

IV. Komunikaty
Prof. J. Lubacz poinformował, iż uczestniczył:
• Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Polskich
• Uroczystościach obchodów 15-lecia powstania PSRP
• XIX Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Jednostek Badawczo-Rozwojowych
• w spotkaniach z kierownictwem MNiSW
Prof. J. Lubacz pogratulował dr A. Potockiej zdobycia brązowego medalu
na międzynarodowym wystawie organizowanej przez Światową Organizację Ochrony Własności Intelektualnej pod hasłem wynalazczość kobiet. Dr A. Potocka poinformowała, iż nadesłano 1000 prac. Polski projekt dotyczył opracowania technologii wytwarzaniu materiału papieropodobnego z udziałem włókien białkowych.
V. Zaopiniowanie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego prof. B. Tuchańska przedstawiła projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie – Uchwała nr 44/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
VI. Zaopiniowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym złożonego przez pełnomocnika Komitetu inicjatywy ustawodawczej Marcina Mastalereka.
Przewodniczący Rady Głównej prof. J. Lubacz przedstawił projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła negatywną opinię w powyższej sprawie– Uchwała nr 45/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
VII. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz
- zawierających propozycje rozwiązań w obszarze kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przewodniczący Komisji Edukacji prof. E. Jezierski przedstawił projekty uchwał.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższych sprawach, zgłaszając jednocześnie uwagi – Uchwała nr 46/2010 i 47/2010 stanowią załącznik do protokołu. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały.
Rada Główna podtrzymała treść swojej uchwały nr 16/2010 z dnia 11 lutego 2010 roku oraz negatywnie oceniła propozycję zmiany terminu składania dokumentów będących podstawą kategoryzacji jednostek– Uchwała nr 49/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań.
Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki p. E. Dyląg przedstawiła projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię, zgłaszając jednocześnie uwagi – Uchwała Nr 50/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.

Wiceprzewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. K. Rolka przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący przyznania uprawnień
do nadawania stopnia:
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „energetyka”
– Wydziałowi Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
Rada Główna negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „elektrotechnika”
– Wydziałowi Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej.
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo”
– Wydziałowi Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora
w Pułtusku.
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”
– Wydziałowi Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”
we Wrocławiu.
• Doktora nauk prawnych w dyscyplinie „nauka o administracji” – Zamiejscowemu Wydziałowi Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji.

Opinia Rady Głównej została przedstawiona w Uchwale Nr 51/2010 stanowiącej załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
XI. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego prof. B. Tuchańska przedstawiła wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie studiów:
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała poniższe wnioski dotyczące kierunków:
• „Własność intelektualna” na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
• „Elektroradiologia” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
• „Mikrobiologia” na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Rada Główna negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski:
• „Komunikacja i Poznanie” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
• Elektroradiologia” na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w Uchwałach nr 52, 53,54,55,56 stanowiących załączniki do protokołu. Uchwały przyjęto jednogłośnie.
XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych.
Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych p. E. Dyląg przedstawiła wnioski:
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała poniższe wnioski:
• Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie „Edukacja zdrowotna”.
• Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – zmiana studiów podyplomowych z zakresu „Psychologia sportu”.
• Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – studia podyplomowe
w zakresie „Dziennikarstwo sportowe i rzecznictwo prasowe”.
• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie w ochronie zdrowia”.
• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studia podyplomowe w zakresie „Technologie informatyczne w medycynie i farmacji”.
Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach – Uchwały nr 58, nr 59, nr 61, nr 62, nr 65 stanowiące załączniki do protokołu. Uchwały przyjęto jednogłośnie
Rada Główna negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski:
• Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
• Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
• Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum – studia podyplomowe
w zakresie „Socjoterapia”.
• Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie – studia podyplomowe
w zakresie „Oligofrenopedagogiki”.
• Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum – studia podyplomowe
w zakresie „Bezpieczeństwo wewnętrzne”.
Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach – Uchwały nr 57, nr 60, nr 63, nr 64, nr 66 stanowiące załączniki do protokołu. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

XIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.
Sprawy przedstawił Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała następujące regulaminy:
• Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów w ramach programu ERASMUS.
• Regulamin przyznawania stypendiów określonych w „regulaminie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, realizujących kształcenie na kierunku zamawianym :Chemia od roku akademickiego 2009/2010.
• Regulamin przyznawania stypendiów określonych w regulaminie stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu „kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne – zamawianie kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim.
Stanowiska nr 43, nr 47, nr 48 w powyższych sprawach stanowią załączniki
do protokołu.
Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała następujące regulaminy:
• Regulamin zarządzania środkami finansowymi w ramach Projektu D-RIM. Stypendium Uniwersytetu Łódzkiego.
• Regulamin przyznawania stypendiów mających charakter naukowy, doktorantom
i młodym doktorom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu
• Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w ramach projektu pn. „regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich 2” przez Centrum materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu
• Regulamin przyznawania specjalnego systemu stypendiów naukowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Stanowiska nr 44, nr 45 i nr 46, nr 49 w powyższych sprawach stanowią załączniki
do protokołu.
XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XV. Przyjęcie protokołu VI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (15 kwietnia 2010).
Protokół przyjęto jednogłośnie.

XVI. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za aktywny udział
w posiedzeniu.
Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Prof. J. Lubacz

Opracowała: Ż.Wolska

Załączniki:
1.Porządek obrad
2.Uchwały: Nr 44– 66 z 13 maja 2010 roku
3.Stanowiska: Nr 43 - 49 z 13 maja 2010 roku
4.Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików