Protokół IV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 kwietnia 2003 r.

czwartek, 21 września 2006

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie plenarne Rady Głównej i powitał członków Rady, stałych gości uczestniczących w posiedzeniach oraz prof. D. Koradecką - Wiceprzewodniczącą Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

Prof. J. Błażejowski pogratulował prof. J. Szabłowskiemu ponownego wyboru na Przewodniczącego KRUN.

Głos zabrał prof. A. Strelau. Poinformował zebranych, iż będzie reprezentantem Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniach plenarnych RG. Zapewnił, że problematyka szkolnictwa wyższego jest mu dobrze znana, i że PAN podejmie wszelkie działania mające na celu przybliżenie tej instytucji szkołom wyższym.

Następnie głos zabrał Minister T. Goban-Klas. Złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i podziękował członkom RG za ich dotychczasową pracę. Zwrócił uwagę na potrzebę uznania nowych dziedzin interdyscyplinarnych, których istnienie, obok tradycyjnych dziedzin, ma istotny wpływ na rozwój nauki i związanej z tym edukacji polskiej.

II

Obrady prowadzone były według następującego porządku:

 • Wystąpienie prof. A. Jamiołkowskiego, Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Dyskusja.
 • Wystąpienie prof. D. Koradeckiej, Wiceprzewodniczącej Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
 • Zaopiniowanie projektów standardów nauczania dla kierunku studiów "grafika" - oba poziomy kształcenia.
 • Stanowisko RG w sprawie utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w publicznych szkołach wyższych.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu.
 • Stanowisko RG dotyczące uchwały nr 6/2002/2003 Rady Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Przyjęcie uchwały popierającej przywrócenie na maturze, jako obowiązkowego, egzaminu z matematyki.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
 • Informacje o działalności Prezydium RG w okresie 14.03 - 16.04.03 r.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.

III

Prof. A. Jamiołkowski poinformował o pracach i zadaniach PKA. Omówił szczegółowo dwa najważniejsze pola działania Komisji, a mianowicie opiniowanie wniosków w sprawie utworzenia uczelni lub nowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz kontrola jakości kształcenia w już funkcjonujących szkołach.

W dyskusji udział wzięli: dr hab. A. Błach, prof. J. Błażejowski, prof. St. Dzięgielewski, prof. W. Iwańczak, prof. H. Grabowski, prof. P. Lampe i prof. A. Strelau.
Prof. A. Jamiołkowski udzielił odpowiedzi na zadane pytania i ustosunkował się do uwag w dyskusji.

Prof. J. Błażejowski podziękował prof. A. Jamiołkowskiemu za interesujące wystąpienie i dyskusję.

IV

Przewodnictwo obrad przejął prof. J. Madey.

Prof. D. Koradecka, Wiceprzewodnicząca Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych i Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy przedstawiła problematykę ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy - wyrażając chęć współpracy z RG.

W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński i prof. P. Lampe.

V

Dr hab. A. Błach przedstawiła pozytywną opinię o projektach standardów nauczania dla kierunku studiów "grafika" na obu poziomach kształcenia.

W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński oraz prof. J. Madey.

RG zaopiniowała pozytywnie powyższe projekty przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu.

Uchwała Nr 19/2003 RG wraz ze standardami nauczania stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 32).

VI

Prof. T. Sławek omówił sprawę utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w publicznych szkołach wyższych.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Madey i dr K. Wańkowicz.

Stanowisko Nr 6/2003 RG podjęte zostało jednomyślnie. Stanowi ono załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 33).

VII

Prof. W. Mitkowski przedstawił pozytywną opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu, które dotyczą zmiany dotychczasowej nazwy szkoły na nową "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu".

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Uchwała Nr 21/2003 RGstanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 36).

VIII

Prof. W. Mitkowski zreferował sprawę pisma dziekana Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczącego dokonania merytorycznych uściśleń i korekt do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów. RG poparła wnioskowane zmiany.

Stanowisko Nr 7/2003 RG podjęte zostało jednomyślnie. Stanowi ono załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 34).

IX

Prof. W. Mitkowski zgłosił wniosek przywrócenia na maturze, jako obowiązkowego, egzaminu z matematyki. Zaproponował aby RG obecnej kadencji poparła stanowisko Nr 47/01 RG VII kadencji z dn. 15.11.2001 r. w tej sprawie, podjęciem odpowiedniej uchwały.

W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. H. Grabowski, dr K. Piskorczyk i prof. S. Wrona.

RG podjęła uchwałę Nr 20/2003 RG przy 6 osobach głosujących przeciwko. Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 35).

X

Dr hab. A. Blach omówiła projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

W dyskusji udział wzięli: prof. B. Ginter, prof. S. Kalembka, prof. P. Lampe, dr K. Piskorczyk i prof. W. Mitkowski.

RG pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt przy 1 osobie głosującej przeciwko i 3 osobach wstrzymujących się od głosu. Uchwała Nr 22/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 37).

XI

Informacje o działalności Prezydium RG w okresie pomiędzy marcowym i kwietniowym posiedzeniem RG:

 • Prof. T. Sławek poinformował o przebiegu posiedzenia KBN w dn. 20.03.03 r.
 • Prof. J. Madey omówił wspólne posiedzenie prezydiów PAN i KRASP w dn. 11.04.03 r.
 • Prof. W. Iwańczak zreferował przebieg posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dn. 16.04.03 r.
 • Prof. J. Madey poinformował o liście przewodniczącego RG do Ministra Kultury dotyczącym brakujących standardów nauczania dla kierunków artystycznych i odpowiedzi Ministra w tej sprawie.

XII

Sprawy różne omawiane w czasie posiedzenia:

 • Prof. W. Mitkowski poinformował, iż na forum KR RG rozpoczęty został cykl dyskusji dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego. Do tej pory omówiono relacje pomiędzy RG, PKA i KRASP oraz rozpoczęto dyskusję nad strategią rozwoju szkolnictwa.
 • Członkowie RG wymienili uwagi dotyczące procesu powstawania projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W dyskusji udział wzięli: prof. T. Filipiak, prof. B. Ginter, prof. L. Kozacki, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, dr K. Piskorczyk oraz prof. S. Wrona.
 • Poruszona została kwestia zasadności likwidacji egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe i zastąpienie ich wyłącznie egzaminem maturalnym oraz wprowadzenie 2-stopniowej matury. W dyskusji udział wzięli: prof. St. Dziegielewski, prof. W. Iwańczak, prof. T. Filipiak, prof. P. Lampe i dr K. Wańkowicz.

XIII

Prof. J. Madey zamykając posiedzenie plenarne, podziękował uczestnikom za udział, złożył im życzenia świąteczne i zaprosił na kolejne posiedzenie w dniu 15.05.03 r.

Przewodniczący
Rady Głównej
Wiceprzewodniczący
Rady Głównej
Jerzy Błażejowski Jan Madey
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały:
 2. Stanowiska:
 3. Stenogram obrad.
 4. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików