PROTOKÓŁ z przebiegu I posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 7 stycznia 2010 roku (cz. I)

wtorek, 16 lutego 2010

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

II
Prof. J. Błażejowski przedstawił proponowany porządek obrad. Większością głosów został przyjęty wniosek prof. D. Rotta dotyczący przesunięcia pkt 14 po pkt 3. Porządek obrad został zaaprobowany przez Radę Główną jednomyślnie.

III

Prof. J. Błażejowski poprosił przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej prof. A. Hałasa o przedstawienie informacji o wynikach wyborów do Rady Głównej. Prof. A. Hałas przedstawił informację i wręczył akty wyboru nowowybranym członkom.
Prof. J. Błażejowski wręczył członkom RG listy gratulacyjne. Do życzeń przyłączyła się prof. B. Kudrycka Minister NiSzW.
Po uroczystym wręczeniu aktów wyboru głos zabrała Minister NiSzW prof. B. Kudrycka. Minister podziękowała za dotychczasową współpracę. Nowym członkom RG życzyła owocnej kadencji oraz zadowolenia z działalności na rzecz środowiska akademickiego.

IV

Prof. J. Błażejowski, zgodnie ze zmianą wprowadzoną do porządku obrad, zainicjował dyskusję nad programem działalności RG. Poprosił członków Rady Głównej o zabieranie głosu.
W dyskusji udział wzięli: prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. J. Madey, prof. J. Lubacz, prof. E. Jezierski, prof. S. Podlaski, dr A. Bartczak, prof. J. Szambelańczyk, prof. B. Tuchańska oraz prof. P. Kaczanowski. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące roli i funkcjonowania Rady oraz jej przyszłości. Wyrażono pogląd, iż w działaniach RG należy uwzględnić sprawy związane ze strategią szkolnictwa wyższego, zwiększeniem autonomii uczelni oraz wzrostem środków budżetowych na szkolnictwo wyższe.

V

Prof. J. Błażejowski omówił tryb zgłaszania kandydatów na przewodniczącego RG, a następnie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono 4 osoby: prof. Andrzeja Głowackiego, mgr Ewelinę Dyląg, dr Łukasza Koracha oraz Elżbietę Kornalską. Komisja, po naradzie, wybrała na swojego przewodniczącego prof. A. Głowackiego.
Następnie komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Zgodnie z procedurą przystąpiono do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego RG.
Na przewodniczącego zgłoszeni zostali:

1. prof. Paweł Lampe
2. prof. Jerzy Lis
3. prof. Józef Lubacz
4. prof. Jan Madey
5. prof. Wojciech Mitkowski
6. prof. Dariusz Rott

Prof. J. Błażejowski zwrócił się kolejno do wyżej wymienionych osób o wyrażenie zgody na kandydowanie na przewodniczącego Rady Głównej. Zgodę wyrazili:

1. Prof. Józef Lubacz
2. Prof. Wojciech Mitkowski

Następnie odbyła się prezentacja kandydatów. Członkowie Rady Głównej zadawali pytania, a kandydaci udzielali odpowiedzi.
Po zakończeniu prezentacji przystąpiono do głosowania.
Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki I tury wyborów:

1. Prof. Józef Lubacz – 22 głosy
2. Prof. Wojciech Mitkowski – 8 głosów

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że wymaganą większością głosów wybrany został na przewodniczącego Rady Głównej prof. Józef Lubacz.
Prof. J. Błażejowski i prof. A. Hałas złożyli gratulacje nowowybranemu przewodniczącemu, który przejął następnie przewodnictwo nad obradami.

Jerzy Błażejowski

Protokół opracowała:

Żaneta Wolska

PROTOKÓŁ
z przebiegu I posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 7 stycznia 2010 roku (cz. II)

VI

Nowowybrany przewodniczący RG prof. Józef Lubacz podziękował za poparcie jego kandydatury. Podziękował prof. A. Hałasowi za skuteczne przeprowadzenie wyboru członków Rady oraz prof. J. Błażejowskiemu za wieloletnią pracę w Radzie.
Na prośbę prof. J. Lubacza prof. J. Błażejowski przedstawił ugruntowaną w poprzednich kadencjach Rady reprezentatywność Prezydium Rady.
Poinformował zebranych, iż zgodnie ze statutem RG należy podjąć uchwałę w sprawie określenia liczby członków Prezydium RG na X kadencję na lata 2010-2013.
Na wniosek przewodniczącego RG uchwalono, że Prezydium RG będzie składać się z 9 członków w tym z przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących RG (uchwała Nr 1/2010).

VII

Zgodnie z przyjętą uchwałą przystąpiono do zgłaszana kandydatów na członków Prezydium RG.
Komisja skrutacyjna sporządziła następującą listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:
1. Dr Anna Potocka
2. Prof. Paweł Lampe
3. Prof. Piotr Kaczanowski
4. Prof. Dariusz Rott
5. Prof. Jan Madey
6. Prof. Wojciech Mitkowski
7. Dr Andrzej Bartczak
8. Prof. Jerzy Lis
9. Prof. Małgorzata Sekułowicz
10. Prof. Andrzej Wielgosz
11. Prof. Sławomir Podlaski
12. Prof. Piotr Konderla
13. Prof. Edward Jezierski
14. Prof. Grzegorz Kurzyński
15. Prof. Jan Szambelańczyk
16. Mgr inż. Piotr Koza
17. Adam Ryś

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku I tury głosowania członkowie RG wybrali na członków Prezydium następujące osoby:

1. Prof. Paweł Lampe – 19 głosów
2. Dr Anna Potocka – 19 głosów
3. Prof. Jan Madey- 20 głosów
4. Dr Andrzej Bartczak – 16 głosów
5. mgr Piotr Koza – 24 głosy
6. Adam Ryś – 24 głosy

W II turze wyborów członkowie RG wybrali na członków Prezydium następujące osoby:
1. Prof. Dariusz Rott – 18 głosów
2. Prof. Jerzy Lis – 21 głosów

VIII

Po zakończeniu głosowania i przedstawieniu wyników, przewodniczący zarządził I posiedzenie Prezydium RG.

IX

Po zgłoszeniu kandydatów na wiceprzewodniczących RG, komisja skrutacyjna sporządziła listę następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

1. Prof. Jan Madey
2. Prof. Jerzy Lis

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania członkowie RG wybrali na wiceprzewodniczących RG:

1. Prof. Jana Madeya - 29 głosów
2. Prof. Jerzego Lisa – 25 głosów

X

Następnie członkowie RG rozpoczęli dyskusję nad programem działalności, trybem jej pracy oraz organizacją wewnętrzną.
Rada Główna ustaliła, że powołuje następujące komisje RG:

1. Komisję Edukacji
2. Komisję Nauki i Spraw Zagranicznych
3. Komisję Organizacji Szkolnictwa Wyższego
4. Komisję Ekonomiczną
5. Komisję Uprawnień Akademickich

oraz Zespół Prawny

Na wniosek przewodniczącego RG zwołano pierwsze posiedzenie Komisji.
Podczas zebrań dokonano wyborów przewodniczących oraz wiceprzewodniczących Komisji.
Na przewodniczących i wiceprzewodniczących powołano następujące osoby:

Komisja Edukacji RG : prof. Edward Jezierski – przewodniczący
prof. Sławomir Podlaski – wiceprzewodniczący

Komisja Ekonomiczna RG: prof. Jan Szambelańczyk – przewodniczący
prof. Piotr Kaczanowski - wiceprzewodniczący
Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych RG:
prof. Andrzej Marszałek – przewodniczący
mgr Ewelina Dyląg – wiceprzewodnicząca

Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego RG:
prof. Barbara Tuchańska – przewodnicząca

Komisja Uprawnień Akademickich RG:
prof. Piotr Konderla - przewodniczący
prof. Krzysztof Rolka – wiceprzewodniczący

Zespół Prawny RG: dr hab. Ewa Bagińska - przewodnicząca
prof. Wojciech Mitkowski
Adam Ryś

Ponadto ustalono, że składy komisji mogą ulec zmianie.

XI

Na wniosek przewodniczącego RG, Rada Główna podjęła uchwałę Nr 2/2010 w sprawie debaty i spraw legislacyjnych dotyczących powołania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

XII

Następnie uzgodniono wstępne terminy posiedzeń prezydium RG i plenarnych RG w 2010 roku. Ustalono, że następne posiedzenie prezydium RG odbędzie się 20 stycznia 2010 r., a plenum RG 21 stycznia 2010 r.

XIII

Przewodniczący zamknął posiedzenie plenarne Rady Głównej dziękując uczestnikom za udział.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Protokół opracowała:

Żaneta Wolska

Załączniki:

- Porządek obrad I posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 7 stycznia 2010 roku
- uchwała Nr 1/2010 w sprawie określenia liczby członków Prezydium RG na X kadencję na lata 2010-2013
- uchwała Nr 2/2010 w sprawie debaty i spraw legislacyjnych dotyczących powołania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików