Protokół IX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniach 11 grudnia 2003r.

poniedziałek, 25 września 2006

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie Rady Głównej i powitał wszystkich uczestników.

II

Jednomyślnie uchwalony został następujący porządek obrad:

 • Informacja o wyborze nowych przedstawicieli studentów do RG na okres XII.03-XI.04.
 • Informacje o działalności Prezydium RG w okresie 17.10.03 - 10.12.03 r.
 • Opinia RG o projekcie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowanie zasad podziału środków dla uczelni morskich w 2004 r.
 • Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
 • Opinia w sprawie ustawy o finansowaniu nauki.
 • Zaopiniowanie wniosku o przekształcenie Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w uczelnię o nazwie "Warszawska Akademia Ekonomiczna".
 • Opinia w sprawie zlecenia przez MENiS Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prowadzenia studiów podyplomowych dla trenerów sportowych.
 • Zaopiniowanie standardów nauczania dla kierunku "transport".
 • Opinie w sprawie zmiany ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Sprawy różne.

III

Prof. J. Błażejowski poinformował o wyborze dwóch nowych przedstawicieli studentów do RG na okres XII.03-XI.04 r. Dotychczasowi członkowie Sławomir Polański oraz Robert Sarnecki zastąpieni będą przez studentów: Pawła Matlakiewicza i Arkadiusza Doczyka.

IV

Członkowie Prezydium Rady Głównej poinformowali o działalności PRG między październikowym i grudniowym posiedzeniem RG:

prof. J. Błażejowski

  • posiedzeniu KRUP w dn. 13-15.11.03 r. zorganizowanym przez Uniwersytet Gdański;
  • krajowej konferencji poświęconej procesowi bolońskiemu, dn. 20.11.03 r.;
  • uroczystości wręczenia nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dn. 5.12.03 r.;
  • konferencji nt. "Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych" zorganizowanej dn. 9.12.03 r. w Senacie RP.prof. J. Madey:

 • posiedzeniach Prezydium PAN, dn. 19.11.03 r. oraz 10.12.03 r.;
 • seminarium zorganizowanym dn. 5.12.03 r. przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji pt. "Internet i techniki multimedialne w edukacji".

V

Prof. J. Błażejowski poinformował zgromadzonych o aktualnym stanie prac nad projektem ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 31 października 2003 zamieszczonym na stronie internetowej Fundacji Rektorów Polskich. Trwają w tej sprawie konsultacje - w dniu 11.12.03 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu odbyło się jedno ze spotkań, w którym uczestniczyli prawnicy Ministerstwa.

Przewodnictwo obrad, na czas dyskusji na temat projektu ustawy, przejął prof. J. Madey. Poprosił profesorów T. Sławka oraz W. Mitkowskiego - członków dwuosobowego zespołu - o przedstawienie projektu stanowiska RG w tej sprawie.

W dyskusji udział wzięli: dyr. T. Bader (DSW MENiS), prof. R. Będziński, prof. J. Błażejowski, prof. S. Dzięgielewski, prof. K. Dziworska, prof. T. Filipiak, prof. B. Gutkowska, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. J. Posielski (Akademia Śląska), prof. T. Sławek, prof. M. Strużycki, prof. B. Tuchańska, dr K. Wańkowicz oraz prof. S. Wrona.

RG przyjęła stanowisko przy 4 osobach wstrzymujących się od głosu, w którym stwierdziła, iż:

 • docenia próbę rozwiązań wielu istotnych problemów szkolnictwa wyższego, takich jak nowego określenia warunków zatrudnienia pracowników wyższych uczelni (choć to zagadnienie wymaga zapewne dalszych dyskusji), uregulowania kwestii podejmowania przez nich dodatkowego zatrudnienia, spraw dotyczących doktorantów i zdaje sobie sprawę, że omawiany projekt jest wynikiem poszukiwania kompromisowych rozwiązań problemów powstałych w trakcie 13 lat obowiązywania dotychczasowej ustawy o szkolnictwie wyższym. RG z troską zauważa jednak, iż utrzymanie niektórych zapisów grozi pogorszeniem poziomu szkół wyższych - może powodować obniżenie poziomu kształcenia oraz może prowadzić do marginalizacji badań naukowych (gdyż realizacja zadań statutowych jest sprowadzana głównie do zadań dydaktycznych). Ponadto brak powiązania projektu z istniejącym systemem awansu naukowego (brak wymagań dotyczących rad naukowych uprawnionych do habilitowania) godzi w istotę szkolnictwa wyższego;
 • wiele szczegółowych uwag pod adresem projektu ustawy, które zostały sformułowane w uchwale Rady nr 30/2003 z dnia 17 czerwca 2003 roku, w dalszym ciągu nie znalazło odbicia w ostatnio udostępnionym projekcie.

Uwagi szczegółowe zawarte zostały w stanowisku Nr 26/2003 RG, które stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 114).

VI

Prof. Cz. Lipecka przedstawiła wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RG zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie poniższe dwa wnioski:

 • Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "inżyniera środowiska;
 • Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie "kształtowanie środowiska".

Kolejny wniosek uzyskał negatywną opinię RG przy 1 osobie głosującej za przyjęciem wniosku oraz 1 wstrzymującej się od głosu:

 • Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka", z uwagi na brak wystarczającej liczby samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących tę dyscyplinę, małe doświadczenie w promowaniu doktorów oraz zbytnie rozdrobnienie tematyki badawczej Instytutu Fizyki, co uniemożliwia powstanie silnego środowiska naukowego.

Następny wniosek został zaopiniowany przez RG jednomyślnie negatywnie:

 • Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia", gdyż nie spełnione zostały wymogi formalne w zakresie zatrudnienia wymaganej ustawowo liczby osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Ponadto uczelnia nie posiada własnego w pełni ukształtowanego środowiska naukowego.

Uchwała Nr 63/2004 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 113). Prof. Cz. Lipecka przedstawiła również wniosek Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka". Z powodu zaistniałych wątpliwości, RG uznała za konieczne powołanie dodatkowego recenzenta do oceny powyższego wniosku.

VII

Prof. K. Dziworska przedstawiła propozycję uchwały w sprawie zasad podziału środków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 r. dla uczelni morskich.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Uchwała Nr 60/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 107).

VIII

Prof. K. Dziworska omówiła wniosek dotyczący zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Stanowisko Nr 24/2003 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 108).

IX

Prof. K. Dziworska przedstawiła kolejny wniosek w sprawie zasad przyznawania stypendiów przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała ten wniosek, gdyż zasady proponowane przez Uczelnię nie spełniają kryteriów wymaganych od systemów stypendialnych. W stanowisku zawarte zostały uwagi dotyczące:

 1. zaliczania do grona stypendystów tzw. "osób trzecich" (§ 1 i § 4). Stypendystą może być wyłącznie pracownik lub student uczelni tworzącej fundusz na stypendia naukowe;
 2. propozycji przyznawania stypendiów naukowych na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych (§ 2 pkt. 6);
 3. kryteriów przyznawania stypendiów - § 5. Kandydat na stypendystę powinien spełniać jednocześnie oba warunki wymienione w regulaminie i w odwrotnej od proponowanej kolejności;
 4. propozycji wysokości stypendium. Regulamin w tym zakresie jest niejasny, np. mowa jest o "pojedynczym stypendium". O jakie średnie wynagrodzenie chodzi (miesięczne, roczne)? (§ 9). Stanowisko Nr 25/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 109).

X

Prof. J. Błażejowski omówił ustawę o finansowaniu nauki, która wpłynęła z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Głos w dyskusji zabrał prof. S. Dzięgielewski.

RG jednomyślnie pozytywnie przyjęła uchwałę, w której przedstawiła następujące uwagi:

 1. W art. 2 pkt. 4) zdefiniowana jest działalność statutowa a w pkt. 6) badania własne, natomiast w art. 7 ust. 1 nie są wymienione badania własne jako miejsce przeznaczenia środków finansowych służących nauce. W naszej opinii badania własne powinny być bezwzględnie wymienione w art. 7 ust. 1. Brak odnotowania badań własnych w powyższym artykule oraz włączenia tych badań do art. 8, dotyczącego finansowania działalności statutowej, spowoduje znaczne ograniczanie finansowania celów, którym one służą - a mianowicie badaniom naukowym lub pracom rozwojowym promującym rozwój kadry naukowej. Wspieranie takich badań winno być - naszym zdaniem - jednym z podstawowych celów polityki naukowej państwa.
 2. W art. 22 ust. 2 - dotyczącym wskazywania kandydatów do Komitetu Polityki Naukowej - powinien być wymieniony Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego jako kierujący organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.). Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 1 - Rada "wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz może zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej i uczelni, w tym o udzielenie wyjaśnień i informacji". Rada jest przekonana, że proponowana w projekcie ustawy regulacja nie odzwierciedla dominującej roli sektora akademickiego w naszym kraju w działalności naukowej, naukowo-technicznej oraz innowacyjnej państwa. W proponowanych zasadach powoływania Komitetu Polityki Naukowej niedoceniona jest rola sektora akademickiego, przez umniejszony jego wpływ na zadania określone w art. 26.
 3. Projekt ustawy nie wspomina o działalności artystycznej, co z racji zbieżności procesów naukowych i twórczych oraz ujednolicenia stopni i tytułów w dziedzinach naukowych i artystycznych budzi obawy, co do możliwości objęcia projektów (nie tylko w uczelniach artystycznych lecz w uniwersytetach i innych szkołach wyższych mających w swej strukturze takie jednostki) działaniem ustawy.

Uchwała Nr 59/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 105).

XI

Prof. W. Mitkowski przedstawił wniosek o zmianę nazwy Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na "Warszawska Akademia Ekonomiczna".

Głos w dyskusji zabrali: dyr. T. Bader, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe oraz prof. T. Sławek. RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wniosek uznając, że sprawę tę należy rozpatrywać jako wniosek o przekształcenie uczelni, a nie tylko o zmianę nazwy.

RG w uchwale nr 140/97 z dnia 23 października 1997 r. uzupełnionej uchwałą nr 184/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. określiła kryteria stosowania przez szkoły wyższe nazwy "Akademia".

RG po analizie wniosku i materiałów uzupełniających otrzymanych z uczelni stwierdziła, iż niemożliwe jest poparcie wniosku o przekształcenie Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w uczelnię o nazwie "Warszawska Akademia Ekonomiczna", z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w wyżej wymienionych uchwałach, w szczególności Szkoła nie posiada dwóch jednostek uprawnionych do nadawania stopnia doktora oraz nie kształci na dwóch kierunkach studiów magisterskich.

Uchwała Nr 62/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 112).

XII

Dr hab. inż. A. Błach (prof. Pol. Śl.) przedstawiła wniosek MENiS w sprawie zlecenia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prowadzenia studiów podyplomowych dla trenerów sportowych. Prof. H. Grabowski przygotował propozycję opinii RG.

RG przyjęła stanowisko w tej sprawie przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, w którym poparła doskonalenie zawodowe trenerów sportowych w trybie studiów podyplomowych z następującymi zastrzeżeniami szczegółowymi dotyczącymi skierowanego do zaopiniowania projektu:

 1. Z przedstawionej koncepcji studiów podyplomowych nie wynika, czy jest to przedsięwzięcie edukacyjne systemowe, czy doraźne - jednorazowe.
 2. W projekcie nie zostały sprecyzowane kryteria doboru kandydatów na te studia (np. czy ich uczestnikami mogą być absolwenci zawodowych studiów w zakresie wychowania fizycznego, czy tylko magisterskich).
 3. Brak informacji, czy studia te prowadzą do uzyskania kwalifikacji nie pozwala na ocenę zgodności przewidzianego czasu na ich realizację z formalnymi wymogami.
 4. Brak planu i programów dla projektowanych studiów uniemożliwia oszacowanie zasadności przewidywanych kosztów ich realizacji.

Stanowisko Nr 23/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 106).

XIII

Dr hab. inż. A. Błach (prof. Pol. Śl.) przedstawiła sprawę standardów nauczania dla kierunku "transport", które uchwalone zostały w ubiegłym roku przez RG, a do których wprowadzone zostały niewielkie zmiany na wniosek dziekana Wydziału Transprotu Politechniki Warszawskiej.

W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. K. Dziworska, prof. P. Lampe oraz prof. J. Madey.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała poprawioną wersję standardów. Uchwała Nr 61/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 111).

XIV

Prof. J. Błażejowski zwrócił się do v-dyr. p. E. Sieczek (DSW MENiS) o przybliżenie zebranym założeń ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ministerstwo Finansów zwróciło się do RG z prośbą o opinię odnośnie zmian zawartych w przedłożonych projektach.

Stanowisko Nr 27/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 115).

Rada dostrzega w nim potrzebę nowelizacji obowiązującego w obszarze szkolnictwa wyższego prawa w związku z zaistniałymi przesłankami:

 1. Koniecznością podjęcia działań osłonowych skierowanych do studentów płacących za naukę i korzystających do roku 2003 z ulg w podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Potrzebą usunięcia luki prawnej w zakresie dotychczasowego systemu pomocy materialnej dla studentów, wynikającej z art. 70 ust. 4 Konstytucji RP. Przywołana norma konstytucyjna wskazuje na konieczność systemowego unormowania, w trybie ustawy, zasad pomocy materialnej dla studentów kształcących się na wszystkich typach studiów. Na ową niespójność stanu prawnego w tym zakresie wskazał również Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z 2 lipca 2002 r.
 3. Możliwością kompleksowego uregulowania zasad bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów uczelni państwowych i niepaństwowych kształcących się w ramach różnych form studiów.

RG wyraziła opinię, iż przedłożony projekt ustawy zmieniającej ustawy dla obszaru szkolnictwa wyższego w zakresie regulacji systemu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów oraz pożyczek i kredytów studenckich jest zgodny z oczekiwaniami społecznymi.

 1. Wzmocniona zostaje pozycja stypendium socjalnego w pomocy materialnej dla studentów, co daje szansę większego dostępu do kształcenia na poziomie wyższym młodzieży z uboższych rodzin.
 2. Znowelizowane zasady pomocy materialnej obejmą studentów wszystkich uczelni kształcących się w ramach różnych form studiów, co znacznie rozszerzy dotychczasowy krąg beneficjentów.
 3. Zwiększone zostają kwoty stypendium socjalnego dla studentów studiów dziennych z tytułu zakwaterowania poza miejscem zamieszkania i wyżywienia, a także dofinansowania domów studenckich i stołówek. Ułatwi to uczelniom działania racjonalizujące funkcjonowanie domów studenckich i stołówek.
 4. Stworzenie możliwości dofinansowania remontów domów studenckich i stołówek uchroni je przed dekapitalizacją - przynajmniej w najbliższym czasie.
 5. Szerszy dostęp do kredytów - dodatkowo dla słuchaczy studiów doktoranckich oraz "studentów cywilnych" Wojskowej Akademii Technicznej, akademii Obrony Narodowej, akademii Marynarki Wojennej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz liberalizacja warunków spłaty kredytu - poprzez wydłużenia, z jednego do dwóch lat, okresu karencji - znacznie poszerzy możliwość korzystania z tej formy pomocy.

Ponadto RG zgłosiła do projektu ustawy uwagi szczegółowe.

XV

Sprawy różne:

 1. Prof. A. Strelau omówił stanowisko przyjęte przez PAN w sprawie wieloetatowości. Zaakceptowana została możliwość pracy nauczycieli akademickich na 2 etatach, przy czym jeden z nich - w PAN, a drugi - w uczelni, wprowadzono ograniczenie wiekowe w pełnieniu stanowisk kierowniczych w PAN - do 70 roku życia. Ponadto, w sprawach minimum kadrowego, osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Akademii (dyrektorzy instytutów, kierownicy zakładów, kierownicy pracowni) będą zobowiązane zaliczać się do kadry instytutów Akademii Nauk.
 2. Prof. J. Błażejowski podjął temat konieczności nowelizacji listy kierunków studiów oraz standardów nauczania w roku 2004.
  W dyskusji udział wzięli: dr hab. inż. A. Błach (prof. Pol. Śl.), prof. S. Dzięgielewski, prof. T. Filipiak, prof. S. Wrona oraz dr K. Wańkowicz.
 3. Prof. J. Błażejowski poruszył kwestię potrzeby uzyskania akredytacji PKA w szkołach występujących z wnioskiem o zmianę nazwy lub przekształcenie. Temat ten, po przygotowaniu przez KRRG, omówiony zostanie w terminie późniejszym.
  W dyskusji udział wzięli: prof. W. Iwańczak oraz prof. P. Lampe.
 4. Ustalone zostały wstępne terminy najbliższych posiedzeń RG i PRG.

XVI

Prof. J. Błażejowski złożył zgromadzonym życzenia świąteczne oraz noworoczne i podziękował za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący
Rady Głównej
Wiceprzewodniczący
Rady Głównej
Jerzy Błażejowski Jan Madey
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załączniki do oryginału protokołu*:

  1. Uchwały:

   -Nr 59/2003 RG z dnia 11.12.03 r. w sprawie ustawy o finansowaniu nauki;

   -Nr 60/2003 RG z dnia 11.12.03 r. w sprawie zasad podziału środków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 r. dla uczelni morskich;

   -Nr 61/2003 RG z dnia 11.12.03 r. w sprawie standardów nauczania dla kierunku studiów "transport";

   -Nr 62/2003 RG z dnia 11.12.03 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w uczelnię o nazwie "Warszawska Akademia Ekonomiczna";

   -Nr 63/2003 RG z dnia 11.12.03 r. dotycząca zaopiniowania wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych;  1. Stanowiska:

   -

Nr 23/2003 RG z dnia 11.12.03 r.

   w sprawie zlecenia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prowadzenia studiów podyplomowych dla trenerów sportowych;

   -

Nr 24/2003 RG z dnia 11.12.03 r.

   w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;

   -

Nr 25/2003 RG z dnia 11.12.03 r.

   w sprawie zasad przyznawania stypendiów przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu;

   -

Nr 26/2003 RG z dnia 11.12.03 r.

   w sprawie projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 31 października 2003 r.;

   -

Nr 27/2003 RG z dnia 11.12.03 r.

   w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

   * wszystkie dokumenty RG VIII kadencji dostępne są na stronie internetowej


www.rgsw.edu.pl

  1. Stenogram obrad. 1. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików