Protokół V posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 maja 2003 r.

czwartek, 23 października 2003

I

Prof. J. Błażejowski otwierając posiedzenie plenarne Rady Głównej powitał członków Rady oraz gości uczestniczących w posiedzeniu.

II

Uchwalono następujący porządek obrad:

 • Wystąpienie prof. J. Tazbira - przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Stanowisko RG w sprawie referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 • Stanowisko RG dotyczące propozycji ograniczenia zasady uwzględniania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MENiS w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie.
 • Zaopiniowanie planu dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie w roku 2003.
 • Zaopiniowanie regulaminu zasad przyznawania stypendiów z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 • Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów Fundacji Wspierania Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego "INFO XXI".
 • Zaopiniowanie projektu ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie".
 • Zaopiniowanie projektu zadania zleconego dotyczącego tworzenia mini-laboratoriów komputerowych w szkołach średnich.
 • Zaopiniowanie projektów standardów nauczania dla studiów zawodowych na kierunkach: "górnictwo i geologia" oraz "inżynieria środowiska".
 • Zatwierdzenie protokołu II posiedzenia plenarnego RG.
 • Informacje o działalności PRG w okresie między kwietniowym i majowym posiedzeniem RG.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.

III

Prof. J. Tazbir, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów omówił zasady funkcjonowania oraz bieżącą działalność Komisji. Wspomniał o patologiach dotykających środowisko akademickie, tj. o zjawisku plagiatu oraz bezkrytycznie pozytywnych czy asekuracyjnych recenzjach prac doktorskich i habilitacyjnych. Profesor poruszył również kwestie dotyczące przyznawania jednostkom organizacyjnych szkół wyższych uprawnień do nadawania stopni naukowych.

W dyskusji udział wzięli: prof. O. Achmatowicz, prof. R. Będziński, prof. J. Błażejowski, prof. B. Ginter, prof. T. Filipiak, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. S. Wrona oraz prof. J. Znosko.
Prof. J. Tazbir udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania i ustosunkował się do nich w dyskusji.

Prof. J. Błażejowski podziękował przewodniczącemu za wystąpienie.

IV

Rada Główna zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie następujące wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych:

 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu" - Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu" - Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • doktora nauk medycznych w dyscyplinie "stomatologia" - Wydziałowi Lekarsko- Dentystycznemu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "pedagogika" - Wydziałowi Pedagogicznemu Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,
 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie "mechanika" - Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Białostockiej.

Rada Główna zaopiniowała jednomyślnie negatywnie niżej wymienione wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych:

 • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - Wydziałowi Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie - z uwagi na brak spójnego, znaczącego w skali ponadlokalnej, ośrodka naukowego. (Znaczną część publikacji wymienionych we wniosku należy przypisać innym jednostkom organizacyjnym, w których zatrudniona jest większość profesorów i doktorów habilitowanych, a organizowane przez jednostkę spotkania naukowe mają charakter lokalny),
 • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej - z uwagi na brak znaczącego w skali ponad lokalnej środowiska naukowego (badania naukowe pracowników Wydziału koncentrują się głównie na problemach regionalnych, profesorowie i doktorzy habilitowani w stosunkowo niewielkim stopniu angażują się w działalność na poziomie krajowym czy międzynarodowym; większość z zatrudnionych na Wydziale - jako podstawowym miejscu pracy - nie ma żadnego doświadczenia w promowaniu doktorów,
 • doktora nauk medycznych w dyscyplinie "biologia medyczna" - Wydziałowi Lekarsko-Dentystycznemu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - z uwagi na niewystarczającą liczbę pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego reprezentującym tą dyscyplinę (Wydział zatrudnia dwóch samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących "biologię medyczną", a zatem nie spełnia podstawowego wymogu formalnego określonego ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki,
 • doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna" - Wydziałowi Lekarsko-Dentystycznemu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - z uwagi na brak w gronie rady specjalistów z podstawowych działów tej dyscypliny takich jak: chirurgia, interna, ginekologia i położnictwo (przy spełnieniu formalnego wymogu dotyczącego liczby pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego),
 • doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie "stomatologia" - Wydziałowi Lekarsko-Dentystycznemu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - z uwagi na niewystarczające doświadczenia w kształceniu kadry (nie przeprowadzono żadnych przewodów doktorskich) oraz brak ukształtowanego stabilnego środowiska naukowego.
  Uchwała Nr 24/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 41).

V

Dr hab. D. Rott przedstawił projekt stanowiska RG w sprawie referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Stanowisko Nr 8/2003 RG zostało przyjęte przy jednej osobie głosującej przeciwko i 3 osobach wstrzymujących się od głosu. Stanowi ono załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 50).

VI

Prof. J. Madey omówił projekt stanowiska RG w sprawie ograniczenia zasady uwzględnienia 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich.

Głos w dyskusji zabrali: dr hab. A. Błach, prof. P. Lampe, dyr. W. Pakuła, prof. S. Wrona oraz prof. J. Znosko.

RG przyjęła jednomyślnie stanowisko Nr 12/2003 RG, które stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 45).

VII

Dr hab. A. Błach przedstawiła projekt rozporządzenia MENiS w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie.

W dyskusji udział wzięli: dyr. T. Bader, prof. R. Będziński, Minister E. Freyberg, prof. T. Filipiak oraz prof. J. Madey.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu.

Uchwała Nr 25/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 42).

VIII

Prof. S. Wrona zreferował plan podziału dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie w roku 2003. Profesor zaproponował pozytywne zaopiniowanie planu.

RG zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie powyższy projekt. Uchwała Nr 28/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 48).

IX

Prof. S. Wrona przedstawił regulamin przyznawania stypendiów z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

RG jednomyślnie zarekomendowała Minister Edukacji Narodowej i Sportu zatwierdzenie zasad przyznawania wyżej wymienionych stypendiów w zakresie działalności badawczej i wynikającej z niej dydaktyki, z wyłączeniem stypendiów na cele organizacyjne. Stanowisko Nr 10/2003 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 47).

X

Prof. S. Wrona przedstawił regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Wspierania Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego "INFO XXI".

RG jednomyślnie wyraziła opinię, iż powyższy regulamin nie odpowiada kryteriom wynikającym z Uchwały Nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lutego 2002 r. Nie zawiera on informacji dotyczących:

 1. sposobów publicznego ogłaszania konkursu oraz trybu zgłaszania wniosków o przyznanie stypendium,
 2. wymagań stawianych kandydatom na stypendystów oraz kryteriów rozstrzygających o przyznaniu stypendium,
 3. trybu powoływania i składu komisji konkursowej,
 4. wysokości i czasu na jaki stypendium może być przyznane.

RG zwróciła jednocześnie uwagę, że stypendia naukowe mogą być przyznawane wyłącznie na prace naukowe i twórcze oraz na związaną z tym dydaktykę.

Stanowisko Nr 11/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 49).

XI

Prof. W. Mitkowski omówił wniosek Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie o zmianę nazwy - na "Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie".

RG poparła wniosek przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, uznając iż potencjał naukowy uczelni (4 wydziały, z których dwa posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "fizyka" oraz "historia") przemawia za zmianą nazwy.

Uchwała Nr 26/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 43).

XII

Dr hab. A. Błach zreferowała projekt zadania zlecającego kilku szkołom wyższym wspieranie edukacji młodzieży poprzez tworzenie komputerowych mini-laboratoriów.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt zaznaczając, iż konieczne jest wyznaczenie przez Ministerstwo uczelni, która będzie koordynatorem całego przedsięwzięcia.

Uchwała Nr 27/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 44).

XIII

Dr hab. A. Błach przedstawiła pozytywną opinię o projektach standardów nauczania dla studiów zawodowych na kierunkach: "górnictwo i geologia" oraz "inżynieria środowiska".

RG jednomyślnie poparła tę opinię uchwałą Nr 23/2003 RG, która stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 40).

XIV

RG jednomyślnie, bez uwag, zatwierdziła protokół II posiedzenia plenarnego, które miało miejsce 13.02.03 r.

XV

Informacje o działalności PRG w okresie między kwietniowym i majowym posiedzeniem RG:

 • Prof. J. Madey poinformował o przebiegu seminarium polsko-brytyjskiego, które odbyło się w dn. 12.05.2003 r.
 • Prof. W. Mitkowski zrelacjonował posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP w dn. 13.05.2003 r.

XVI

Sprawy różne i wolne wnioski:

 • Powołane zostały zespoły konsultacyjne Rady Głównej do spraw uczelni rolniczych, technicznych, medycznych, ekonomicznych oraz artystycznych.
 • Prof. T. Sławek i dr hab. D. Rott zwrócili uwagę na wagę dokumentu Komisji Europejskiej pt. "Rola uniwersytetów w Europie wiedzy" dla przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego. RG przedyskutuje propozycje zawarte w powyższym dokumencie na czerwcowym posiedzeniu plenarnym.
 • Prof. S. Wrona wystąpił z propozycją usprawnienia przekazu informacji poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej. Tą drogą miałyby być przekazywane dokumenty omawiane na kolejnych posiedzeniach RG oraz uchwały RG.
 • Prof. P. Lampe poruszył problem potrzeby umieszczenia w standardzie nauczania dla kierunku lekarskiego dodatkowych godzin przeznaczonych na nauczanie medycyny rodzinnej, medycyny katastrof oraz medycyny przemysłowej. Może to spowodować zbytnie przeciążenie programów kształcenia.
  Należałoby zastanowić się nad ewentualną możliwością zmniejszenia liczby godzin, np. wychowania fizycznego.
 • Ustalone zostały dodatkowe terminy posiedzeń RG w dn. 16 i 17.06.03 r. w celu przedyskutowania projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".

XVII

Prof. J. Błażejowski podziękował uczestnikom za udział w posiedzeniu plenarnym i zaprosił na kolejne, które odbędzie się 12.06.03 r.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały:
 2. Stanowiska:
  • Nr 8/2003 RG z dn. 15.05.03 r. w sprawie referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
  • Nr 10/2003 RG z dn. 15.05.03 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  • Nr 11/2003 RG z dn. 15.05.03 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Fundacji Wspierania Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego "INFO XXI",
  • Nr 12/2003 RG z dn. 15.05.03 r. dotyczące propozycji ograniczenia zasady uwzględniania 50% kosztów uzyskiwania przychodów z tytułu praw autorskich.
 3. Stenogram obrad
 4. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików