Protokół z przebiegu VII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 29 kwietnia 2010 roku

wtorek, 1 czerwca 2010

Protokół z przebiegu VII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 29 kwietnia 2010 roku I. Otwarcie posiedzenia Prof. J. Lubacz otworzył posiedzenie i przywitał obecnych. II Uchwalenie porządku obrad Prof. J. Lubacz przypomniał, iż dzisiejsze posiedzenie w całości poświęcone będzie opracowaniu uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw i przyjęcie uchwały w tej sprawie. III. Dyskusja Prof. J. Lubacz poinformował iż na podstawie uwag spływających od członków Rady i swoich własnych przemyśleń opracował projekt uchwały, która została rozesłana do wszystkich członków Rady. Zaproponował, aby poddać dyskusji poszczególne punkty projektu uchwały. W dyskusji udział wzięli wszyscy obecni (lista obecności w załączeniu). Szczegółowy przebieg dyskusji zawiera nagranie na nośniku CD. Na podstawie uwag zgłaszanych podczas dyskusji wypracowano ostateczną treść uchwały, która została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 43 stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Józef Lubacz

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików