Protokół z przebiegu X posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 października 2010 roku

poniedziałek, 6 grudnia 2010

I. Otwarcie posiedzenia

Prof. J. Lubacz otworzył posiedzenie i powitał obecnych.

II. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący poinformował, iż wniosek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o utworzenie kierunku studiów „neurobiologia” (pkt XIV ppkt.3 porządku obrad) nie będzie rozpatrywany w związku z decyzją Prezydium o przesłaniu wniosku do drugiego recenzenta.
Rada Główna zaaprobowała zaproponowaną zmianę.
Następnie Przewodniczący oddał głos Pani Minister Barabarze Kudryckiej, która pogratulowała prof. J. Madeyowi z okazji przyznania mu Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie.

Pani Minister Barbara Kudrycka poinformowała, że:

• trwają prace nad wdrożeniem pakietu sześciu ustaw dotyczących nauki

• zwróciła się z prośbą do środowisk naukowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Narodowego Centrum Nauki i członków Komitetu Ewaluacyjnego Jednostek Naukowych; ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

• planowane są spotkania (około 200) ze środowiskiem akademickim na temat Krajowych Ram Kwalifikacji i metodologii przygotowywania programów studiów

• liczy na ścisłą współpracę z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego przy tworzeniu wzorcowych programów studiów

• w dniu 9 listopada odbędzie się w Sejmie publiczne wysłuchanie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Następnie, głos zabrała Pani Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podziękowała Radzie Głównej za to, że dostrzega problemy szkolnictwa artystycznego i bardzo liczy na dalszą współpracę.

III. Praktyczne problemy funkcjonowania przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w sferze spraw studenckich
Przedstawiciele Parlamentu Studentów RP A. Ryś i D. Kita wskazali trzy obszary (tok studiów, pomoc materialna, funkcjonowanie organizacji studenckich) w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego, w których występują problemy z ich stosowaniem lub są różnie interpretowane. Szczegóły zawiera prezentacja, która stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji udział wzięli: prof J. Lubacz, prof. E. Jezierski, prof. P. Lampe.

W podsumowaniu dyskusji prof. J. Lubacz zwrócił się z prośbą do autorów prezentacji o rozważenie opracowania tzw. wzorów dobrych praktyk. Zaproponował umieszczenie artykułu na ten temat w Forum Akademickim.

IV. Komunikaty

Prof. J. Lubacz poinformował, iż uczestniczył:
• spotkaniu z przedstawicielami Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność”i przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego (17 września, Warszawa),
• obradach Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (23-24 września, Suwałki)
• obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (11-12 października, Uniwersytet Łódzki)
• obradach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (12-13 października, Politechnika Radomska)
• obradach Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (28-29 października, Tleń)
Na ww. spotkaniach dyskutowano, między innymi o projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Prof. J. Lubacz poinformował, iż na listopadowym posiedzeniu plenarnym przedstawi podsumowanie uwag przedstawionych przez podmioty społeczności akademickiej do nowelizacji.
Ponadto pro. J. Lubacz brał udział w następujących wydarzeniach:
• inauguracja roku akademickiego na PW, UW i SWPS
• obrady Konferencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów (18 czerwiec, PW)
• posiedzenie plenarne Rady Nauki (25 czerwca , MNiSW)
• posiedzeniu Forum Ekspertów dot. Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego (7 i 15 października, MNiSW)
• spotkaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof.. B. Kudryckiej z rektorami z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego (15 października, Warszawa, Och Teatr)
• konferencji OECD pod hasłem Szkolnictwo wyższe wobec kryzysu – „Doing more with less” (13-15 październik, Paryż).

Dr A. Potocka poinformowała, iż wraz z prof. G. Kurzyńskim oraz prof. A. Marszałkiem 21 września br. uczestniczyli w spotkaniu roboczym koordynatorów Krajowych Ram Kwalifikacji.
Prof. J. Lis poinformował, iż uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych prof. Gerarda Labudy, byłego rektora UAM w Poznaniu.
Prof. J. Lubacz zwrócił się z prośbą od członków Rady o aktywny udziału, w miarę możliwości, w ogólnopolskich konferencjach dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji.
V. Zaopiniowanie projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Prof. P. Lampe przedstawił projekt uchwały.
Rada Główna podtrzymała uwagi zgłoszone w uchwale nr 437/2010 z dnia 8 czerwca 2009 r. – Uchwała Nr 104/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
VI. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Przewodnicząca Komisji Prawnej prof. E. Bagińska przedstawiła projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie – Uchwała Nr 105/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
VII. Zaopiniowanie dokumentu „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2011”
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały.
Rada Główna zgłosiła szereg uwag szczegółowych – Uchwała Nr 106/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie, zgłaszając jednocześnie uwagi – Uchwała Nr 107/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie, zgłaszając jednocześnie uwagi – Uchwała Nr 108/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
X. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie:
1. wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych,
2. wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej.
3. wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze Zwolenia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych mgr E. Dyląg przedstawiła projekt uchwały.
Rada Główna nie zgłosiła uwag do przedłożonych projektów rozporządzeń – Uchwała Nr 109/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
XI. Zaopiniowanie dokumentu pn. „Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym”
Wiceprzewodniczący RG prof. J. Madey przedstawił projekt uchwały.
Rada Główna wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie – Uchwała Nr 110/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.
Sprawy przedstawił Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk.
Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała następujące regulaminy:
• Zasady przyznawania stypendiów dla studentów i pracowników uczelni w ramach programu ERASMUS MUNDUS.
• Zasady przyznawania stypendiów w programie METRO Student
Stanowiska Nr 72/2010 i 73/2010 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu. Stanowiska przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk poinformował, że Prezydium RG podjęło decyzję o odesłaniu niżej wymienionych regulaminów stypendialnych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
• Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego „IKS – Inwestycja w kierunki strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK”.
• Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce w ramach projektu „Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki opartej na Wiedzy” finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
• Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika projektu konkursowego „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia”.
• Regulamin przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w ramach projektu „Czas inżynierów – studia zamawiane na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej”
Od 1 stycznia 2010 r. po zmianie przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającej na dodaniu pkt 137, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymywane przez uczestników projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego, z udziałem środków europejskich. Dlatego też na mocy zmiany przepisów prawa podatkowego uczelnia, która przyznaje środki wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie ma ustawowego uprawnienia do występowania z wnioskiem o zatwierdzenie Zasad ich przyznawania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a minister utracił kompetencję do wydawania decyzji administracyjnych. W związku z powyższym opinia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego odnośnie do wyżej wymienionych regulaminów jest bezprzedmiotowa.
XIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych
Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „mikrobiologia” – Wydziałowi Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „energetyka” – Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Krakowskiej,
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria chemiczna” – Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Opolskiej,
• Doktora nauk chemicznych w dyscyplinie „chemia” – Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Akademii im. Jana Długosza Częstochowie,
• Doktora nauk chemicznych w dyscyplinie „chemia” – Instytutowi Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Rada Główna negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika” –Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „transport”– Akademii Morskiej w Gdyni,
• Doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna”– Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Opinia Rady Głównej została przedstawiona w uchwale Nr 111/2010 stanowiącej załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

XIV. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
Prof. E. Jezierski przedstawił wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie studiów:
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący kierunku:
• „bezpieczeństwo żywności” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek dotyczący kierunku:
• „ekologia produktów” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w Uchwałach Nr 112/2010 i 113/2010 stanowiących załączniki do protokołu. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

XV. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych
Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki mgr E. Dyląg poinformowała, iż Komisja pozytywnie (wnosząc kilka uwag) zaopiniowała wniosek Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek – Uchwała Nr 114/2010 stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
XVI. Sprawy różne i wolne wnioski.
Prof. J. Lubacz poinformował, iż Pani Minister B. Kudrycka zwróciła się do z prośbą do środowisk naukowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Poinformował, iż na posiedzeniu prezydialnym zaproponowano, aby Rada zgłosiła czterech kandydatów reprezentujących cztery grupy dziedzin nauki.

Przewodniczący przedstawił następujących kandydatów:

prof. Tadeusz Bogusławski (grupa nauk o sztuce i twórczości artystycznej)

prof. Leon Radoń (grupa nauk ścisłych i inżynierskich)

prof. Mirosława Marody (grupa nauk humanistyczno społecznych)

prof. Jan Lubiński (grupa nauk o życiu)

Po przedstawieniu sylwetek kandydatów przystąpiono do głosowania (oddzielnie na każdego kandydata).
Rada jednogłośnie zaakceptowała wyżej wymienionych kandydatów do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przewodniczący Rady Głównej – prof. J. Lubacz przypomniał, iż 9 listopada odbędzie się odbędzie się w Sejmie publiczne wysłuchanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Termin zgłaszania udziału w wysłuchaniu upływa 30 października. Do chwili obecnej chęć udziału w tej debacie zgłosili: prof. J. Lubacz, prof. E Jezierski, dr A. Bartczak. Zwrócił się z prośbą od zainteresowanych o zgłoszenie swoich nazwisk do Biura Rady.

XVII. Przyjęcie protokołu IX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (17 czerwca 2010)

Protokół przyjęto jednogłośnie.
XVIII. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za aktywny udział.

Załączniki:
1.Porządek obrad
2.Uchwały: Nr 104 – 114 z 21 października 2010 roku
3.Stanowiska: Nr 72 - 73 z 21 października 2010 roku
4.Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD
5. Prezentacja do pkt III porządku obrad

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików