Protokół z przebiegu XXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 2012 r.

środa, 25 lipca 2012

I. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał zaproszonych gości.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Istotne problemy uczelni medycznych.

Wprowadzenie do dyskusji na temat problemów uczelni medycznych dokonali prof. P. Lampe oraz prof. A. Marszałek.

Następnie prezentację pt. „Leczyć – Uczyć - Odkrywać” przedstawiła Pani B. Kuraszewska Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Udział w dyskusji wzięli: prof. D. Nałęcz Podsekretarz Stanu w MNiSW, A. Soplicki – Podsekretarz Stanu w MZ, Senator R. Muchacki – przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia, Senator prof. A. Chybicka – zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Zdrowia, prof. M. Kus – prorektor WUM, B. Kuraszewska- ŚUM, prof. E. Bagińska, prof. E. Jezierski, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz , prof. A. Marszałek, prof. W. Mitkowski, prof. A. Welfe.

W wyniku dyskusji Rada Główna wystosowała apel do Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.- zob. pkt XI protokołu.

IV. Komunikaty.
Przewodniczący prof. J. Lubacz poinformował, że:

 • 20 kwietnia uczestniczył w konferencji pt. „Finansowanie i partnerstwo publiczno prywatne w systemie szkolnictwa wyższego - polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia” (Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). Materiał podsumowujący dyskusję zostanie rozesłany członkom RG.
 • W dniach 16 i 30 kwietnia odbyły się spotkania Zespołu do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego. Informacja o stanie prac zostanie przedstawiona na czerwcowym posiedzeniu RG.
 • W dniach 24-25 kwietnia uczestniczył w konferencji Ministrów Europejskiego Obszarów Szkolnictwa Wyższego (Bukareszt). Podczas konferencji podsumowano stan implementacji Procesu Bolońskiego oraz podpisano komunikat wyznaczający priorytety we wdrażaniu Procesu Bolońskiego.
 • 28 maja Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP przy współpracy RG i KRASP organizuje Sympozjum poświęcone Szansom i Zagrożeniom Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
 • Lipcowe posiedzenie Prezydium odbędzie się 11 lipca 2012 r.

V. Przyjęcie stanowiska w sprawie sprawozdania z działalności NCBiR za 2011 rok.
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt stanowiska.
Rada przyjęła stanowisko jednogłośnie. Stanowisko nr 122/2012 stanowi załącznik do protokołu.
VI. Zaopiniowanie planu działalności NCBiR na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt uchwały. Rada Główna przyjęła uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym się.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Szambelańczyk, prof. J. Lubacz, dr A. Bartczak, prof. E. Jezierski.
Uchwala nr 331/2012 stanowi załącznik do protokołu.

VII. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności NCN za 2011 rok oraz planu działalności NCN na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji Nauki prof. A. Marszałek przedstawił sprawozdanie oraz plan z działalności NCN.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. dokumenty.
Uchwala nr 332/2012 stanowi załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

 • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Wydziałowi Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukaszewicza.
 • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, Wydziałowi Zamiejscowemu we Wrocławiu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Rada negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:

 • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.
 • Doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka, Wydziałowi Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 326/2012, nr 327/2012, nr 328/2012, nr 329/2012, nr 330/2012, stanowiących załączniki do protokołu.

IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała poniższy wniosek:

Zasady przyznawania studentom stypendiów za wyniki w nauce, określonych w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. B. Łysiaka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski:

1. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.
2. Zasady przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Stanowiska nr 123/2012, nr 124/2012, nr 125/2012 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

X. Przyjęcie protokołu z XXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (12 kwietnia 2012).

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

XI. Sprawy różne i wolne wnioski.

Rada Główna wystosowała apel do Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zintensyfikowanie prac nad ustawą o szpitalach klinicznych oraz o doprowadzenie do spójności sfery legislacyjnej dotyczącej kształcenia w obszarze zawodów medycznych. Apel Rada przyjęła jednogłośnie.
Treść apelu stanowi załącznik do protokołu.

XII. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

 1. Porządek obrad
 2. Uchwały: nr 326-332
 3. Stanowiska: nr 122-125
 4. Apel RGNiSW z dn. 10.05.2012 r.
 5. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików