Protokół z przebiegu XXXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2013 r.

poniedziałek, 18 lutego 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Dyskusja na temat możliwości wdrożenia polityki naukowej opartej na faktach ("evidence-based policy") w warunkach polskich.

Wprowadzenia do dyskusji na temat możliwości wdrożenia polityki naukowej opartej na faktach w warunkach polskich dokonała prof. K. Czaplicka-Kolarz.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. K. Czaplicka-Kolarz, prof. J. Lubacz, prof. M. Marody (Wiceprezes PAN), prof. A. Marszałek, prof. W. Mitkowski, dr W. Szewko, prof. M. Szczerek, prof. J. Szmidt (Rektor PW).

IV. Komunikaty.

Przewodniczący Rady Głównej poinformował, że:

 • dr hab. A. Marszałek uzyskał tytuł profesora nauk medycznych;

 • w dniu 11 stycznia odbyło się posiedzenie Prezydium KRASP, na którym został przyjęty Apel do Parlamentu i Rządu RP podpisany przez Przewodniczącego RG, Przewodniczącego KRASP, Przewodniczącego KRZaSP oraz Prezesa FRP;

 • w dniu 23 stycznia odbyła się konferencja zorganizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”; w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący RG;

 • w dniu 30 stycznia odbyło się posiedzenie plenarne CK, na którym wyłoniono dwóch kandydatów na przewodniczącego CK: prof. Jerzego Brzezińskiego UAM oraz prof. Antoniego Tajdusia AGH; w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący RG;

 • w dniu 7 lutego odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym została rozpatrzona Informacja Ministra NiSW na temat „Projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw” oraz „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw”; w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący RG;

Prof. J. Madey poinformował, że uczestniczył w posiedzeniach Prezydium PAN:

 • w dniu 13 grudnia 2012 r., w czasie którego podjęta została uchwała powołująca członków Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2012-2014; na członka Komitetu został powołany prof. J. Madey;

 • w dniu 22 stycznia – dyskusja dotyczyła zasad ewaluacji jednostek naukowych oraz popularyzacji nauki w Polsce.

V. Wybory uzupełniające do Prezydium RG.

Przewodniczący RG omówił tryb procedowania, a następnie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono 3 osoby: dra Andrzeja Bartczaka, prof. Jerzego Lisa oraz studenta Piotra Pokornego. Komisja wybrała na swojego przewodniczącego prof. Jerzego Lisa. Następnie komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Zgodnie z procedurą przystąpiono do wyboru członka Prezydium RG.

Komisja skrutacyjna, po przeliczeniu głosów, przedstawiła wynik wyborów. Członkiem Prezydium RG został wybrany student Dawid Kolenda.

Uchwała nr 452/2013 stanowi załącznik do protokołu.

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych.

 1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

  Przewodniczący Komisji Nauki, prof. A. Marszałek, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę przy dwóch osobach wstrzymujących się od głosu.

  Uchwała nr 449/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

  Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

  Uchwała nr 450/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
  i egzaminów w szkołach publicznych.

  Prof. M. Sekułowicz przedstawiła projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

  Uchwała nr 451/2013 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Zaopiniowanie wniosków inwestycyjnych dotyczących dużej infrastruktury badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej.

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 447/2013 stanowi załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów.

Prof. M. Sekułowicz przedstawiła projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 446/2013 stanowi załącznik do protokołu.

IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich, prof. P. Konderla, przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopni:

 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo Wydziałowi Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

 • doktora nauk farmaceutycznych Wydziałowi Farmaceutycznemu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 445/2013, nr 448/2013 stanowiących załączniki do protokołu.

Rada zdecydowała o przekazaniu do drugiego recenzenta wniosku Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Rada zdecydowała o przekazaniu do dwóch recenzentów wniosku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia.

X. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił dziesięć regulaminów stypendialnych.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała poniższe regulaminy:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków ekonomicznych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków związanych z nowoczesnymi technologiami Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.
 3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów realizujących studia z zakresu: zarządzania, ekonometrii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz ochrony środowiska Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.
 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w konkursie PRYMUS Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Rada jednogłośnie pozytywnie z uwagami zaopiniowała poniższe regulaminy:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów i młodych naukowców z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 2. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.
 3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków humanistycznych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższe regulaminy:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów studenckich w programie Clean Coal Technologies – AGH.
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych pracownikom PWSH „Pomerania” w Chojnicach.
 3. Zasady przyznawania Specjalnego Stypendium Naukowego dla Uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego finansowanego ze środków KNOW.

Stanowiska nr 165/2013-174/2013 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

XI. Sprawy różne i wolne wnioski.

XII. Przyjęcie protokołu z XXXI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 stycznia 2013 r.).

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

XIII. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

 1. Porządek obrad
 2. Uchwały: nr 445-452
 3. Stanowiska: nr 164-174
 4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików