Protokółz przebiegu VI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 kwietnia 2010 roku

piątek, 21 maja 2010

I. Otwarcie posiedzenia

Prof. J. Lubacz otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.
II. Uchwalenie porządku obrad
Prof. Józef Lubacz zaproponował wniesienie następujących autopoprawek do porządku obrad: skreślenie z pkt. X ppkt 3 „Projekt tworzenia nowych, kosztochłonnych kierunków studiów” i j przesunięcie go na następne posiedzenie oraz dodanie w punkcie XI ppktu 2 – Zaopiniowanie wniosku Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydziału Malarstwa o utworzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia „rysunek” i ppktu 3 – Zaopiniowanie wniosku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydziału Filozoficznego o utworzenie kierunku studiów pierwszego stopnia „filozofia z elementami anglistyki”.
Rada zaaprobowała zaproponowane zmiany.
III. Dyskusja na temat „Nowe wyzwania dla zasad dobrych obyczajów w nauce”
Ks. Prof. A. Szostek wprowadzając do dyskusji przypomniał, iż istnieją trzy dokumenty (kodeksy) odnoszące się do zasad dobrych obyczajów w nauce: „Dobre obyczaje w nauce”, „Dobre praktyki w badaniach naukowych”, „Dobre praktyki w szkołach wyższych”. Omówił ich znaczenie i związki ze sferą formalnej legislacji w kwestiach związanych z dobrymi obyczajami w nauce.

W dyskusji udział wzięli: Ks. prof. A. Szostek, Podsekretarz Stanu w MNiSW – prof. J. Szwed, prof. J. Lubacz, prof. E Gruza, prof. A. Eliasz, prof. T. Borecki, prof. B. Tuchańska, prof. L. Rafalski, prof. W. Gasparski, dr A. Bartczak, dr B. Dołęga, mgr P. Koza.
W dyskusji podniesiono następujące kwestie: konieczność wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich, relacje pomiędzy przepisami ustawowymi a kodeksami dobrych praktyk (doprecyzowania jakie obszary powinny być regulowane kodeksami), rozważenie powołania instytucji (rzecznika uczciwości?), która kontrolowałaby rzetelność i uczciwość środowiska akademickiego.

Prof. J. Lubacz podziękował za udział w dyskusji i wyraził nadzieję, iż ks. prof A. Szostek podzieli się swoimi refleksjami z czytelnikami „Forum Akademickiego”.

IV. Komunikaty
prof. J. Lubacz poinformował, iż uczestniczył:
• 11 i 12 marca (Budapeszt, Wiedeń) w konferencji ministrów do spraw szkolnictwa wyższego krajów uczestniczących w procesie bolońskim (Pani Minister B. Kudryckiej towarzyszyli Przewodnicząca KRASP prof. K. Chałasińska-Macukow, prof. J. Lubacz oraz Przewodniczący PSRP B. Banaszak).

• 19 marca w XVI Krajowej Konferencji Tematycznej organizowanej przez Parlament Studentów RP. („Quo vadis polskie szkolnictwo wyższe? Wyzwania sektora a oczekiwania studentów w kontekście propozycji zmian w finansowaniu uczelni”).

• 14 kwietnia w spotkaniu z Minister B. Kudrycką – poruszono kwestie dotyczące nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Krajowych Ram Kwalifikacji

Prof. J. Madey w dniu 13 kwietnia uczestniczył w posiedzeniu Prezydium PAN.

Prof. J. Lubacz poinformował, iż uczestniczył w pogrzebie tragicznie zmarłego ks. Prof. Ryszarda Rumianka - Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W imieniu Rady Głównej dokonał wpisu do księgi kondolencyjnej w Pałacu Prezydenckim.

V. Przyjęcie uchwały w sprawie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.
Rada Główna przyjęła uchwałę w sprawie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego - Uchwała nr 32/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto przy czterech głosach wstrzymujących się.
Prof. J. Lubacz poinformował, iż w dniu dzisiejszym planowane jest jego wystąpienie na Zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP w Kazimierzu Dolnym, w związku z tym, dalszą część obrad poprowadzi prof. J. Madey.
VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła pozytywna opinię w powyższej sprawie– Uchwała nr 33/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców
Przewodniczący Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych prof. A. Marszałek przedstawił projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie, zgłaszając jednocześnie uwagi – Uchwała nr 34/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

VIII. Przyjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla recenzentów wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie – Uchwała nr 35/2010 stanowiąca załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała poniższe wnioski:
• Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „historia”
– Wydziałowi Historyczno-Socjologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku,
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „elektronika”
– Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Białostockiej,
• Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „ekologia”
– Wydziałowi Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
• Doktora nauk chemicznych w dyscyplinie „chemia”
– Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
• Doktora nauk o zdrowiu
– Wydziałowi Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

• Doktora habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie „mikrobiologia”
– Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (pod warunkiem usunięcia uchybień formalnych).
Rada Główna negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski:
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo”
– Wydziałowi Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria chemiczna”
– Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Opolskiej.
• Doktora nauk humanistycznych „pedagogika”
– Katedrze Pedagogiki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Opinia Rady Głównej została przedstawiona w Uchwale Nr 36/2010 stanowiącej załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
X. Przyjęcie stanowisk RG przygotowanych przez Komisję Edukacji.
Przewodniczący Komisji Edukacji prof. E. Jezierski przedstawił projekt stanowiska w sprawie nadawania tytułu zawodowego inżyniera na niektórych kierunkach studiów.
Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie – Stanowisko nr 25/2010 stanowi załącznik do protokołu. Stanowisko przyjęto jednogłośnie.
XI. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego prof. B. Tuchańska przedstawiła wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie studiów:
• „Budownictwo drewniane” na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
• „Rysunek” na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
• „Filozofia z elementami anglistyki” na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Rada Główna wyraziła negatywne pinie w powyższych sprawach – Uchwały nr 37, 38 i 39 stanowią załączniki do protokołu. Uchwały przyjęto jednogłośnie.
XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych.
Przewodniczący Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych prof. A. Marszałek przedstawił wnioski:
• Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie o uruchomienie studiów podyplomowych pod nazwą „Psychologia w sporcie”.
• Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie o uruchomienie studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie w medycynie”.
• Grudziądzkiej Szkoły Wyższej w Grudziądzu o uruchomienie studiów podyplomowych pod nazwą „Przygotowanie pedagogiczne”, „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”, „Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe”, „Organizacja pomocy społecznej i pomocy rodzinie”.
Rada Główna wydała negatywne opinie w powyższych sprawach – Uchwały nr 40, 41, 42 stanowią załączniki do protokołu. Uchwały przyjęto jednogłośnie.
XIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.
Sprawy przedstawił Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J.Szambelańczyk
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała następujące regulaminy:
• Regulamin zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.
• Regulamin zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym „Fizyka techniczna” w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu EDISON – wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna”.
• Regulamin zasad przyznawania stypendiów naukowych w programie KWERENDA Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
• Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów – uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach projektu „Politechnika XXI wieku” na Politechnice Lubelskiej.
• Regulamin zasad przyznawania stypendiów naukowych doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej” na Politechnice Lubelskiej.
• Regulamin zasad przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów w ramach projektu „Utworzenie nowej specjalności Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej: Eksploatacja Danych”.
• Regulamin zasad przyznawania stypendiów habilitacyjnych, doktorskich nauczycielom akademickim, ze środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
• Regulamin zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego „Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK).
Stanowiska nr 29, nr 32, nr 33, nr 36, nr 37, nr 38 i nr 39, nr 40 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.
Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała następujące regulaminy:
• Regulamin przyznawania stypendiów dla najlepszych słuchaczy i słuchaczek studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu: Uniwersytecki Program Stypendialny 2010-2011.
• Regulamin przyznawania stypendiów określonych w „zasadach przyznawania stypendiów w konkursie PRYMUS” w programie stypendialnym administrowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
• Regulamin rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów i doktorów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczestniczących w projekcie ‘Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”.
• Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
• Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów w ramach projektu Pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznawanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”.
• Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego .
• Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach studiów zamawianych stacjonarnych I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.
• Regulamin przyznawania stypendiów określonych w „Zasadach przyznawania stypendiów doktoranckich” w programie stypendialnym administrowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
• Regulamin przyznawania stypendiów określonych w „Zasadach przyznawania stypendiów w konkursie dla studentów kierunków: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka i ekonometria, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz ochrona środowiska i inżynieria środowiska” w programie stypendialnym administrowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi”.
Stanowiska nr 26, nr 27, nr 28 i nr 30, nr 31, nr 34, nr 35, nr 41, nr 42 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.
XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XVI. Przyjęcie protokołu V posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (11 marca 2010).
Protokół przyjęto jednogłośnie.
XVII. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu.
Wiceprzewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jan Madey Prof. J. Lubacz

Opracowała: Ż. Wolska/H.Matuszak

Załączniki:
1.Porządek obrad
2.Uchwały: Nr 32 – 42 z 15 kwietnia 2010 roku
3.Stanowiska: Nr 24 - 42 z 15 kwietnia 2010 roku
4.Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików