Protokół z przebiegu XXXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2013 r.

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący RG zaproponował omówienie pkt. V. przed pkt. III.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Przyjęcie uchwały w sprawie Wspólnego protestu KRASP, KRZaSP oraz PSRP z dn. 4.04.2013 r.

Min. B. Kudrycka przedstawiła argumenty przemawiające za wprowadzeniem do projektu założeń projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym rotacyjnego przewodniczenia Radzie.

W dyskusji wzięli udział: dr A. Bartczak, prof. K. Chałasińka-Macukow (KRASP), student D. Kolenda, prof. J. Lubacz, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, prof. A. Marszałek, prof. W. Mitkowski, prof. D. Rott, prof. J. Szambelańczyk.

Nikt z osób zabierających głos nie wyraził pozytywnej opinii o projektowanej zmianie.

Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały.

Rada Główna przyjęła uchwałę przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu. Uchwała nr 463/2013 stanowi załącznik do protokołu.

IV. Dyskusja na temat „Udział studentów w procesie ewaluacji procesu dydaktycznego oczami zainteresowanych”.

Wprowadzenia do dyskusji dokonała Marta Gruszczyńska, przedstawicielka PSRP w RG.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Lubacz, prof. G. Kurzyński, prof. J. Madey, prof. J. Rogowski (PKA), prof. J. Szambelańczyk.

V. Komunikaty.

Przewodniczący Rady Głównej poinformował, że:

 • w dn. 22 marca uczestniczył w XIX Krajowej Konferencji PSRP;

 • w dn. 20 marca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym zostały rozpatrzone następujące dokumenty:

 • Informacja NIK o wynikach kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz za stanowiskiem MEN – kontynuacja;

 • Informacja MEN w sprawie organizacji i dostosowania procesu nauczania, w tym form i warunków przeprowadzania egzaminów do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów z niepełnosprawnościami – kontynuacja;

 • Informacja MNiSW na temat dostępu osób z niepełnosprawnościami do edukacji w szkołach wyższych, w tym organizacji i dostosowania procesu kształcenia do potrzeb i możliwości studentów oraz doktorantów z niepełnosprawnościami – kontynuacja; w posiedzeniu uczestniczyła prof. M. Sekułowicz;

 • w dn. 4 kwietnia odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, na którym została rozpatrzona Informacja Ministra NiSW nt. funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora wraz ze stanowiskiem wobec problemu tzw. „turystyki habilitacyjnej”; w posiedzeniu uczestniczył prof. J. Lubacz;

 • w dn. 18 marca w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem „Weryfikacja efektów kształcenia w szkolnictwie wyższym” zorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych; wzięli w niej udział: dr A. Potocka oraz prof. S. Podlaski;

 • w dn. 21 marca w MNiSW odbyło się spotkanie dotyczące zasad podziału środków na realizację pierwszego etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych, ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013 (Dz. U. nr 169) w rezerwie celowej poz. 40 „ Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych” w łącznej kwocie 907.546 tys. zł.; w spotkaniu uczestniczył dr A. Bartczak.

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

  Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia, prof. S. Podlaski, przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej przedłożone rozporządzenie. Prof. Józef Garbarczyk, Rektor PWSZ, udzielił dodatkowych informacji.

  Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

  Uchwała nr 464/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014.

  Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej przedłożone rozporządzenie.

  Rada Główna przyjęła uchwałę przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu.

  Uchwała nr 465/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 1. Poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci.

  Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej, prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały podtrzymującej opinię wyrażoną w uchwale nr 344/2012 z 14 czerwca 2012 roku, w której Rada dostrzegła potrzebę uregulowania problemu, nie wypowiadając się co do szczegółowych rozwiązań.

  Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

  Uchwała nr 466/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 1. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

  Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej przedłożoną ustawę.

  Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

  Uchwała nr 467/2013 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki za 2012 rok.

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej sprawozdanie z działalności NCN za 2013 r. oraz plan działalności NCN na 2013 r.

Rada Główna przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 468/2013 stanowi załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2013 rok.

j.w.

IX. Propozycja wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów:

 1. zootechnika – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym,
 2. automatyka i robotyka – studia I stopnia o profilu praktycznym

Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia, prof. S. Podlaski, przedstawił propozycję powyższych efektów kształcenia. Rada Główna przyjęła uchwały jednogłośnie.

Uchwały nr 469/2013, 470/2013 stanowią załącznik do protokołu.

X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich, prof. P. Konderla, przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopni:

 • doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Wydziałowi Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w Warszawie,

 • doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Wydziałowi Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie,

 • doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie,

 • doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopni:

 • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka Wydziałowi Architektury Politechniki Białostockiej

Rada negatywnie, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu, zaopiniowała wniosek Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 471-477/2013 stanowiących załączniki do protokołu.

XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił regulaminy stypendialne.

Rada jednogłośnie pozytywnie z uwagami zaopiniowała poniższe regulaminy:

 1. Regulamin 2. Regulamin przyznawania specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status KNOW.
 2. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego.
 3. Regulamin przyznawania stypendiów „PhDo w Stoczni” – stypendia dok-toranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 4. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykań- skiej Fundacji Wolności.

Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższe regulaminy:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych pracownikom PWSH „Pomerania” w Chojnicach.
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.
 3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie.
 5. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN finansowanych z dotacji celowej przyznanej przez MNiSW na działalność statutową polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 6. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie.
 7. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego pracownikom z tytułem profesora oraz ze stopniem doktora habilitowanego lub doktora.
 8. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego asystentom, doktorantom i studentom.

Rada odniosła się również do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów na Wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Stanowiska nr 179-191/2013 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

XII. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący RG poinformował, że tematem dyskusji majowego posiedzenia Rady będzie popularyzacja nauki.

XIII. Przyjęcie protokołu z XXXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (14 marca 2013 r.).

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

XIV. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

 1. Porządek obrad
 2. Uchwały: nr 463-477
 3. Stanowiska: nr 179-191
 4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików