Protokół XXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 stycznia 2012 roku

wtorek, 3 kwietnia 2012

Protokół XXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 stycznia 2012 roku I. Otwarcie posiedzenia. Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał minister B. Kudrycką, członków Rady Głównej oraz nowowybranych członków Rady. II. Powitanie nowych członków Rady Głównej. Przewodniczący Rady wręczył nowowybranym członkom RG listy gratulacyjne. Do życzeń przyłączyła się minister prof. B. Kudrycka. Po uroczystym wręczeniu gratulacji głos zabrała Minister prof. B. Kudrycka. Nowym członkom RG życzyła owocnej kadencji oraz zadowolenia z działalności na rzecz środowiska akademickiego. Przewodniczący poinformował, że w dniu 11 stycznia br. spotkał się z nowowybranymi członkami Rady. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące roli i funkcjonowania Rady oraz jej przyszłości. Ponadto podczas zebrania przedstawiciele PAN, RGIB oraz przedstawiciele pracodawców w głosowaniu tajnym wybrali p. dr Wojciecha Szewko na zastępcę przewodniczącego Rady. III. Przyjęcie porządku obrad. Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad. IV. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Rady w związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw – przedstawia KP RG. Prof. E. Bagińska poinformowała, iż proponowane zamiany do statutu uwzględniają: zmiany wynikające z nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która rozszerza kompetencje Rady i jej skład; uwagi zgłaszane przez członków Rady; uwagi zgłoszone przez PRG. Podczas posiedzenia uwagi dodatkowe zgłosili: prof. M. Szczerek oraz prof. W. Mitkowski. Rada przyjęła uchwałę Nr 290/2012 w sprawie nowelizacji Statutu (przy 4 osobach wstrzymujących się od głosu) stanowiącą załącznik do protokołu. V. Uzupełnienie składu Prezydium Rady. Stosownie do § 12 ust. 5 oraz § 8 ust. 4 Statutu Rada Główna w głosowaniu tajnym wybrała profesora p. Mariana Szczerka, przedstawiciela instytutów badawczych oraz doktorantkę p. Ewelinę Dyląg, reprezentantkę Krajowej Rady Doktorantów na członków Prezydium Rady Głównej. Uchwała Nr 291/2012 stanowi załącznik do protokołu. VI. Przyjęcie uchwały w sprawie Komisji Rady. Stosownie do § 15 Statutu Rada postanowiła znieść Komisję Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego oraz Komisję Prawną. Uchwała Nr 292/2012 stanowi załącznik do protokołu. VII. Ukonstytuowanie się Komisji Rady. W związku ze zniesieniem oraz zmianą dotychczasowych nazw Komisji Rada Główna ustaliła, że powołuje następujące komisje RG: 1. Komisję Ekonomiczno-Prawną 2. Komisję Kształcenia 3. Komisję Nauki 4. Komisję Uprawnień Akademickich Ponadto określiła zakres obszarów działania wyżej wymienionych komisji. Na wniosek przewodniczącego RG zwołano pierwsze posiedzenia Komisji i ustalono ich wstępny skład. Ostateczny skład komisji zostanie ustalony na lutowym posiedzeniu Rady. Uchwały Nr 293/ 2012 oraz 294/2012 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu. VIII. Komunikaty. Przewodniczący Rady poinformował, że: • w dniu 16 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. • w dniu 9 stycznia uczestniczył w uroczystości wręczenia nominacji nowym członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej ponownie został wybrany prof. Marek Rocki. • w dniach 2-4 lutego odbędzie się Zgromadzenie Plenarne KRePSZ organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu. Radę reprezentować będzie prof. E. Jezierski. • ukazała się publikacja autorstwa prof. Andrzeja Kraśniewskiego pt. „Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”. • podczas lutowego posiedzenia Rady wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach. • ponownie zwrócił się do członków Rady z prośbą o zgłaszanie propozycji nowelizacji zapisów ustaw (Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach i tytułach naukowych oraz o stopniu i tytule w zakresie sztuki) oraz wydanych rozporządzeń. IX. Omówienie bieżących prac i zadań Rady. Przewodniczący poinformował, że w najbliższym czasie stoją przed Radą ważne zadania związane z analizą stanu rozporządzeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zwrócił się ze apelem do Komisji o nadsyłanie postulatów zmian. X. Informacja Rzecznika Praw Absolwenta. Rada wysłuchała informacji na temat zamierzeń i możliwych obszarów działalności Rzecznika Praw Absolwenta, powołanego na podstawie art. 46d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podczas prezentacji wskazane zostały instrumenty działania jakimi może dysponować Rzecznik. Ponadto Rada uznała, że przedstawiony przez rzecznika zakres prac wszechstronnie odzwierciedla problemy i zagadnienia dotyczące spraw absolwentów i procesu ich wchodzenia na rynek pracy. Jednakże Rada zwróciła uwagę, że zakres potencjalnych zadań jest tak obszerny i tak interdyscyplinarny, że jego obsługa przekracza zdolności niewielkiej administracji Rady. W wyniku dyskusji ustalono, że na lutowym posiedzeniu Rady zostanie przyjęte stanowisko w powyższej sprawie. W dyskusji udział wzięli: dr W. Szewko, prof. M. Szczerek, prof. Lubacz, mgr B. Banaszak XI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Prof. P. Lampe, w imieniu Zespołu Medycznego, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 295/2012 stanowi załącznik do protokołu. XII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną. Prof. P. Lampe, w imieniu Zespołu Medycznego, przedstawił projekt uchwały. Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 296/2012 stanowi załącznik do protokołu. XIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Rada odstąpiła od opiniowania projektu rozporządzenia, z uwagi na to, że dokument nadesłano za późno. XIV. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Rada odstąpiła od opiniowania projektu rozporządzenia, z uwagi na to, że dokument nadesłano za późno. XV. Zaopiniowanie dokumentu „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 - Szkolnictwo Wyższe do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok. oraz „Objaśnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 dla części 28 – Nauka”. Przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały. Rada Główna jednogłośnie zgłosiła uwagi do ww. dokumentu. Uchwała Nr 297/2012 stanowi załącznik do protokołu. XVI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika” Instytutowi Nauk Społecznych Pedagogium-Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, • Doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie „geografia” Wydziałowi Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, • Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „biotechnologia” Wydziałowi Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”  Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo”  Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Łódzkiego, • Doktora habilitowanego „nauk o zdrowiu” Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznemu w Szczecinie. • Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „biochemia”  Wydziałowi Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod warunkiem uzupełnienia dokumentacji: w wykazie osób stanowiących minimum kadrowe jedynie 3 osoby deklarują biochemię jako specjalność naukową oraz 1 osoba biologię molekularną, co można uznać za pokrewną specjalność biochemii. Zgodnie z Ustawą w wykazie powinno być co najmniej 5 osób deklarujących specjalność naukową biochemia. Rada negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „biotechnologia”  Wydziałowi Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse”  Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego. Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwale Nr 289/2011 stanowiącej załącznik do protokołu. XVII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych. Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych. Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przez Katolicki Uniwersytet Lubelski (Wydział Filozofii). Stanowisko Nr 106/2012 stanowi załącznik do protokołu. XVIII. Przyjęcie protokołu XXI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15 grudnia 2011). Protokół przyjęto jednogłośnie. XIX. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Józef Lubacz 1. Porządek obrad 2. Uchwały : Nr 289-297 3. Stanowisko: Nr 106 4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików