Protokół z przebiegu II posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 stycznia 2010 roku

wtorek, 2 marca 2010

I. Otwarcie posiedzenia

Przewodniczący Rady prof. J. Lubacz otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.
Przewodniczący podziękował podsekretarzom stanu w MNiSW prof. Witoldowi Jurkowi i prof. Zbigniewowi Marciniakowi a także prof. Jerzemu Błażejewskiemu – przewodniczącemu RG IX kadencji, za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału w posiedzeniu.
Prof. W. Jurek oraz prof. Z. Marciniak zabrali głos, życząc Radzie powodzenia i satysfakcji w wypełnianiu jej misji, scharakteryzowali niektóre zadania stojące przed Radą, a także odpowiedzieli na pytania członków Rady dotyczące jej współpracy z MNiSW.
II. Uchwalenie porządku obrad
Przewodniczący zaproponował wniesienie następujących autopoprawek do porządku obrad: dodanie punktu IIa „Komunikaty”, punktu IIIa „Powołanie Komisji Prawnej” oraz podpunktu 2 do punktu X „Zaopiniowanie wniosku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie: „Logopedia kliniczna”, „Neurologopedia kliniczna” oraz „Wczesna logopedia kliniczna”.
Rada zaaprobowała zaproponowane zmiany.
IIa. Komunikaty
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż odbył spotkania z Panią Minister Barbarą Kudrycką, na których omówiono m.in. problemy związane z ewentualnym utworzeniem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kwestie dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji.
W ślad za uchwałą Nr 2/2010 RG w sprawie debaty i spraw legislacyjnych dotyczących powołania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący poinformował o zaplanowanym, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nauki, spotkania w składzie: Przewodniczący RGSW, Przewodniczący RN, Przewodnicząca KRASP, Przewodniczący KRZaSP, Prezes PAN, Prezes PAU oraz przewodniczący RG JBR, z udziałem podsekretarza stanu w MNiSW prof. Zbigniewa Marciniaka. Spotkanie zostało zaplanowane na 10 lutego br.
Prof. J. Madey poinformował o przebiegu obrad Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmu RP w dniu 20 stycznia br., dotyczących projektów ustaw reformujących system nauki.
III. Dyskusja nad programem działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz trybu jej pracy
Przewodniczący poinformował o ustaleniach Prezydium Rady dotyczących trybu jej pracy. Na wniosek Przewodniczącego Rada zaaprobowała ustalenia Prezydium, w szczególności dotyczące trybu przygotowywania i uchwalania dokumentów Rady. Postanowiono, że w sprawach opiniowania wniosków o przyznanie uprawnień akademickich, studiów podyplomowych oraz utworzenia nowych kierunków studiów Rada będzie wyrażała opinie w formie uchwał, zaś opinie w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów będą podejmowanie w formie stanowisk. Postanowiono, że merytoryczne opinie oraz projekty uchwał i stanowisk będą przygotowywane przez Komisje Rady.
Przewodniczący zwrócił się do Komisji Rady o wyłonienie sekretarzy spośród członków komisji; potrzeba taka powstała wobec tego, iż w odróżnieniu od przeszłych kadencji Rady, sekretarzami komisji nie będą pracownicy MNiSW.
Przewodniczący przedstawił zaproponowane przez Prezydium zmiany Statutu Rady. Postanowiono, że tekst proponowanych zmian zostaną przygotowane przez dr hab. E. Bagińską, a następnie przesłane członkom Rady do zaopiniowania. Uchwała w sprawie nowelizacji Statutu zostanie podjęta na III posiedzeniu plenarnym Rady.
Przewodniczący poinformował, że na następnym posiedzeniu plenarnym Rady odbędzie się dyskusja na temat środowiskowego projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego; referat wprowadzający wygłosi prof. Jerzy Woźnicki.
Przewodniczący zwrócił się do członków Rady z prośbą o zgłaszanie tematów do dyskusji na kolejne posiedzenia plenarne.
IIIa. Powołanie Komisji Prawnej
Na wniosek Przewodniczącego Rada jednogłośnie postanowiła powołać Komisję Prawną w składzie:
Przewodnicząca: dr hab. Ewa Bagińska
Członkowie: prof. Wojciech Mitkowski, mgr Adam Ryś.
IV. Zaopiniowanie projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie powołania Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego
Sprawę przedstawiła Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych oraz Komisja Prawna.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię z uwagami dotyczącymi kwestii prawnych – Uchwała Nr 3/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących się.
V. Zaopiniowanie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
Sprawę przedstawił prof. P. Lampe.
Rada wyraziła pozytywną opinię z uwagami – Uchwała nr 4/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
VI. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy w sprawie utworzenia Akademii Sztuki w Szczecinie
Sprawę przedstawiła Komisja Rozwoju i Organizacji oraz Komisja Prawna.
Rada wyraziła negatywną opinię w powyższej sprawie – Uchwała nr 5/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
VII. Zaopiniowanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
Sprawę przedstawiła Komisja Prawna.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie – Uchwała nr 6/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

Sprawy przedstawiła Komisji Uprawnień Akademickich.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia:
1. Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „energetyka” – Wydziałowi Mechanicznemu Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Rada negatywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia:
2. Doktora nauk rolniczych w dyscyplinie „biotechnologia” – Wydziałowi Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Rada przyjęła uchwałę w powyższych sprawach – Uchwała nr 7/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. W pierwszej sprawie Rada podjęła uchwałę przy jedenastu głosach za, jednym przeciwnym i czternastu wstrzymujących się; w drugiej sprawie uchwałę podjęto jednogłośnie.
IX. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
Sprawy przedstawiły Komisja Rozwoju i Organizacji oraz Komisja Edukacji.
1. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzenie kierunku studiów:
„Gospodarka turystyczna” (studia pierwszego i drugiego stopnia) na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w powyższej sprawie – Uchwała nr 8/2010 stanowiąca załącznik do protokołu
2. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzenie kierunku studiów:
„Gospodarka turystyczna” (studia pierwszego stopnia) na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w powyższej sprawie – Uchwała nr 9/2010 stanowiąca załącznik do protokołu.
3. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzenie kierunku studiów:
„Muzykoterapia” (studia pierwszego stopnia) na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzyczne w Łodzi
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w powyższej sprawie – Uchwała nr 10/2010 stanowiąca załącznik do protokołu.
X. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych
Sprawy przedstawiła Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych
1. Rada negatywnie zaopiniowała wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych:
„Zarządzanie nieruchomościami” w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w powyższej sprawie – Uchwała nr 11/2010 stanowiąca załącznik do protokołu.
2. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych:
„Logopedia kliniczna”, „Neurologopedia kliniczna” oraz „Wczesna logopedia kliniczna” w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w powyższej sprawie – Uchwała nr 12/2010 stanowiąca załącznik do protokołu.
XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych
Sprawy przedstawiła Komisja Ekonomiczna.
1. Rada pozytywnie z uwagami zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów studentom kierunku „Inżynieria środowiska”, grupy specjalnościowe „Energooszczędne technologie w budownictwie” w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko w powyższej sprawie – Stanowisko nr 1/2010 stanowiące załącznik do protokołu.
2. Rada pozytywnie z uwagami zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów na Wydziale Matematyki i Informatyki w ramach realizacji projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka” w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko w powyższej sprawie – Stanowisko nr 2/2010 stanowiące załącznik do protokołu.
3. Rada negatywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu „Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na wiedzy” w Uniwersytecie Rzeszowskim.
Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko w powyższej sprawie – Stanowisko nr 3/2010 stanowiące załącznik do protokołu.
4. Rada pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
Rada przyjęła stanowisko w powyższej sprawie – Stanowisko nr 4/2010 stanowiące załącznik do protokołu.
5. Rada negatywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów w ramach projektu „Utworzenie nowej specjalności Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka” na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko w powyższej sprawie – Stanowisko nr 5/2010 stanowiące załącznik do protokołu.
6. Rada negatywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Chemia na Wydziale Chemicznym - otwarcie specjalności Chemia bioorganiczna” w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie – Stanowisko nr 6/2010 stanowiące załącznik do protokołu.
XII. Ustalenia dotyczące udziału przedstawiciela RGSW w zespole koordynującym prace ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracujących nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji
Rada zaaprobowała propozycję Przewodniczącego, aby jej przedstawicielem w zespole koordynującym prace zespołów ekspertów MNiSW przygotowujących efekty kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji został prof. Edward Jezierski.
XIII. Sprawy różne i wolne wnioski
Na wniosek Przewodniczącego Rada rozpatrzyła projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.
Ustalono, że projekt rozporządzenia zostanie rozesłany do członków Rady drogą elektroniczną, z prośbą o zgłaszanie uwag na adres wskazany w piśmie przewodnim do projektu rozporządzenia.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z postanowieniem I posiedzenia plenarnego Rady, ustalono ostateczny skład poszczególnych Komisji Rady. Składy Komisji zamieszczono w załączniku do niniejszego protokołu.
XIV. Przyjcie protokołu z przebiegu I posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 7 stycznia 2010 roku
Protokół przyjęto jednogłośnie.
XV. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując uczestnikom za udział i dyskusję.

Protokół sporządziła: Przewodniczący RGSW
Żaneta Wolska Prof. Józef Lubacz

Załączniki:
1. Porządek obrad
2. Uchwały: Nr 3-12 z 21 stycznia 2010 roku
3. Stanowiska: Nr 1-6 z 21 stycznia 2010 roku
4. Skład Komisji RGSW
5. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików