Protokół II posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 lutego 2003 r.

piątek, 3 października 2003

I

Prof. J. Błażejowski otwierając obrady powitał Panią Minister dr K. Łybacką, wszystkich członków RG, stałych gości uczestniczących w posiedzeniu oraz przedstawicieli MENiS (Lista obecności stanowi załącznik do oryginału protokołu).

II

Na wniosek przewodniczącego RG uchwalono następujący porządek obrad:

 • wystąpienie Minister ENiS dr K. Łybackiej. Pytania, dyskusja.
 • Informacje o działalności PRG w okresie 4.01. - 12.02.03 r.
 • Zaopiniowanie projektów rozporządzeń MENiS:
  1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów,
  2. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia,
  3. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa,
  4. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa,
  5. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004,
  6. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2003/2004,
  7. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowania projektów regulaminów przyznawania stypendiów:
  1. z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Stefana Langroda Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  2. konferencyjnych przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
  3. na wyjazdy emerytowanych profesorów do krajowych ośrodków badawczych (program NESTOR) oraz Krajowych Stypendiów Wyjazdowych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Zaopiniowanie podziału dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych w uczelniach niepaństwowych oraz szkołach wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki.
 • Zaopiniowanie kryteriów podziału środków z budżetu państwa na 2003 r. dla:
  1. uczelni artystycznych,
  2. wyższych szkół morskich.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.

III

Pani Minister dr K. Łybacka zabierając głos, raz jeszcze pogratulowała członkom RG zasiadania w tym gremium wyrażając jednocześnie przekonanie, że współpraca MENiS i z RG w nowej kadencji będzie tak samo harmonijna i owocna jak to miało miejsce w ubiegłej kadencji.

RG jest obok PKA jednym z dwóch gremiów ustawowo umocowanych i do współpracujących z Ministrem ENiS, a także mających możliwość wpływania na podejmowanie przez Ministerstwo decyzji i wpływania na kierunki i strategię rozwoju szkolnictwa wyższego.

Pani Minister poinformowała o trwających pracach nad nowym prawem o szkolnictwie wyższym. Powołany został zespół przy Kancelarii Prezydenta RP, do którego na wniosek Minister ENiS delegowani zostali: sekretarz stanu w Ministerstwie prof. T. Goban-Klas, przewodniczący PKA prof. A. Jamiołkowski oraz przewodniczący RG prof. J. Błażejowski.

Pani Minister podkreśliła, że oczekuje na zakończenie prac nad ustawą. Uznała, że w ustawie winny znaleźć rozstrzygnięcia m.in. sprawy nowych form kształcenia (np. uniwersytet otwarty, wszechnica internetowa), przystosowania liczby kształconych studentów na poszczególnych kierunkach do potrzeb rynku, zasady zatrudniania pracowników w uczelniach państwowych i niepaństwowych, relacje między kanclerzem, założycielem i rektorem w szkołach niepaństwowych, itp. Oczywiście wymienione problemy nie wyczerpują całego katalogu spraw niezbędnych do klarownego i precyzyjnego sformułowania w nowym prawie o szkolnictwie wyższym. Opracowany projekt tego dokumentu poddany zostanie szerokiej dyskusji w udzielaniu środowisku akademickim.

W dyskusji udział wzięli: prof. K. Dziworska, prof. S. Dzięgielewski, prof. T. Filipiak, prof. B. Ginter, prof. P. Lampe, prof. T. Sławek, prof. M. Strużycki oraz dr K. Wańkowicz.

Pani Minister odpowiedziała na pytania i ustosunkowała się do przedstawionych w dyskusji problemów.

Prof. J. Błażejowski podziękował Pani Minister za obecność i wystąpienie.

IV

Członkowie PRG przekazali informacje o udziale w posiedzeniach różnych gremiów:

 • prof. J. Madey z posiedzenia Prezydium PAN, na którym najwięcej czasu poświęcono projektowi ustawy o finansowaniu nauki,
 • prof. T. Sławek z posiedzenia KBN,
 • prof. W. Mitkowski z posiedzenia KRPUT,
 • dr K. Wańkowicz z zebrania elektorów uczelni technicznych - kurii doktorów odbytego w Politechnice Łódzkiej dn. 10.02.2003 r.,
 • prof. H. Kuźniak z posiedzenia Rządowego Sejmowej Komisji ENiM w sprawie rządowego projektu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, na którym przedstawiono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej przygotowującej opinię o projekcie ustawy,
 • prof. W. Iwańczak z posiedzenia Sejmowych Komisji ENiM oraz Samorządu Terytorialnego, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty,
 • prof. J. Błażejowski z inauguracyjnego posiedzenia CK ds. TNiSN.

* * *

Prof. J. Błażejowski poinformował, że PRG podjęło starania o wykonanie i zalegalizowanie znaku graficznego (logo) RG. Prof. H. Kuźniak zobowiązał się do wskazania artysty plastyka, który podejmie się zaprojektowania logo dla RG.

V

Prof. W. Mitkowski, w mieniu KR RG, przedstawił pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów, pod warunkiem dokonania następujących zmian:

RG uważa, że należy usunąć dodatkowy ust. 2a, bowiem wnioskodawca nie przedstawił uzasadnienia do proponowanego uzupełnienia. Propozycja dodania ust. 2a stwarza możliwość niekontrolowanego tworzenia nowych kierunków studiów oraz w konsekwencji może prowadzić do dodatkowych skutków finansowych.

RG proponuje następujące brzmienie dodatkowego ust. 1a:

1a. Jeżeli uczelnia ubiegająca się o utworzenie kierunku studiów magisterskich nie prowadzi na tym samym kierunku studiów na poziomie zawodowym, za spełnienie wymogu określonego w ust. 1 pkt 2 w pierwszych 2 latach prowadzenia utworzonego kierunku studiów magisterskich można uznać przedstawienie planu badań naukowych, które będą realizowane w uczelni w dyscyplinie odpowiadającej temu kierunkowi wraz ze sposobem ich finansowania".

Studia magisterskie może prowadzić uczelnia, w której są prowadzone badania naukowe w dyscyplinie odpowiadającej danemu kierunkowi studiów. Nie należy sugerować, że badania naukowe można zastąpić planem badań naukowych.

W dyskusji udział wzięli: prof. B. Tuchańska oraz prof. J. Błażejowski.

Uchwała RG Nr 5/2003 podjęta przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 10).

VI

Prof. J. Błażejowski, w imieniu KEd RG, przedstawił pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, proponując jednocześnie zmianę brzmienia ust. 1 w § 3 na następujące:

"§3.1. W systemie studiów wieczorowych łączna liczba godzin zajęć nie może być niższa niż 80%, a w systemie studiów zaocznych - niższa niż 60% łącznej liczby godzin podanej w wymaganiach ogólnych odpowiednich standardów nauczania. Podane w tych standardach przedmioty i przypisane tym przedmiotom obciążenia godzinowe obowiązują dla wszystkich systemów studiów."

Uchwała RG Nr 4/2003 podjęta jednomyślnie, stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 9).

VII

Prof. K. Dziworska, w imieniu KE RG przedstawiła pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa, zgłaszając jednocześnie następujące uwagi szczegółowe dotyczące zmiany brzmienia następujących fragmentów projektu rozporządzenia:

 • w § 1 ust. 1 pkt 1
  "co najmniej jedna z jednostek organizacyjnych uczelni posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim i w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, co najmniej czterech pracowników uczelni, zatrudnionych przez okres nie krótszy niż dwa lata, na podstawie umowy o pracę, uzyskało stopień naukowy doktora",
 • § 3 ust. 1 pkt 6
  "zapewni dla inwestycji, której dotyczy wystąpienie, środki własne w wysokości co najmniej 30% i środki inne niż dotacja z budżetu państwa w łącznej wysokości co najmniej 70% wartości kosztorysowej inwestycji",
 • § 3 ust. 5
  "Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną, o której mowa w ust. 1, finansowaną również ze środków własnych uczelni i innych źródeł (w co najmniej 70%) uczelnia powinna dołączyć:",
 • § 4
  "Warunkiem wystąpienia uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji z budżetu państwa jest uprzednie wykorzystanie zadeklarowanych wcześniej środków własnych na realizację przedsięwzięcia zgodnie z przeznaczeniem. Uczelnia występująca o dofinansowanie winna przestrzegać przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni.",
 • § 6 ust. 1
  "Po wpłynięciu wniosku, ministerstwo sprawdza czy spełnia on wymagania formalne określone w rozporządzeniu",
 • § 7
  Wnioski uczelni niepaństwowych o przyznanie dotacji, o których mowa w § 1 i 3, powinny dotyczyć roku budżetowego 2004.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Madey oraz rektor prof. J. Szabłowski.

RG przyjęła do aprobującej wiadomości przedstawioną opinię, przy 9 osobach wstrzymujących się od głosu.

Uchwała RG Nr 10/2003 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 17).

VIII

Prof. K. Dziworska, w imieniu KE RG, przedstawiła pozytywna opinię o projekcie rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa, zgłaszając jednocześnie propozycje zmian zapisów następujących fragmentów projektu rozporządzenia:

 • § 1 ust.1 pkt 2
  "w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, co najmniej czterech pracowników uczelni, zatrudnionych przez okres nie krótszy niż dwa lata na podstawie umowy o pracę, uzyskało stopień naukowy doktora.",
 • § 3 ust. 1 pkt 3
  "liczba studentów jest nie mniejsza niż 2.000 osób, w tym co najmniej 350 studentów na studiach dziennych",
 • § 3 ust. 1 pkt 6
  "zapewni to inwestycji, której dotyczy wystąpienie, środki własne w wysokości co najmniej 30% i środki inne niż dotacja z budżetu państwa w łącznej wysokości co najmniej 70% wartości kosztorysowej inwestycji",
 • § 3 ust. 5
  "Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną, o której mowa w ust. 1, finansowaną również ze środków własnych uczelni i innych źródeł (w co najmniej 70%) uczelnia powinna dołączyć:",
 • § 4
  "Warunkiem wystąpienia niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji z budżetu państwa jest uprzednie wykorzystanie zapewnionych wcześniej środków własnych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu państwa zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem. Uczelnia występująca o dofinansowanie winna przestrzegać przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni.",

 • § 6 ust. 1
  "Po wpłynięciu wniosku, ministerstwo sprawdza czy spełnia on wymagania formalne określone w rozporządzeniu",
 • § 8
  Wnioski uczelni niepaństwowych o przyznanie dotacji, o których mowa w § 1 i 3, powinny dotyczyć roku budżetowego 2004.

RG przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawioną opinię, przy 10 osobach wstrzymujących się od głosu.

Uchwała RG Nr 9/2003 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 16).

* * *

Stud. S. Polański podniósł sprawę systemu pomocy stypendialnej dla studentów, stwierdzając że środki z budżetu państwa przeznaczane na stypendia systematycznie maleją. Podkreślił też występujące, jego zdaniem, nieprawidłowości w podziale środków na stypendia między oba sektory szkolnictwa wyższego.

Zdaniem RG przepis art. 152 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym w obecnym brzmieniu nie wyklucza możliwości korzystania z pomocy materialnej z budżetu państwa, w tym ze stypendium socjalnego przez wszystkich studentów, także przez studentów studiów zaocznych, wieczorowych czy nawet eksternistycznych. Problem wciąż polega na niewystarczających środkach finansowych przeznaczanych na ten cel.

Sprawa ta wywołała pewne kontrowersje i ożywioną dyskusję, w której zarysowały się także inne wątki, m.in. potrzeba szerszej informacji o pracach zespołu przygotowującego projekt prawa o szkolnictwie wyższym oraz możliwości przedstawiania opinii PRG w imieniu RG w sprawach bardzo pilnych, a wynikających z ustawowych obligacji w stosunku do RG.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. R. Będziński, prof. S. Dzięgielewski, prof. T. Filipiak, prof. H. Grabowski, prof. B. Gutkowska, prof. S. Kalembka, prof. H. Kuźniak, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, dyr. W. Pakuła, dr K. Piskorczyk, stud. S. Polański, prof. T. Sławek, prof. S. Wrona.

* * *

Prof. J. Błażejowski zgłosił formalny wniosek o upoważnienie PRG do podejmowania uchwał w imieniu RG, w sprawach o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2 i 3, ustawy o szkolnictwie wyższym jeśli względy pilności przemawiać będą za koniecznością podjęcia takiej uchwały, zgodnie z oczekiwaniami kierownictwa MENiS.

RG jednomyślnie, na stałe, udzieliła upoważnienia PRG zobowiązując jednocześnie PRG do informowania Rady Głównej o podjętych uchwałach na jej najbliższym posiedzeniu plenarnym.

Uchwała RG Nr 3/2003 w powyższej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 8).

IX.

Dr J. Kosiewicz, w imieniu KEd RG, przedstawił pozytywną opinię o projektach rozporządzeń MENiS w sprawie:

 • określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004. Uchwała RG Nr 1/2003 (RG druk Nr 6),
 • określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2003/2004. Uchwała RG Nr 2/2003 (RG druk Nr 7).

Uchwały powyższe podjęte zostały jednomyślnie i stanowią załącznik do oryginału protokołu.

X.

Prof. W. Mitkowski, w imieniu KRRG, przedstawił pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia MENiS w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Zmiana dotyczyła nadania Szkole imienia Witelona. Patron Szkoły żył na przełomie XIII i XIV wieku, związany był z Legnicą od dzieciństwa, a w szkole do której uczęszczał piastował później stanowisko rektora.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt rozporządzenia. Uchwała RG Nr 8/2003 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 13).

XI.

Prof. B. Ginter, w imieniu KU RG, omówił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Pozytywnie zaopiniowano wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

 • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu" - Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria środowiska"- Wydziałowi Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej,
 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria chemiczna" - Wydziałowi Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.

Wszystkie opinie pozytywne podjęte zostały jednomyślnie.

Negatywnie zaopiniowano wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

 • doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu" - Wydziałowi Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.

Negatywna ocena wniosku związana jest z brakiem wystarczająco licznej grupy nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora i doktora habilitowanego reprezentujących dyscyplinę "nauki o zarządzaniu". Dyscyplina ta ma jedynie marginalne znaczenie zarówno jeśli chodzi o zakres badań naukowych prowadzonych na Wydziale, jak też problematykę publikacji naukowych. W tej sytuacji RG uznała, że nie ma jeszcze warunków do przeprowadzania przewodów doktorskich, a zwłaszcza habilitacyjnych. Wniosek Wydziału w obydwu jego częściach jest przedwczesny. Opinię negatywną podjęto jednomyślnie;

 • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu" - Wydziałowi Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Negatywna opinia, pomimo spełnienia warunków formalnych, związana jest z dominującą rolą problematyki organizacyjno-technicznej zarządzania, z marginesową pozycją prac o charakterze ekonomicznym i całkowitym brakiem zainteresowań teorią ekonomii. Widoczne jest to zarówno w strukturze organizacyjnej Wydziału jak też w tematyce badań i opracowań naukowych.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. B. Ginter, prof. B. Gutkowska, dr J. Kosiewicz, prof. Cz. Lipecka, dr K. Piskorczyk, prof. T. Sławek, prof. B. Tuchańska. Opinia negatywna podjęta została nie jednomyślnie, bowiem 6 osób głosowało za wnioskiem;

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria materiałowa" - Wydziałowi Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej. Wniosek nie spełnia ustawowych wymogów dotyczących odpowiedniej liczby zatrudnionych na Wydziale profesorów i doktorów habilitowanych. Dotyczy to zarówno dziedziny nauk technicznych jak i dyscypliny "inżynieria materiałowa". Również dorobek naukowy pracowników Wydziału koncentruje się na innych dyscyplinach, głównie w obszarze nauk chemicznych i technologii chemicznej. Nie stwarza to warunków do przeprowadzania przewodów doktorskich w zakresie wnioskowanej dyscypliny. Opinię negatywną podjęto przy 1 osobie głosującej za wnioskiem oraz 1 osobie wstrzymującej się od głosu.

Uchwała RG Nr 12/2003 w omawianych sprawach stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 20).

* * *

Prof. B. Ginter omówił sprawę wniosku Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo". Wniosek od strony merytorycznej i formalnej, co do zgodności z ustawą o tytule naukowym i stopniach naukowych nie budził zastrzeżeń. Nie dopełniony został natomiast warunek przedłożenia zgody Rady Wydziału Neofilologii UW, co do usamodzielnienia się w zakresie uprawnień Instytutu, który z punktu widzenia organizacyjnego nie jest jednostką samodzielną. Ponieważ oczekiwania na tę opinię trwały już zbyt długo, a wniosek w RG znajduje się od roku, zdecydowano zaopiniować go negatywnie. Opinię tę RG podjęła przy 7 osobach wstrzymujących się od głosu.

W dniu 17.02.03 r. przewodniczący RG podjął decyzję o wstrzymaniu przekazania negatywnej opinii do CK ds. TNiSN.

XII.

Prof. K. Dziworska, w imieniu KE RG, przedstawiła pozytywne opinie w następujących sprawach:

  • Stypendiów na wyjazdy emerytowanych profesorów do krajowych ośrodków badawczych (program NESTOR),
  • Krajowych stypendiów wyjazdowych przyznawanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Opinię podjęto jednomyślnie. Stanowisko RG Nr 1/2003 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 14);
 1. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Stefana Langroda Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  Opinię podjęto jednomyślnie. Stanowisko RG Nr 2/2003 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 15);
 2. w sprawie uaktualnionych zasad przyznawania stypendiów konferencyjnych przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Opinię podjęto jednomyślnie. Stanowisko RG Nr 3/2003 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 19).

XIII.

Prof. K. Dziworska, w imieniu KE RG, przedstawiła pozytywną opinię w sprawie planu podziału dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych w uczelniach niepaństwowych oraz szkołach wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki. RG jednomyślnie zaaprobowała przedłożoną opinię. Uchwała RG Nr 6/2003 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 11).

XIV.

Prof. K. Dziworska, w imieniu KE RG, zaproponowała, aby nie zgłaszać zastrzeżeń do przedłożonych w piśmie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2003 r. (Nr FE-3-3112/14/2003) - kryteriów podziału środków z budżetu państwa dla uczelni morskich w 2003 r. na działalność dydaktyczną oraz pomoc materialną dla studentów.
Uchwała RG Nr 7/2003 podjęta została jednomyślnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 12).

XV.

Prof. H. Kuźniak zreferował sprawę kryteriów podziału środków z budżetu państwa na działalność uczelni artystycznych w 2003 r., przedłożonych w piśmie Ministerstwa Kultury z dnia 10.02.03 r. Nr DEK.III.311/713/03/GK. RG przyjęła jednomyślnie przedłożone zasady do akceptującej wiadomości.

Uchwała RG Nr 11/2003 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 18).

XVI.

Prof. J. Błażejowski poinformował o zaproszeniu, jakie wpłynęło od przewodniczącego Senackiej Komisji ENiS, na spotkanie dyskusyjne dn. 21.03.03 r. w związku z artykułem w "Polityce" pt. "Bazar z dyplomami", prosząc jednocześnie osoby zainteresowane o wzięcie udziału w spotkaniu.

XVII.

Prof. J. Błażejowski zamykając obrady podziękował wszystkim uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Opracowała:
Halina Grabiec-Polakiewicz

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały:
  • uchwała nr 1/2003 RG z dn. 13.02.03 r. dotycząca projektu rozporządzenia MENiS w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004,
  • uchwała nr 2/2003 RG z dn. 13.02.03 r. dotycząca projektu rozporządzenia MENiS w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2003/2004,
  • uchwała nr 3/2003 z dn. 13.02.03 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego do podejmowania uchwał w jej imieniu,
  • uchwała nr 4/2003 RG z dn. 13.02.03 r. dotycząca projektu rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia,
  • uchwała nr 5/2003 RG z dn. 13.02.03 r. dotycząca projektu rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów,
  • uchwała nr 6/2003 RG z dn.13.02.03 r. w sprawie planu podziału dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych w uczelniach niepaństwowych oraz szkołach wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki,
  • uchwała nr 7/2003 RG z dn.13.02.03 r. w sprawie kryteriów podziału środków z budżetu państwa na działalność uczelni morskich w 2003 r.,
  • uchwała nr 8/2003 RG z dn. 13.02.03 r. dotycząca projektu rozporządzenia MENiS, w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowe w Legnicy,
  • uchwała nr 9/2003 RG z dn. 13.02.03 r. dotycząca projektu rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa,
  • uchwała nr 10/2003 RG z dn. 13.02.03 r. dotycząca projektu rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa,
  • uchwała nr 11/2003 RG z dn. 13.02.03 r. w sprawie kryteriów podziału środków z budżetu państwa na działalność uczelni artystycznych w 2003 r.,
  • uchwała nr 12/2003 RG z dn. 13.02.03 r. dotycząca zaopiniowania wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 2. Stanowiska
 3. Lista obecności.
 4. Stenogram obrad.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików