Protokół III posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 marca 2003 r.

czwartek, 21 września 2006

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie plenarne Rady Głównej i powitał członków Rady, stałych gości uczestniczących w posiedzeniu oraz prof. W. Cellarego z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

II

Obrady prowadzono według następującego porządku:,

 • Referat prof. W. Cellarego pt. "Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego".
 • Informacje o działalności Prezydium RG w okresie 12.02.-12.03.03 r.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyzna- nie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowanie projektów standardów nauczania dla:
  1. studiów magisterskich na kierunkach:
   • "położnictwo",
   • "pielęgniarstwo",
   • "stomatologia".
  2. studiów zawodowych na kierunkach:
   • "położnictwo",
   • "pielęgniarstwo".
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących postawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
 • Zaopiniowanie zasad podziału dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych w uczelniach niepaństwowych oraz szkołach wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki.
 • Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika "Polity- ka" w ramach akcji "Zostańcie z nami".
 • Zaopiniowanie projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą- dem Republiki Czeskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równo- ważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów naukowych uzy- skanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej.
 • Zaopiniowanie projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą- dem Republiki Federalnej Niemiec o uznawaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyż- szym.
 • Zatwierdzenie protokołu I posiedzenia plenarnego RG.

Sprawy różne i wolne wnioski.

III

Prof. W. Cellary wygłosił referat pt. "Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego", który jest wynikiem prac, jakie były prowadzone pod auspicjami Agendy Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. J. Błażejowski, prof. T. Filipiak, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. M. Strużycki oraz prof. J. Szabłowski. Prof. W. Cellary ustosunkował się do pytań i uwag w dyskusji.

Prof. J. Błażejowski podziękował prof. W. Cellaremu za interesujące wystąpienie.

IV

Informacje o działalności PRG w okresie między lutowym i marcowym posiedzeniem RG.

 • Prof. J. Madey przedstawił informację z dwóch posiedzeń KBN w dn. 20.02.03 r. oraz 10.03.03 r.
 • Prof. J. Błażejowski poinformował o przebiegu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, która miała miejsce w Białowieży w dn. 21-23.02.03 r. Przewodniczący przedstawił Apel Białowieski rektorów do społeczności akademickiej.

"Rektorzy uniwersytetów polskich zwracają się do studentów wszystkich uczelni polskich o wzięcie udziału w referendum europejskim. W przyszłej integracji z Unią Europejską upatrujemy wielką szansę dla naszego kraju, dla polskiej nauki, dla młodych pokoleń Polaków. Niech każdy student stara się zachęcić niezdecydowanych do udziału w tak ważnym dla przyszłości Polski referendum. Uczelnie uczestniczą w strukturach europejskich, pomóżmy innym skorzystać z dobrodziejstw przestrzeni europejskiej."

Głos zabrał prof. P. Lampe.

 • Prof. W. Mitkowski omówił przebieg spotkania KRUZ, które miało miejsce w dniach 23-24.02.03 r. oraz uroczystość wręczenia certyfikatów przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych w dn. 4.03.03 r.
 • Prof. H. Kuźniak zaprezentował projekt znaku graficznego (logo) RG zaprojekto- wanego przez Pana prof. H. Chylińskiego z ASP w Warszawie.
 • Prof. J. Błażejowski poinformował o dyskutowanym na posiedzeniu PRG projek- cie stanowiska dotyczącego utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w publicznych szkołach wyższych. Zwrócił się z prośbą o nadsyłanie uwag i pro- pozycji zmian. Kolejna wersja zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu RG.
 • Prof. B. Ginter poinformował o przebiegu posiedzenia Sejmowej KENiM w dn. 12.03.03 r.

V

Prof. B. Ginter zaproponował, aby RG pozytywnie zaopiniowała wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych:

 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo"
 • Instytutowi Orientalistycznemu Uniwersytetu Warszawskiego,
 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "językoznawstwo" - Instytutowi Orientalistycznemu Uniwersytetu Warszawskiego,
 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie "informatyka" - Wydziałowi Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej,
 • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - Wydziałowi Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie "kształtowanie środowiska" - Wydziałowi Rolniczemu Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "archeologia" - Wydziałowi Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

RG pozytywne opinie podjęła jednomyślnie.

Prof. B. Ginter przedstawił kolejne wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, które nie uzyskały pozytywnej opinii Rady:

 • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - Wy- działowi Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ponieważ młody liczący kilkanaście miesięcy Wydział powinien wykazać swoją dojrzałość do promowania specjalistów z zakresu ekonomii i dopiero po zakończeniu, co najmniej kilku, prze- wodów doktorskich, wystąpić z wnioskiem o uprawnienia do habilitowania. Obec- nie wniosek należy uznać za przedwczesny.

  Wniosek uzyskał negatywną opinię przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu.

 • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu"
 • Wydziałowi Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Wniosek spełnia wymogi formalne określone obowiązującą ustawą o tytule naukowym i stopniach naukowych. W opinii Rady nie ukształtowało się jednak na Wydziale środowisko naukowe gwarantujące należyty poziom przewodom habilitacyjnym, które byłyby przeprowadzane. Niezbyt klarowna struktura organizacyjna Wydziału, rozproszenie badań naukowych, atomizacja Katedr i zakładów nie sprzyjają integracji prac badawczych. Znaczną część wymienionych we wniosku publikacji naukowych należy przypisać innym jednostkom, z których wywodzi się znaczna część kadry ekonomistów zatrudnionych na Wydziale na drugich etatach. Wniosek jest przedwczesny. Opinię o wniosku podjęto jednomyślnie.
 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "historia" - Wydziałowi Filologiczno Historycznemu filii w Piotrkowie Trybunalskim Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Mimo spełnienia formalnego warunku zatrudnienia odpowiedniej liczby profesorów i doktorów habilitowanych Rada Główna opiniuje wniosek negatywnie, ze względu na brak wśród profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale wystarczającej liczby specjalistów z zakresu historii powszechnej od średniowiecza do czasów nowożytnych. RG zwraca również uwagę na zdecydowaną nadreprezentację historyków wojskowości. Nie stwarza to dobrych warunków do przeprowadzania i oceny przewodów doktorskich.

W dyskusji udział wzięli: prof. B. Ginter, prof. W. Iwańczak, prof. S. Kalembka oraz prof. L. Kozacki. Negatywna opinia o wniosku podjęta została 15 głosami, bez głosów sprzeciwu, przy 5 osobach wstrzymujących się od głosu.

Uchwała Nr 16/2003 RG dotycząca powyższych wniosków stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 28).

VI

Dr hab. A. Błach, w imieniu KEdRG, przedstawiła pozytywną opinię o projektach standardów nauczania dla kierunków studiów:

 • "pielęgniarstwo" (oba poziomy kształcenia),
 • "położnictwo" (oba poziomy kształcenia),
 • "stomatologia" (studia magisterskie).

W dyskusji udział wzięli: dr hab. A. Błach, prof. J. Błażejowski, prof. T. Filipiak, prof. H. Grabowski oraz prof. P. Lampe.

Uchwała Nr 17/2003 RG podjęta została jednomyślnie.

Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 29).

VII

Dr hab. A. Błach w imieniu KEd RG przedstawiła projekt rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów proponując pozytywną opinię. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski i prof. P. Lampe. Szczegółowe uwagi dotyczące standardów wymagań dla poszczególnych przedmiotów zgłoszone przez P.T. Członków RG postanowiono włączyć do uchwały.

RG przyjęła do wiadomości powyższy projekt uchwały (Nr 18/2003 RG; RG druk Nr 30) pozytywnie go opiniując. Szczegółowe uwagi dotyczące standardów wymagań dla przedmiotów wymienionych w rozporządzeniu stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

VIII

Prof. K. Dziworska zaproponowała pozytywną opinię, w imieniu KE RG, w sprawie podziału dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych w uczelniach niepaństwowych oraz szkołach wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki.

RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 15/2003 RG (RG druk Nr 25), w przedłożonej sprawie.

Uchwała stanowi załącznik do oryginału protokołu.

IX

Prof. K. Dziworska przedstawiła stanowisko KE RG w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika "Polityka" w ramach akcji "Zostańcie z nami".

Uwzględniając opinię Komisji, członkowie RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek. Stanowisko Nr 5/2003 RG (RG druk Nr 27) stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Prof. J. Błażejowski omówił projekt Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów naukowych uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej.

W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, prof. S. Kalembka, prof. P. Lampe oraz prof. J. Szabłowski.

RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 14/2003 (RG druk Nr 24) z pozytywną opinią o przedstawionym projekcie umowy z następującymi propozycjami zmian i uzupełnień:

Art. 1 ust. 2 pkt b winien mieć brzmienie

"w Republice Czeskiej: świadectwo egzaminu maturalnego, dyplomy ukończenia studiów, dokumenty nadania stopni naukowych, a także dokumenty nadania tytułu docenta lub profesora."

W art. 2 (trzecia linia) zbędne są słowa

"... w państwie...".

W art. 4 (pierwsza linia) powinno być

"... tytułu zawodowego licencjata...".

Art. 5 ust. 1 winien mieć brzmienie

"Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów magisterskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Czeskiej uznaje się za równoważne, zgodnie z tabelą porównawczą, stanowiącą załącznik do Umowy".

W art. 6 ust. 1 (czwarta linia) zbędne są słowa

"... w szkołach wyższych...".

Art. 6 ust. 2 winien być rozbudowany i zmodyfikowany; winien on mieć brzmienie

"Dyplomy, o których mowa w ust. 1, dają ich posiadaczom prawo do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub przyznanie kwalifikacji II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o nadanie tytułu docenta lub stopnia naukowego doktor ved w Republice Czeskiej."

W art. 7 dwie ostatnie linie winny brzmieć

"... stopnia naukowego doktor ved lub tytułu docenta uzyskane w Republice Czeskiej uznaje się za równoważne."

Art. 8 winien mieć brzmienie

"Dokumenty o nadaniu tytułu naukowego profesora w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Republice Czeskiej uznaje się za równoważne."

Art. 9 winien mieć brzmienie,

"osoba, której przyznano tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy, o którym mowa w artykułach 4-8 niniejszej Umowy, ma prawo używania go zgodnie z przepisami prawnymi umawiających się stron".

Drugie zdanie w art. 10 ust. 3 winno mieć brzmienie

"Miejsce i terminy spotkań będą ustalane drogą dyplomatyczną."

Drugie zdanie art. 11 ust. 1 winno mieć brzmienie

"za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie pierwszy dzień trzeciego miesiąca, który nastąpi po otrzymaniu noty."

Na końcu art. 12 winno być

"... w języku polskim i czeskim..." a nie "... w języku polskim i słowackim...".

W tabeli porównawczej należy dodać

"Kandidat ved" przy stopniach doktora po stronie czeskiej oraz po tej samej stronie usunąć powtarzające się pod koniec "Doktor ved" (Dr Sc.), docent".

Rada zwraca również uwagę, że w tabeli tej brak jest znaków diakrytycznych i akcentów. Nie zrozumiały jest ponadto zapis "in enyr".

Uchwała Nr 14/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 24).

XI

Prof. J. Błażejowski zaprezentował projekt Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznawaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. S. Kalembka oraz prof. P. Lampe.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt przyjmując uchwałę Nr 13/2003 RG (RG druk Nr 23), która stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XII

RG jednomyślnie, bez uwag zatwierdziła protokoł I posiedzenia plenarnego, które miało miejsce 03.01.03 r.

XIII

Sprawy różne, wolne wnioski

 • Prof. R. Będziński zasugerował powrócenie do sprawy strategii rozwoju szkolnictwa, która była dyskutowana w czasie trwania poprzedniej kadencji RG. Zwrócił uwagę na fakt, że szkolnictwo rozwija się bardzo intensywnie w różnych kierunkach, a jednocześnie budżet pozostaje bez zmian.
 • Prof. P. Lampe zwrócił się z prośbą o rozważenie przez RG kwestii uniwersytetów medycznych.
 • Dr R. Mojak przypomniał, iż na posiedzeniu Prezydium RG ustalony został program działania Rady i dwa powyższe zagadnienia przedstawione przez prof. R. Będzińskiego oraz prof. P. Lampe były przewidziane do poddania ich dyskusji na forum RG (model kariery akademickiej i polityka kształcenia medycznego).
 • Prof. J. Błażejowski zaproponował przesunięcie kwietniowego posiedzenia plenum RG z godz. 11-tej na godz. 9-tą.
 • Przewodniczący RG prof. J. Błażejowski poinformował, iż:
  1. gościem zaproszonym na następne posiedzenie będzie prof. A. Jamiołowski, który omówi działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
  2. nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP z dnia 21.03.03 r. na dzień 01.04.03 r., na którym poruszony zostanie temat "Możliwości zapobiegania patologii w uzyskiwaniu ocen i dyplomów w szkołach wyższych",
  3. Prezydium RG w dniu 12.03.03 r. uchwaliło negatywne stanowisko w sprawie uznania dyplomu dr hab. nadanego pani E. Graczyńskiej w Republice Węgierskiej,
  4. pani Minister H. Kuzińska odpowiedziała na uchwałę RG dotyczącą finansowa- nia uczelni niepublicznych wyjaśniając, dlaczego w rozporządzeniu znajduje się wpis o możliwości składania wniosków w bieżącym roku,
  5. Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych delegowała panią prof. D. Ko- radecką, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, do uczestniczenia w po- siedzeniach RG,
  6. trwają dalsze prace nad uzupełnieniem brakujących standardów nauczania; dr hab. A. Błach wystąpiła z prośbą o przedstawienie kandydatur osób, które mogłyby się podjąć opracowania projektu standardów dla kierunków: "etnologia" i "socjologia".
  7. wystąpił do MENiS z prośbą o zmniejszenie obowiązkowego wymiaru zajęć dy- daktycznych o połowę dla wiceprzewodniczących RG, członków Prezydium, prze- wodniczących Komisji RG, a także osób reprezentujących uczelnie artystyczne, pedagogiczne i wychowania fizycznego o oraz rzecznika prasowego, a do 1/4 wszystkim pozostałym członkom RG w okresie trwania kadencji RG.

XIV

Prof. J. Błażejowski zamykając III posiedzenie plenarne RG podziękował uczestnikom za udział i zaprosił na następne, które będzie miało miejsce 17.04.03 r.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików