Protokół z przebiegu XXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie Łódzkim z dnia 14 czerwca 2012 r.

czwartek, 22 sierpnia 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał zaproszonych gości oraz podziękował Rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego za zaproszenie do zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Rady Głównej.

 II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

 III. Stan prac Zespołu do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej  przedstawił i omówił podstawowe, postulowane przez Zespół zmiany w przepisach ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz  o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Udział w dyskusji wzięli: prof. J. Lubacz, dr W. Szewko, prof. M. Sekułowicz, prof. E. Bagińska, prof. E. Jezierski, prof. B. Tuchańska, stud. J. Jasiński,  stud. P. Kulczycki, dr A. Bartczak, prof. D. Sosnowska, prof. A. Welfe.

IV. Sprawozdanie z działalności Rady w roku 2011.

Przewodniczący Rady przedstawił najistotniejsze fragmenty sprawozdania z działalności Rady Głównej.

Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.

V. Komunikaty.

Przewodniczący Rady Głównej poinformował, że:

 • na październikowym posiedzeniu Rady poruszane będą sprawy związane z rynkiem pracy dla absolwentów wyższych uczelni;
 • wpłynęły do Rady materiały uzupełniające dotyczące sprawozdania z działalności NCBiR. W odpowiedzi na przesłane dokumenty skierowany zostanie do dyrektora NCBiR list Przewodniczącego Rady;
 • 15 maja uczestniczył w ceremonii otwarcia  Finałów Akademickich Mistrzostw Świata  w Programowaniu Zespołowym;
 • 17 maja uczestniczył  w zorganizowanym przez MNiSW spotkaniu  „Biznes dla uczelni, uczelnie dla biznesu”;
 • 18 maja uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej "Zmieniająca się rola nauczycieli w Unii Europejskiej – od przekazywania do kreowania wiedzy", zorganizowanej przez European Network on Teacher Education Polices (ENTEP) oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu;
 • 24 maja uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 60 –lecia Polskiej Akademii Nauk;
 • 25 maja uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 15-lecia istnienia KRASP;
 • 28 maja uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 20-lecia RGIB;
 •  28 maja uczestniczył w organizowanym przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP przy współpracy RG i KRASP  Sympozjum poświęconym Szansom i Zagrożeniom Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Przewodniczący Komisji  Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały .

Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 340 /2012 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie

Uchwala nr 341/2012 stanowi załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenie polityki rozwoju.

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały. Rada Główna nie wnosi uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwala nr 342/2012 stanowi załącznik do protokołu.

IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz korzystającym ze zorganizowanego odpoczynku.

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały.

Rada Główna nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 343/2012 stanowi załącznik do protokołu.

X. Zaopiniowanie projektu ustawy o uzgodnieniu płci.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt stanowiska przyjęty przez Prezydium Rady.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Lubacz, prof. E. Bagińska, dr A. Bartczak.

Rada przyjęła uchwałę przy 5 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr  344/2012 stanowi załącznik do protokołu.

XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych w Warszawie,
 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria produkcji Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Lubelskiej

Rada negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

 • doktora nauk matematycznych w dyscyplinie Matematyka Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie Geodezja i kartografia Wydziałowi Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 • doktora nauk prawnych w dyscyplinie Nauki o administracji Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o rodzinie Wydziałowi Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, (wniosek zaopiniowano przy 1 głosie wstrzymującym się)
 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria produkcji Wydziałowi Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej

Rada Główna postanowiła skierować wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medium Wydziału Lekarskiego do drugiego recenzenta.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 333/2012, nr 334/2012, nr 335/2012, nr 336/2012, nr 337/2012, nr 338/2012,  nr 339/2012 stanowiących załączniki do protokołu.

XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych.

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie z uwagami zaopiniowała poniższy wniosek:

Zasady przyznawania stypendiów określonych  w „Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich Fundacji NBP”

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższy wniosek:

Zasady przyznawania stypendiów naukowych ze środków własnych Uczelni – przestawionych przez rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie

Stanowiska nr 126/2012, nr 127/2012, w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

 XIII. Przyjęcie protokołu z XXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (10 maja 2012).

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji  Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały w sprawie umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów oraz tytułów i stopni naukowych.

Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.

W dyskusji udział wzięli: prof. E. Jezierski, prof. A. Welfe, prof. K. Czaplicka-Kolarz, dr W. Szewko, prof. D. Sosnowska, prof. W. Mitkowski, dr T. Wicherkiewicz, przedstawiciel Ministra Zdrowia

Uchwała nr  345/2012 stanowi załącznik do protokołu.

XV. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

 Załączniki:

 Porządek obrad

 1. Uchwały: nr 333-345
 2. Stanowiska: nr 126-127
 3. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików