Protokół I posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 3 stycznia 2003 r.

piątek, 3 października 2003

I

Obrady otworzył przewodniczący ustępującej RG prof. A. Pelczar, witając członków nowowybranej RG, sekretarza stanu w MENiS prof. T. Globana-Klasa i zaproszonych gości.
(Lista obecności stanowi załącznik do oryginału protokołu).

II

Przyjęto zaproponowaną przez prof. A. Pelczara tematykę posiedzenia:

 1. Ukonstytuowanie się RG:
  • sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej RG z wyborów do Rady,
  • wręczenie nowowybranym członkom RG aktów stwierdzających wybór,
  • uchwalenie Regulaminu wyborczego przewodniczącego, wiceprzewodniczących i członków Prezydium RG,
  • wybory przewodniczącego RG.
 2. Ustalenie liczebności PRG VIII kadencji Rady oraz liczby wiceprzewodniczących RG.
 3. Wybory członków PRG. I posiedzenie PRG.
 4. Zatwierdzenie przez RG wiceprzewodniczących Rady.
 5. Zatwierdzenie organizacji wewnętrznej RG oraz przewodniczących i składów organów roboczych Rady.
 6. Dyskusja nad działalnością Rady w rozpoczynającej się kadencji.
 7. Ustalenie terminów posiedzeń Prezydium oraz plenarnych RG w I półroczu 2003 r.

III

Prof. J. Osiowski - przewodniczący CKW RG przedstawił syntetyczne sprawozdanie z przebiegu wyborów do Rady. Obszerne sprawozdanie w formie pisemnej otrzymali wszyscy członkowie RG.

IV

Prof. J. Osiowski wręczył nowowybranym członkom RG akty stwierdzające wybór.

V

Sekretarz Stanu w MENiS prof. T. Goban-Klas pogratulował członkom RG VIII kadencji wyboru uznając, że stanowi to wyróżnienie, a jednocześnie jest mandatem środowiska akademickiego, do jego reprezentowania w kontaktach z MENiS i innymi gremiami. Minister wyraził wolę harmonijnej i dobrze układającej się współpracy oraz obiecał uczestnictwo w posiedzeniach Prezydium i plenarnym RG.

VI

Prof. A. Pelczar przedstawił opracowany i zaakceptowany przez PRG VII kadencji projekt Regulaminu wyborczego przewodniczącego, wiceprzewodniczących i członków Prezydium RG, opatrując go komentarzem. Projekt regulaminu opracowany został na podstawie § 10 statutu RG SzW.

RG jednomyślnie przyjęła, w głosowaniu jawnym, zaproponowany regulamin.

VII

Prof. A. Pelczar zaproponował stosownie do postanowień pkt V.1 Regulaminu wyborczego powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: prof. K. Dziworska, dr J. Masłowski, stud. S. Polański, dr D. Rott oraz prof. B. Tuchańska.

RG wybrała jednomyślnie Komisję w zaproponowanym składzie. Komisja ukonstytuowała się wybierając na przewodniczącego dr J. Masłowskiego.

VIII

Stosownie do postanowień pkt II § 4-5 Regulaminu wyborczego zgłoszono na przewodniczącego RG kandydatury (w nawiasie liczba zgłoszeń): prof. J. Błażejowskiego (17), prof. B. Gintera (2), prof. S. Kalembkę (1), prof. W. Mitkowskiego (4), prof. T. Sławka (4). Dwa głosy oddano nieważne.

Na kandydowanie wyraził zgodę prof. J. Błażejowski.

Pytania do kandydata zgłosili: prof. B. Gutkowska, prof. P. Lampe oraz stud. R. Sarnecki.

Wyczerpującej odpowiedzi na pytania, a także prezentacji poglądów co do sposobu funkcjonowania nowej RG, udzielił prof. J. Błażejowski.

* * *

W głosowaniu tajnym oddano 30 głosów, z czego 29 osób głosowało na prof. J. Błażejowskiego a 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Prof. A. Pelczar pogratulował nowowybranemu Przewodniczącemu RG wyboru i przekazał mu przewodnictwo obrad.

Prof. J. Błażejowski przejmując przewodnictwo obrad podziękował serdecznie za wybór i okazane zaufanie.

Prof. J. Błażejowski skierował do prof. A. Pelczara wiele serdeczności i podziękowań za wspólną pracę w RG w ciągu 2 ostatnich kadencji i przekazał życzenia zdrowia, satysfakcji z pracy ze studentami oraz nowych wspaniałych osiągnięć naukowych, żywiąc nadzieję na utrzymanie kontaktów z RG.

IX

Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby w skład PRG weszło 7 osób oraz przewodniczący RG (łącznie 8 osób) oraz zaproponował aby wybrać spośród członków PRG 3 wiceprzewodniczących RG.

Przewodniczący RG uznał ponadto za wskazane, aby zgodnie z tradycją RG, w składzie PRG znalazł się przedstawiciel doktorów oraz studentów.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. S. Dzięgielewski, prof. T. Filipiak, prof. B. Ginter, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. Cz. Lipecka, dr R. Mojak, prof. T. Sławek.

Z uwagi na odmienność poglądów dyskutantów co do liczebności PRG, przewodniczący RG zarządził głosowanie:

 • I wariant - 7-osobowy skład PRG (głosowanie jawne): 7 osób głosowało za wnioskiem, 14 osób było przeciw wnioskowi, 9 osób wstrzymało się od głosu;
 • II wariant - 8-osobowy skład PRG (głosowanie jawne): 9 osób wstrzymało się od głosu, przy braku głosów sprzeciwu.

RG rozstrzygnęła więc, że PRG składać się będzie z 8 członków oraz przewodniczącego.

RG w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wypowiedziała się za wyborem 3 wiceprzewodniczących RG.

Dr K. Wańkowicz w imieniu adiunktów zgłosił do PRG kandydaturę dr R. Mojaka.

Stud. R. Sarnecki w imieniu studentów zgłosił do PRG kandydaturę P. Kowalskiego.

* * *

Dr J. Masłowski poinformował, że na członków PRG zgłoszono 21 osób.

Zgodę na kandydowanie wyrazili: prof. S. Dzięgielewski, prof. B. Ginter, stud. P. Kowalski, prof. H. Kuźniak, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, dr R. Mojak, prof. T. Sławek.

W I turze głosowania oddano 30 ważnych głosów. Wymagane minimum stanowiące o wyborze wynosiło 16 głosów. Członkami PRG wybrano: dr R. Mojaka (26 głosów), prof. W. Mitkowskiego (23 głosy), prof. S. Dzięgielewskiego (22 głosy), stud. P. Kowalskiego (22 głosy), prof. T. Sławka (21 głosów), prof. P. Lampe (20 głosów), prof. B. Gintera (19 głosów), prof. J. Madeya (19 głosów).

Prof. J. Błażejowski złożył w imieniu RG gratulacje nowowybranym członkom PRG.

X

Po przerwie, w czasie której odbyło się posiedzenie konstytuujące PRG, prof. J. Błażejowski poinformował RG, że PRG desygnowało ze swego składu na wiceprzewodniczących Rady: prof. B. Gintera, prof. J. Madeya i prof. W. Mitkowskiego.

Przewodniczący RG zwrócił się do Rady o zatwierdzenie, w głosowaniu tajnym, wyboru wskazanych kandydatów.

Oddano 30 ważnych głosów. Prof. W. Mitkowski otrzymał 30 głosów, prof. J. Madey - 29 i prof. B. Ginter - 25.

Prof. J. Błażejowski pogratulował nowowybranym wiceprzewodniczącym i złożył życzenia owocnej i dającej satysfakcję pracy na rzecz Rady Głównej.

* * *

Szczegółowa dokumentacja wyborów wraz z protokołami Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Biura RG.

XI

Prof. J. Błażejowski przedstawił propozycję organizacji i trybu prac RG, omówił zadania jakie stoją przed Rady i scharakteryzował podział kompetencji poszczególnych komisji.

Przewodniczący RG zaproponował, aby powołać 5 komisji:

 • Komisję Nauki i Spraw Zagranicznych,
 • Komisję Ekonomiczną,
 • Komisję Edukacji,
 • Komisję Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego,
 • Komisję Uprawnień Akademickich.

Na wniosek przewodniczącego RG, członkowie Rady zgłosili swój akces do poszczególnych komisji.

XII

Odbyły się posiedzenia konstytuujące komisje RG. Posiedzeniom przewodniczyli delegowani przez PRG członkowie Prezydium.

Prezydium RG zaproponowało kandydatów na przewodniczących komisji Rady.

Komisje ukonstytuowały się w następujący sposób:

 1. Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych (KN RG)
  Przewodniczący: prof. Tadeusz Sławek
  Wiceprzewodniczący: prof. Wojciech Iwańczak
 2. Komisja Ekonomiczna (KE RG)
  Przewodniczący: prof. Krystyna Dziworska
  Wiceprzewodniczący: prof. Stefan Wrona
 3. Komisja Edukacji (KEdRG)
  Przewodniczący: dr hab. Anna Błach
  Wiceprzewodniczący: dr Dariusz Rott
  stud. Robert Sarnecki
 4. Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego (KR RG)
  Przewodniczący: prof. Wojciech Mitkowski
  Wiceprzewodniczący: dr Krzysztof Piskorczyk
 5. Komisja Uprawnień Akademickich (KU RG)
  Przewodniczący: prof. Bolesław Ginter
  Wiceprzewodnicząca: prof. Czesława Lipecka

XIII

Prof. J. Błażejowski poinformował, że w dniu 15.01.03 r. zostanie zwołane posiedzenie PRG, na które zaproszeni zostaną przewodniczący komisji, profesorowie H. Grabowski, W. Iwańczak, H. Kuźniak oraz doktor D. Rott.

Przewodniczący RG poinformował o planowanych terminach posiedzeń Prezydium i plenarnych Rady RG w I półroczu 2003 r.

PRG Plenum RG
 1. 12.II.03 - godz. 13:30 13.II.03 - godz. 11:00
 2. 12.III.03 - godz. 14:00 13.III.03. - godz. 11:00
 3. 16.IV.03 r. - godz. 14:00 17.IV.03 r. - godz. 11:00
 4. 14.V.03 r. - godz. 14:00 15.V.03 r. - godz. 11:00
 5. 11.VI.03 r. - godz. 14:00 12.VI.03 r. - godz. 11:00
 6. 16.VII.03 r. - godz. 11:00

XIV

W czasie, kiedy Komisja Skrutacyjna zajmowała się liczeniem, na sali toczyła się dyskusja inicjowana przez przewodniczącego RG.

Prof. J. Błażejowski przedstawił ogólnie tryb i zakres prac Rady.

Prof. H. Kuźniak zwrócił uwagę na fakt ustawowego zakończenia z dn. 31.12.02 r. działalności RWSA oraz jednoosobowej reprezentacji uczelni artystycznych w nowej RG. Uwaga ta wypowiedziana była w kontekście potrzeby pilnego opracowania standardów nauczania dla brakujących kierunków studiów artystycznych i innych. Niezbędny jest szerszy udział środowiska w opracowywaniu tych standardów jak i większe zaangażowanie MENiS oraz Biura Rady Głównej.

Biuro RG w aktualnym (2-osobowym) składzie nie jest w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom.

W podobnym duchu wypowiadali się prof. P. Lampe, reprezentujący środowisko uczelni medycznych, oraz prof. H. Grabowski z akademii wychowania fizycznego.

Dr hab. A. Błach przedstawiła dotychczasowy sposób postępowania Rady w sprawach przygotowywania i opiniowania projektów standardów nauczania. W dyskusji zabrali głos: prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, prof. H. Kuźniak, prof. P. Lampe.

Prof. J. Madey nawiązując do wypowiedzi prof. H. Kuźniaka oraz odpowiedzi dyr. BRG odnośnie obsady personalnej Biura stwierdził, że należy pilnie podjąć działania mające na celu wzmocnienie kadrowe BRG.

Dyr. BRG H. Grabiec- Polakiewicz przekazała kilka informacji organizacyjnych dotyczących sposobu realizacji zamówień na noclegi, trybu refundacji delegacji oraz formy ryczałtowych wynagrodzeń dla członków RG za udział w posiedzeniach Rady i jej organów.

Prof. J. Błażejowski zamykając posiedzenie pogratulował raz jeszcze wyboru na funkcje w RG oraz podziękował za udział w obradach.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Opracowała:
Halina Grabiec-Polakiewicz

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików