Protokół z przebiegu XXXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2013 r.

poniedziałek, 18 marca 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Dyskusja na temat „Kapitał ludzki i kapitał społeczny, rola edukacji w rozwoju kraju”.

Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Andrzej Nowak, UW, SWPS.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. K. Czaplicka-Kolarz, prof. A. Eliasz (SWPS), prof. E. Jezierski, prof. J. Lubacz, prof., prof. W. Mitkowski, dr J. Srebrny (NSZZ Solidarność), prof. M. Szczerek.

IV. Komunikaty.

Przewodniczący Rady Głównej poinformował, że:

 • ustała współpraca dra W. Szewko z BCC, w konsekwencji przestał być członkiem RG (z końcem lutego);

 • w dn. 21 lutego wysłuchał wykładu prof. Anne Glover pt. ”Science, engineering and technology – delivering a successful future for Europe” oraz wziął udział w dyskusji panelowej;

 • w dn. 25 lutego odbyło się spotkanie sygnatariuszy Apelu do Parlamentu i Rządu RP z Min. O. Dziekońskim z Kancelarii Prezydenta RP oraz prof. M. Żyliczem doradcą społecznym w Kancelarii Prezydenta RP;

 • w dn. 12 marca odbyła się II edycji konferencji „Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”; w spotkaniu wzięli udział: prof. J. Lubacz, prof. D. Rott, prof. M. Sekułowicz;

 • w dn. 1 marca Przewodniczący RG spotkał się z Min. B. Kudrycką w celu omówienia aktualnych problemów nauki i szkolnictwa wyższego oraz współdziałania RG z MNiSW w najbliższym okresie;

 • w dn. 21 lutego odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym zostały rozpatrzone następujące dokumenty:

 • Informacja NIK o wynikach kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz za stanowiskiem MEN;

 • Informacja MEN w sprawie organizacji i dostosowania procesu nauczania, w tym form i warunków przeprowadzania egzaminów do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów z niepełnosprawnościami;

 • Informacja MNiSW na temat dostępu osób z niepełnosprawnościami do edukacji w szkołach wyższych, w tym organizacji i dostosowania procesu kształcenia do potrzeb i możliwości studentów oraz doktorantów z niepełnosprawnościami; w posiedzeniu uczestniczył prof. R. Stępień;

 • w dn. 6 marca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych; w posiedzeniu uczestniczył prof. M. Szczerek.

V. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Przewodniczący Komisji Kształcenia, prof. E. Jezierski, przedstawił projekt uchwały w sprawie powyższych projektów rozporządzeń. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 453/2013 stanowi załącznik do protokołu.

V. Propozycja wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów:

 1. ratownictwo medyczne,
 2. kosmetologia.

Przewodniczący Komisji Kształcenia, prof. E. Jezierski, przedstawił propozycję powyższych efektów kształcenia. Rada Główna przyjęła uchwały jednogłośnie.

Uchwały nr 461, 462/2013 stanowią załącznik do protokołu.

VI. Zaopiniowanie planu działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 454/2013 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich, prof. P. Konderla, przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopni:

 • doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,

 • doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Rada pozytywnie, przy osobach wstrzymujących się od głosu zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopni:

 • doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie Geografia Wydziałowi Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo Wydziałowi Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Rada pozytywnie, przy 2 osobach głosujących przeciwko, zaopiniowała poniższy wniosek dotyczący przyznania uprawnienia do nadawania stopnia:

 • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska Wydziałowi Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Rada negatywnie, przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu, zaopiniowała wniosek dotyczący przyznania uprawnienia do nadawania stopnia:

 • doktora nauk prawnych w dyscyplinie nauki o administracji Wydziałowi Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 455-460/2013 stanowiących załączniki do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił trzy regulaminy stypendialne.

Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższe regulaminy:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów uczestnikom studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych finansowanych ze środków na naukę – Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 2. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.
 3. Regulamin przyznawania specjalnego stypendium naukowego im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status KNOW.

Stanowiska nr 175-177/2013 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

Prof. M. Szczerek zgłosił formalny wniosek o poparcie przez Radę postulatu zgłaszanego przez społeczność naukową o przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie kategorii jednostkom naukowym do czasu wyeliminowania powstałych problemów interpretacyjnych i technicznych związanych ze składaniem wniosków.

Rada Główna przyjęła stanowisko jednogłośnie. Stanowisko nr 178/2013 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

X. Przyjęcie protokołu z XXXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (14 lutego 2013 r.).

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

XI. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

PrzewodniczącyRady Głównej Nauki i Szkolnicta Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

 1. Porządek obrad
 2. Uchwały: nr 453-462
 3. Stanowiska: nr 175-177
 4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików