Tematyka obrad I posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 7 stycznia 2010 roku

wtorek, 2 lutego 2010

I posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
X kadencji w dniu 7 stycznia 2010 roku

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego ustępującej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o wynikach wyborów oraz wręczenie członkom RG X kadencji aktów potwierdzających wybór – przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej RG.
4. Określenie trybu zgłaszania kandydatów na przewodniczącego RG.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Prezentacja kandydatów na przewodniczącego RG.
7. Wybory przewodniczącego RG.
8. Przejęcie przez nowowybranego przewodniczącego RG przewodnictwa obrad.
9. Określenie w drodze uchwały liczby członków prezydium RG X kadencji.
10. Określenie trybu zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczących RG oraz członków prezydium RG.
11. Wybory członków prezydium RG.
12. I posiedzenie prezydium RG.
13. Wybory wiceprzewodniczących RG.
14. Dyskusja nad programem działalności RG, trybem jej pracy oraz organizacją wewnętrzną.
15. Ukonstytuowanie się Komisji Rady Głównej.
16. Powierzenie prezydium RG przedstawienia na kolejne posiedzenie plenarne RG propozycji:
a) tematyki prac RG w I półroczu 2010 roku.
b) terminów posiedzeń prezydium RG i plenarnych RG w I półroczu 2010 roku.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików