Protokół z przebiegu XXIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 listopada 2012 r.

czwartek, 22 sierpnia 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał Sekretarza Stanu w MNiSW Marię E. Orłowską, rektorów uczelni wyższych oraz pozostałych zaproszonych gości.

Minister Maria E. Orłowska przedstawiła listę najważniejszych założeń oraz prac prowadzonych przez resort na rzecz rozwoju nauki.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Lubacz, prof. P. Lampe, dr W. Szewko, prof. E. Jezierski, prof. Rafalski, dr Srebrny.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Pierwszy rok funkcjonowania znowelizowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Prof. Hubert Izdebski przedstawił prezentację oraz dokonał wprowadzenia do dyskusji.

W dyskusji udział wzięli: prof. B. Jeziorski, prof. B. Tuchańska, prof. J. Woźnicki.

IV. Komunikaty.

Przewodniczący Rady Głównej poinformował, że:

 • w dniach 20-23 października uczestniczył w posiedzeniu KRPUT w Trzebieszowicach. Celem spotkania była dyskusja nad kierunkami rozwoju szkolnictwa wyższego.
 • w dniu 25 października odbyło się posiedzenie Prezydium KRUA. Podczas obrad omawiane były sprawy związane z wdrażaniem KRK w obszarze wyższego szkolnictwa artystycznego.
 • w dniu 25 października prof. J. Madey uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie i zaopiniowanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013.
 • w dniu 30 października odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MNISW prof. M. Ratajczakiem, podczas którego omawiane były sprawy zasad podziału algorytmu;
 • w dniu 6 listopada prof. J. Madey wziął udział w posiedzeniu Prezydium PAN.
 • w dniach 8-9 listopada prof. E. Jezierski uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. „Ramy kwalifikacji jako narzędzie polityki publicznej dla uczenia się przez całe życie” organizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.
 • w dniu 9 listopada w MNiSW odbędzie się wspólne posiedzenie ustępującej oraz nowo wybranej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej;
 • w dniu 13 grudnia odbędzie się 122 sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN.

V. Zaopiniowanie „Objaśnień projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2013”.

Wiceprzewodniczący Komisji Ekonomiczno Prawnej Prof. P. Kaczanowski przedstawił propozycję opinii. Rada Główna zgłosiła szereg uwag szczegółowych.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Lubacz, stud. J. Jasiński, stud. P. Kulczycki, prof. Srebrny.

Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 402/2012 stanowi załącznik do protokołu.

VI. Zaopiniowanie „Objaśnień projektu budżetu w części 28 – Nauka do projektu ustawy budżetowej na rok 2013”.

Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki prof. B. Tuchańska przedstawiła propozycję opinii.

Rada Główna zgłosiła szereg uwag szczegółowych. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Lubacz, dr W. Szewko, prof. P. Kaczanowski, prof. E. Jezierski, dr A. Bartczak, prof. Lampe, prof. J. Igras, prof. Srebrny.

Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie Uchwała nr 403/2012 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Zaopiniowanie dokumentu przedłożonego przez NCBiR pt.„Plan Działania na rok 2013 Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki prof. B. Tuchańska przedstawiła propozycję  opinii.

Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwala nr 404/2012 stanowi załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. K. Rolka przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

 • doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie Sztuki projektowe Wydziałowi Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu;
 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa Wydziałowi Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej;
 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn Wydziałowi Mechanicznemu Akademii Morskiej w Szczecinie;
 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria środowiska Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukaszewicza;
 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Językoznawstwo Katedrze Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu;
 • doktora nauk biologicznych w dyscyplinie Biologia Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • doktora habilitowanego Nauk o zdrowiu Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o rodzinie Wydziałowi Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;
 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia Instytutowi Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk;

Rada przy jednym głosie wstrzymującym się negatywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Kulturoznawstwo Wydziałowi Filozoficznemu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 405/2012, nr 406/2012, nr 407/2012, nr 408/2012, nr 409/2012, nr 410/2012,  nr 411/2012, nr 412/2012, nr 413/2012, nr 414/2012, nr 415/2012 stanowiących załączniki do protokołu.

IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Członek Komisji Ekonomiczno Prawnej RG dr A. Bartczak przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych.

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie z uwagami zaopiniowała poniższe wnioski:

 • Regulamin zasad przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.
 • Regulamin stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski:

 • Regulamin zasad przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
 • Regulamin zasad przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
 • Regulamin zasad przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Stanowiska nr 154/2012 - 158/2012, w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

X. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący RG  prof. J. Lubacz poinformował, że:

 • na grudniowym posiedzeniu RG Wiceprzewodnicząca PKA Prof. Danuta Strahl przedstawi Problemy akredytacji związane z wprowadzeniem KRK,
 • tematem styczniowego posiedzenia RG będzie sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Absolwenta.

XI. Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11 października 2012).

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

XII. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

 1. Porządek obrad
 2. Uchwały: nr 402-415
 3. Stanowiska: nr 154-158
 4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików