Protokół z przebiegu XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 października 2012 r.

czwartek, 22 sierpnia 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Rynek pracy dla absolwentów szkół wyższych.

Wprowadzenia do dyskusji na temat rynku pracy dla absolwentów szkół wyższych dokonali: Dr A. Chłoń-Domińczak (Instytut Badań Edukacyjnych), B. Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta oraz dr W. Szewko, Wiceprzewodniczący RG.

W dyskusji udział wzięli: stud. J. Jasiński, prof. E. Jezierski, prof. B. Jeziorski, prof. P. Konderla, prof. J. Lubacz, prof. W. Mitkowski, prof. D. Rott, Min. T. Sławecki MEN, prof. M. Szczerek, prof. T. Szmidt PW oraz prof. T. Więckowski PWr.

IV. Komunikaty.

Przewodniczący Rady Głównej poinformował, że:

 • w dniu 11 września uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego nt. systemu wsparcia komercjalizacji i transferu technologii w świetle pakietu ustaw reformujących system nauki i szkolnictwa wyższego;
 • w dniu 18 września odbyło się posiedzenie Prezydium PAN; w spotkaniu uczestniczył prof. J. Madey;
 • w dniu 19 września odbyło się Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy; w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący RG;
 • w dniu 20 września w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra NiSW oraz podsekretarzy stanu w MNiSW z rektorami uczelni publicznych i niepublicznych; w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący RG;
 • w dniach 20-21 września w Szklarskiej Porębie odbyło się XIII Zgromadzenie plenarne KRZaSP; RG reprezentował prof. Andrzej Głowacki;
 • w dniach 20-22 września we Włocławku odbyło się XVIII Zgromadzenie plenarne KRePSZ; w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący RG;
 • w dniach 24-25 września w Radziejowicach odbyło się coroczne spotkanie rektorów i kanclerzy uczelni artystycznych; w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący RG;
 • w dniu 26 września odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, na której zostały rozpatrzone następujące dokumenty:

- Informacja Ministra NiSW na temat finansowania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w świetle nowych regulacji prawnych. Porównanie wprowadzonych zmian z okresem 2008-2011,

- Stanowiska: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie funkcjonowania systemu finansowania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w świetle nowych regulacji prawnych,

- Raport programu obywatelskiego "Watchdog.edu.pl" pn. "Działania nadzorcze nad dystrybucją bezzwrotnej pomocy publicznej dla studentów i doktorantów."

RG reprezentował stud. J. Jasiński;

 • w dniu 26 września odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na której zostały rozpatrzone następujące dokumenty:

- Informacja Ministra NiSW na temat realizacji wniosków i postulatów dot. funkcjonowania NCN;

- Informacja Ministra NiSW na temat systemu wsparcia komercjalizacji i transferu technologii w świetle pakietu ustaw reformujących system nauki i szkolnictwa wyższego;

- Informacja Ministra NiSW na temat problemów i trudności występujących w procesie realizacji projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych finansowanych z programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko;

RG reprezentował prof. J. Szambelańczyk;

 •  Przewodniczący RG uczestniczył w inauguracjach roku akademickiego 2012/13 w PW, UW, WUM, Akademii L. Koźmińskiego, ASP Warszawa oraz WAT;
 • w dniu 10 października w dniu 26 września odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na której zostały rozpatrzone następujące dokumenty:

- Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Aktualna sytuacja finansowa placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk,

- Informacja o wynikach kontroli NIK pn. Realizacja przez PAN wniosków pokontrolnych NIK dotyczących gospodarowania wybranymi składnikami majątku trwałego;

RG reprezentował prof. B. Jeziorski;

 • w dniach 9-11 października w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie KRUP;
 • w dniu 19 października w Krakowie odbędzie się konferencja pt. Finansowanie projektów badawczych w Polsce – teoria i praktyka zorganizowana przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk; RG będą reprezentowali: prof. K. Czaplicka-Kolarz, dr B. Dołęga, mgr E. Dyląg, prof. P. Kaczanowski, prof. D. Rott, dr T. Wicherkiewicz;
 • w dniach 20-23 października odbędzie się posiedzenie KRPUT; w spotkaniu będzie uczestniczył Przewodniczący RG;

V. Wybór członków Komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy RG.

Przewodniczący RG omówił tryb procedowania, a następnie zwrócił się z prośbą
o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono 3 osoby: prof. Andrzeja Głowackiego, mgr Ewelinę Dyląg, dr Łukasza Koracha. Komisja, po naradzie, wybrała na swojego przewodniczącego dr Łukasza Koracha.

Następnie komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Zgodnie z procedurą przystąpiono do wyboru członków Komisji dyscyplinarnej.

Komisja skrutacyjna, po przeliczeniu głosów, przedstawiła wynik wyborów.

W skład Komisji dyscyplinarnej na kadencję 2013-2016 weszli:

1.   Dr Marek Derlatka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)

2.   Prof. dr hab. Roman Dziedzic (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)

3.   Dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko (Uniwersytet Opolski)

4.   Dr hab. Stanisław Gałkowski (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)

5.   Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki (Uniwersytet Jagielloński)

6.   Dr hab. Andrzej Harla (Uniwersytet Warszawski)

7.   Dr hab. Marian Jasiukiewicz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu)

8.   Dr Agnieszka Jeran (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)

9.   Dr hab. Grzegorz Jędrejek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

10. Dr hab. Wioletta Kamińska (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)

11. Dr hab. Lesław Kański (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu)

12. Dr hab. Monika Kleinowska (Uniwersytet Rzeszowski)

13. płk. Dr inż. Andrzej Knap (Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie)

14. Prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

15. Dr hab. Piotr Krajewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

16. Prof. dr hab. Czesław Królikowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie)

17. Prof. dr hab. Cezary Kulesza (Uniwersytet w Białymstoku)

18. Dr hab. Jerzy Lachowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

19. Prof. dr hab. Teresa Leszczyńska (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)

20. Prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

21. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

22. Prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska (Uniwersytet Łódzki)

23. Dr Henryk Rogacki (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie)

24. Prof. dr hab. Janusz Sawicki ( Uniwersytet Wrocławski)

25. Dr hab. Danuta Tarnowska (Uniwersytet Szczeciński)

26. Dr hab. Monika Tomaszewska (Uniwersytet Gdański)

Uchwała nr 383/2012 stanowi załącznik do protokołu.

VI.  Zaopiniowanie projektów aktów prawnych.

  1. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych  innych ustaw.

   Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia, prof. S. Podlaski, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

   Uchwała nr 384/2012 stanowi załącznik do protokołu.

   2. Poselski projekt ustawy o umowie związku partnerskiego.

   RG odstąpiła od opiniowania przedłożonego projektu ustawy.

   3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

   Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu.

   Uchwała nr 385/2012 stanowi załącznik do protokołu.

   4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz  wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

   Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna nie wnosi uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

   Uchwała nr 386/2012 stanowi załącznik do protokołu.

   5. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania.

   Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna nie wnosi uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

   Uchwała nr 387/2012 stanowi załącznik do protokołu.

   6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych.

   Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna nie wnosi uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

   Uchwała nr 388/2012 stanowi załącznik do protokołu.

    7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

   Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia, prof. S. Podlaski, przedstawił projekt  uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

   Uchwała nr 389/2012 stanowi załącznik do protokołu.

   8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

   Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia, prof. S. Podlaski, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

   Uchwała nr 390/2012 stanowi załącznik do protokołu.

   9. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

   Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna nie wnosi uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

   Uchwała nr 391/2012 stanowi załącznik do protokołu.

   VII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

   Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

   Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

   • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo –Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza,
   • doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia –  Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
   • doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika – Wydziałowi Pedagogicznemu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
   • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo – Wydziałowi Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni,
   • doktora habilitowanego nauk o zdrowiu – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

   Rada zaopiniowała pozytywnie, przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu,  poniższe wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych:

   • doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach – Wydziałowi Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
   • doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika – Wydziałowi Elektrycznemu Akademii Morskiej w Gdyni.

   Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

   Rada podjęła decyzję o przekazaniu do drugiego recenzenta wniosku Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego o przyznanie uprawnienia do nadawania doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.

   Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 392/2012, nr 393/2012, nr 394/2012, nr 395/2012, nr 396/2012, nr 398/2012,  nr 399/2012, nr 400 stanowiących załączniki do protokołu.

   VIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

   Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych.

   Rada Główna jednogłośnie pozytywnie z uwagami zaopiniowała poniższe wnioski:

   1. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przedstawionych przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
   2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.
   3. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL.
   4. Regulaminu zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Citibank International plc (Publiczna Spółka Akcyjna).
   5. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Rossmann SDP

   Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski:

   1. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – OBLIGO Sieczkowski i Spółka Kancelaria Adwokacka sp.k.
   2. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Accenture Services Sp. z o.o.
   3. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
   4. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Pelion Healthcare Group
   5. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Rewon S.A.
   6. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Rule Financial Sp. z o.o.
   7. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Tate&Lyle.
   8. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
   9. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – AgreeYa Mobility Poland Sp z o.o.
   10. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp z o.o.
   11. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Dalkia Łódź S.A. 
   12. Regulamin zasad przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi” – Cybercom Poland Sp z.o.o.
   13. Regulamin programu stypendialnego firmy BMS Poland dla studentów Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego w ramach programu Młodzi w Łodzi.
   14. Regulamin programu stypendialnego firmy B/S/H dla studentów Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego w ramach programu Młodzi w Łodzi.

   Stanowiska nr 135/2012 - 153/2012, w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

   IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

   • Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały dotyczącej projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii, proponując, aby RG nie zgłaszała uwag do przedłożonego projektu zarządzenia. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.

   Uchwała nr 397/2012 stanowi załącznik do protokołu.

   • Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały, w której RG popiera uchwałę Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 10 września 2012 r. w sprawie realizacji strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.

   Uchwała nr 401/2012 stanowi załącznik do protokołu.

   • W odpowiedzi na ogłoszenie Ministra NiSW w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ustalono, że RG zgłosi sześciu kandydatów:

   1.   Dr hab. Dariusz Adamski UWr

   2.   Prof. Stanisław Flejterski USz

   3.   Prof. Józef Gawlik PK

   4.   Prof. Andrzej Sobkowiak PRz

   5.   Prof. Krzysztof Stańczyk GIG

   6.   Prof. Ewa Zimnoch-Guzowska IHAR-PIB      

   • Przewodniczący RG poinformował, że dyskusja na listopadowym posiedzeniu plenarnym będzie poświęcona funkcjonowaniu znowelizowanej ustawy
    o stopniach i tytułach, na grudniowym posiedzeniu – zasadom akredytacji związanym z KRK. Wprowadzenie do dyskusji przedstawią przedstawiciele CK i PKA, odpowiednio.

   X. Przyjęcie protokołu z XXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (14 czerwca 2012).

   Protokół został przyjęty jednogłośnie.

   XI.  Zamknięcie posiedzenia.

   Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

   Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   Prof. Józef Lubacz

    Załączniki:

    Porządek obrad

   1. Uchwały: nr 383-401
   2. Stanowiska: nr 135-153
   3. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

   Brak tagów

   Pobierz darmowe oprogramowanie
   do przeglądania plików