Protokół z przebiegu XXXI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2013 r.

poniedziałek, 14 stycznia 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie w punkcie IX podpunktu 3. Zasady przyznawania specjalnych stypendiów naukowych Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Dyskusja na temat najistotniejszych problemów stojących przed nauką i szkolnictwem wyższym.

Wprowadzenia do dyskusji na temat rynku pracy dla absolwentów szkół wyższych dokonał Przewodniczący RG.

W dyskusji udział wzięli: prof. W. Banyś (Przewodniczący KRASP), dr. A. Bartczak, prof. K. Czaplicka-Kolarz, prof. E. Jezierski, prof. S. Malepszy, prof. M. Marody (Wiceprezes PAN), prof. A. Marszałek, prof. W. Mitkowski, Min. D. Nałęcz, dr J. Srebrny (Przedstawiciel KSN NSZZ „Solidarność”), dr K. Wiatr (Przewodniczący KNEiS Senatu RP).

IV. Projekt apelu do Rządu i Parlamentu RP.

Przewodniczący RG przedstawił projekt apelu do Rządu i Parlamentu RP.

Rada Główna przyjęła apel jednogłośnie.

V. Wybory przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej.

Przewodniczący RG omówił tryb procedowania, a następnie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono 3 osoby: dr B. Dołęgę, mgr Ewelinę Dyląg, prof. Jana Madeya. Komisja wybrała na swojego przewodniczącego prof. Jana Madeya Następnie komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Zgodnie z procedurą przystąpiono do wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Komisji Dyscyplinarnej.

Komisja skrutacyjna, po przeliczeniu głosów, przedstawiła wynik wyborów. Przewodniczącą Komisji została dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wiceprzewodniczącymi – dr hab. Andrzej Harla, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Grzegorz Jędrejek, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uchwała nr 433/2013 stanowi załącznik do protokołu.

VI. Sprawozdanie Rzecznika Praw Absolwenta z pierwszego roku działalności.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Rzecznik współdziała z Radą w zakresie ograniczenia barier w dostępie do wykonywania zawodu zgodnego z kierunkiem studiów absolwenta. Mgr B. Banaszak wskazał kluczowe obszary swoich działań:

 1. Dereglamentacja zawodów regulowanych
 2. Działalność Akademickich Biur Karier i monitorowanie zawodowych losów absolwenta
 3. Zatrudnialność absolwentów
 4. Sprawy indywidualne

Uchwała nr 444/2013 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Komunikaty.

Przewodniczący Rady Głównej poinformował, że:

 • w dniu 9 listopada 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie ustępującej i nowo wybranej Komisji Dyscyplinarnej przy RG. Uczestniczyli w nim prof. M. Ratajczak oraz Przewodniczący RG. Dokonano wyboru kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji;

 • w dniu 21 listopada 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki, na którym została rozpatrzona informacja Prezesa Urzędu Patentowego RP o wpływie działań Urzędu Patentowego RP na rozwój i konkurencyjność polskiej gospodarki; w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący RG;

 • w dniu 21 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym zostały rozpatrzone następujące dokumenty:

   • Informacja NIK o wynikach kontroli organizacji i finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej,

   • Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat koncepcji rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli; RG reprezentowała prof. M. Sekułowicz;

 • w dniach 23-24 listopada w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne KRASP; w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący RG;

 • w dniu 28 listopada oraz 4 grudnia odbyły się spotkania Zespołu do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego; w spotkaniach uczestniczył Przewodniczący RG;

 • w dniu 6 grudnia odbyła się Konferencja Akademickich Biur Karier; w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący RG;

 • w dniu 6 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym zostały rozpatrzone następujące dokumenty:

   • Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na naukę wraz ze stanowiskiem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

   • Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat Nowe mechanizmy finansowania projakościowego, w tym wykorzystanie dotacji projakościowej – stan realizacji; w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący RG;

 • w dniu 6 grudnia w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; w uroczystości uczestniczył prof. J. Madey;

 • w dniu 7 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom jubileuszowej edycji konkursów na plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności intelektualnej, ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; w uroczystości uczestniczył Przewodniczący RG;

 • w dniach 9-10 grudnia w Sobieniach Złocistych k. Warszawy odbyło się posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP; w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący RG;

 • w dniu 11 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pn. Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji pod honorowym patronatem RG; w konferencji wzięli udział: prof. M. Sekułowicz, prof. G. Kurzyński, prof. J. Lubacz, prof. D. Rott;

 • w dniu 19 grudnia w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe; prof. B. Jeziorski otrzymał nagrodę w kategorii badania podstawowe;

 • prof. J. Kacprzyk został wybrany do Centralnej Komisji do Spaw Stopni i Tytułów i w związku z tym zrezygnował z członkostwa w RG;

 • w dniu 14 grudnia odbyło się spotkanie reprezentantów prezydiów CK i RG;

 • w dniach 24-26 stycznia 2013 r. w Sulechowie odbędzie się posiedzenie KRePSZ;

 • w dniu 11 stycznia odbędzie się posiedzenie prezydium KRASP; udział w nim weźmie Przewodniczący RG.

VIII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

  Przewodniczący Komisji Kształcenia, prof. E. Jezierski, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

  Uchwała nr 434/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich.

  Przewodniczący Komisji Kształcenia, prof. E. Jezierski, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

  Uchwała nr 435/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 1. Projekt założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych.

  Przewodniczący Komisji Nauki, prof. A. Marszałek, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

  Uchwała nr 436/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa.

  Przewodniczący Komisji Nauki, prof. A. Marszałek, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

  Uchwała nr 437/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

  Rada odstąpiła od zaopiniowania powyższego projektu ustawy, z uwagi na zbyt krótki termin zgłaszania uwag, wskazany w piśmie przewodnim, tj. 4 stycznia 2013 r.

IX. Zaopiniowanie projektu aktualizacji Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna nie wnosi uwag do przedłożonego dokumentu. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 438/2013 stanowi załącznik do protokołu.

X. Zaopiniowanie wniosków o sfinansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna nie wnosi uwag do przedłożonego dokumentu. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 439/2013 stanowi załącznik do protokołu.

XI. Informacja w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów.

Przewodniczący Komisji Kształcenia, prof. E. Jezierski, poinformował, że do Rady wpłynęła prośba Min. B. Kudryckiej o rekomendację efektów kształcenia dla określonych kierunków studiów, które zostały najwyżej ocenione w konkursie MNiSW na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

XII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich, prof. P. Konderla, przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopni:

 • doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,

 • doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej Wydziałowi Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowało wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopni:

 • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie Ekonomia Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • doktora Nauk o kulturze fizycznej Wydziałowi Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 440/2013, nr 441/2013, nr 442/2013, nr 443/2013 stanowiących załączniki do protokołu.

XIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił 5 regulaminów stypendialnych.

Rada jednogłośnie pozytywnie z uwagami zaopiniowało poniższe regulaminy:

 1. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
 2. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
 3. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
 4. Zasady przyznawania specjalnych stypendiów naukowych Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów naukowych, określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z następującymi uwagami:

Stanowiska nr 160/2013-164/2013 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.

XV. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 listopada 2013 r. oraz 13 grudnia 2013 r.).

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

XVI. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Informacja o podjęciu uchwał w trybie obiegowym.

Rada podjęła w trybie obiegowym następujące uchwały:

 1. z dnia 18.12.2012 r. dotyczącą projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw,

 2. z dnia 18.12.2012 r. dotycząca projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw,

 3. z dnia 14.12.2012 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie Biologia Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 4. z dnia 4.01.2013 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie Wydziałowi Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,

 5. z dnia 4.01.2013 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie Geografia Wydziałowi Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 6. z dnia 4.01.2013 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o sztuce Wydziałowi Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 7. z dnia 4.01.2013 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku,

 8. z dnia 4.01.2013 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia sztuki Wydziałowi Historycznemu Uniwersytetu Gdańskiego,

 9. z dnia 4.01.2013 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego,

 10. z dnia 4.01.2013 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie Ochrona Środowiska Wydziałowi Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

 1. Porządek obrad

 2. Uchwały: nr 423-444

 3. Stanowiska: nr 160-164

 4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików